CDA-Heiloo stelt programma en kandidatenlijst vast

Na een goede en intensieve discussie op 11 november jl. over het concept-verkiezingsprogramma, is het de bedoeling om tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 december a.s. het definitieve verkiezingsprgramma van CDA-Heiloo vast te stellen. Daarnaast zal de kandidatenlijst worden vastgesteld. Overigens: één beslissing is al op 11 november genomen: Hero Veger wordt onze lijsttrekker!

De vergadering van 11 november kenmerkte zich door een grote opkomst en een grote betrokkenheid. We kunnen daarom ook op 2 december een interessante avond tegemoet zien: aanvang 20.00 u, in het Open Huis. Van harte welkom: u kunt nu al uw stem laten gelden!

Eenmalige uitkering minima: voorbeeld van snel scoren

De heer Gomes (NCPN) had gisteravond zo waar een uitgewerkt voorstel. Het betrof een motie waarin werd opgeroepen om, ten laste van de algemene reserves, de minima van Heilloo de komende decembermaand een eenmalige uitkering van 75 Euro te geven.

Het is te prijzen dat de heer Gomes nu eens aangeeft wat hij wel wil, in plaats van wat volgens hem allemaal niet moet.

Het is echter bij wet verboden een dergelijke categorale uitkering te verstrekken. Daarnaast hebben wij in Heiloo – mede door onze aansporingen – een ruim minimabeleid, waaraan bovendien actief invulling wordt gegeven.

CDA-Heiloo gaat voor “inhoud” en beleid op langere termijn. De heer Gomes heeft kennelijk na afloop van de begrotingsbehandeling de krant gelezen en daar inspiratie opgedaan. Dat riekt wel sterk naar “nog even snel scoren”! Een ruime meerderheid van de Raad steunde de motie dan ook niet.

Referendum: een kans, een excuus of een goed verkiezingsitem?

Gisteravond stond op initiatief van Heiloo 2000 een voorstel tot invoering van een referendumverordening op de raadsagenda. Het onderwerp is prikkelend. Al gauw bleek echter dat het huidige voorstel veel vragen opwierp, dus ligt het voor de hand om het beter voor te bereiden en daarmee beslagen ten ijs in de commissie Bestuurlijke Zaken te behandelen, alvorens het in de Raad te brengen.

Los daarvan is CDA-Heiloo niet overtuigd van de meerwaarde. Zeker niet in verhouding met de aanzienlijke kosten voor een eventueel referendum. De basis voor een goede volksvertegewoordiging ligt volgens ons in een open oog en oor voor en met de burgers van Heiloo. Op basis daarvan zal je als volksvertegenwoordiger de balans op moeten maken en tot een keuze moeten komen.

Een referendum werkt simplificatie in de hand en kan zelfs een excuus vormen voor raadsleden om hun verantwoordelijkheid te ontlopen.

Tot slot: Heiloo 2000 heeft zich kennelijk erg laat geraliseerd dat zij dit onderdeel van hun verkiezingsprgramma nog niet had opgepakt. Beter laat dan nooit, maar het roept wel de vraag op of juist dit onderwerp nu niet een aansprekend onderwerp is voor de aankomende verkiezingen! Laat de inwoners van Heiloo zich hierover uitspreken!

Bizarre reacties op onderzoeksvoorstel combinatie nieuwe PCC met Muziekschool en BukBuk

CDA-Heiloo heeft samen met PvdA en Groen Links het voorstel gedaan om het verzoek tot nieuwbouw van het PCC aan te grijpen voor een onderzoek naar een combinatie met de Muziekschool en eventueel de BukBuk. De reactie van het college was zonder meer positief; hier liggen kansen. De Dans- en Muziekschool is qua accomodatie de komende jaren aan vervanging toe. Ook over BukBuk zal de komende jaren moeten worden nagedacht. Alle drie de voorzieningen hebben een aantal vergelijkbare faciliteiten als een zaal / podium nodig. Daarnaast kunnen zij elkaar qua aanbod aanvullen; de som van 1 + 1+ 1 kan in dit geval meer dan 3 zijn.

Tot zover het goede nieuws. John Daas (H2000) gaf aan dat hem geen hierover geen “signalen”hadden bereikt; het gegeven dat wij die reacties wel hebben (“enthousiast, goed plan!”) was aan dovemansoren besteed. De opstelling van de VVD was nóg teleurstellender. Ondanks het feit dat het college aangaf dat een dergelijk onderzoek geen vertraging oplevert, willen zij deze kans niet eens onderzoeken. Dit lijkt verdacht veel op een “Not Invented By Me”-syndroom bij deze twee partijen. Een bizarre opstelling! Gelukkig heeft het college haar verstand laten spreken en dit onderzoek alsnog toegezegd.

Uitkomst beschouwingen: minder regels, minder externe inhuur

De uitkomst van de algemene beschouwingen is dat er twee wijzigingsvoorstellen door de Raad zijn aanvaard. Het betreft beide CDA-voorstellen, dus wat ons betreft een vrij succesvolle avond. De avond werd overigens een beetje ‘ontsierd’ door het feit dat er drie ziekmeldingen waren. Niet geheel toevallig een drietal dat maandag tijdens de eerste avond van de beschouwingen nog dicht bij elkaar zat…

Het betreft in de eerste plaats het halveren van de kosten van externe inhuur en wervingskosten nieuw personeeel. CDA-Heiloo is er niet van overtuigd dat in de huidige arbeidsmarkt de gevraagde bedragen noodzakelijk zijn. Een rem op deze uitgaven is – zeker in deze tijd – een goed signaal. Een meerderheid van de Raad kon zich hier in vinden.

Dat zelfde geldt voor ons tweede voorstel om op korte termijn te komen tot minder regels (deregulering). De laatste tijd zijn er veel publicaties geweest en er zijn zelfs ambassadeurs c.q. burgemeesters die zich in werkgroepen hard maken voor een betere dienstverlening en minder regels. Voor zowel het college als de ambtelijke organisatie geldt: “willen = kunnen!” De nu aangenomen motie is een belangrijke stok achter de deur voor concrete stappen naar minder regels en goede dienstverlening.

Algemene Beschouwingen

In de begroting geven burgemeester en wethouders de plannen voor 2010 aan. Op 2 november spreekt de gemeenteraad zich tijdens de algemene beschouwingen zich uit over de begroting. Op 5 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief vast. Hieronder de korte versie van de gedachten hierover van CDA-Heiloo. De uitgebreide versie vindt u op www.cdaheiloo.nl.

CDA-Heiloo: “Bijzonder Betrokken”

Deze begrotingsbehandeling vindt plaats in een turbulente tijd. De economische crisis heeft grote gevolgen, vooral voor mensen die hun baan verliezen. Daarbij komt: de trend in de politiek is om snel te scoren met korte termijn effecten, terwijl inwoners zich steeds minder in de politiek herkennen, maar daar wel veel van verwachten. CDA-Heiloo vormt een tegenwicht voor kille kortzichtigheid en kiest voor ‘beleid’ en voor betrokkenheid, vooral met die inwoners van Heiloo die zich in een zwakkere of afhankelijke positie bevinden.

Kernvraag : voldoende toegerust voor “zwaar weer”?

In financiële zin kan de gemeente Heiloo tegen een stootje: ons weerstandsvermogen wordt gunstig genoemd. Maar we kunnen de komende jaren nog forse ‘windstoten’ verwachten en daarom dienen we ons goed op de langere termijn voor te bereiden. Daarbij past soberheid, met als uitgangspunt het op peil houden en mogelijk versterken van onze voorzieningen. Wij steunen daarom de collegevoorstellen op het gebied van mantelzorgbeleid, vrijwilligersbeleid en WMO-huisbezoek.

Volkstuinen

Wij steunen ook het collegevoorstel om de volkstuinen te verzelfstandigen. Voorwaarde is dat dit gebeurt in overleg èn wanneer daar de noodzakelijke voorzieningen op peil gebracht worden.

Minder regels, meer service

CDA-Heiloo is ervan overtuigd dat veel overbodige gemeenteregels geschrapt kunnen worden. Het college zou dit al in 2006 voortvarend oppakken, maar daar is weinig van terecht gekomen. Daarom komen wij nu met een concreet voorstel dat leidt tot minder regels, waarmee de gemeentelijke dienstverlening beter wordt.

Kansen benutten: nieuwbouw PCC in combinatie met Muziekschool en BukBuk?

Het PCC heeft een aanvraag voor nieuwbouw op de huidige locatie ingediend. Dit biedt kansen, die nader onderzoek verdienen! Bijvoorbeeld een combinatie met de Dans- en Muziekschool en met de BukBuk. Met deze variant van de “Brede School” kunnen we gemeenschappelijke ruimtes optimaal benutten èn behouden we deze voorzieningen voor de toekomst!