CDA-Heiloo maakt keuzes

Op 6 juli jl is in de gemeenteraad de zogenaamde Kaderbrief aan de orde geweest, die de basis vormt voor de begroting voor de komende jaren. Belangrijkste boodschap van het college: de effecten van de economische crisis worden ook voelbaar in Heiloo. Er zullen maatregelen moeten worden genomen om de komende jaren een sluitende boekhouding te krijgen.  Dit vraagt keuzes. De CDA-fractie vindt het uit oogpunt van goed rentmeesterschap en solidariteit niet aanvaardbaar om nu de gemeentelijke lasten te gaan verhogen. Wij vinden dat binnen de begroting de komende jaren ruimte gevonden moet worden door: (1) de begroting door te lichten op ‘luxe’ zaken; (2) het beperken van de externe inhuur; en (3) het temporiseren van het project “Andere overheid” (digitalisering van dienstverlening). Daarnaast hebben wij gepleit voor het alsnog prioriteit geven aan het wegwerken van de opgelopen achterstand bij het onderhoud van de gemeentelijke infrastuctuur. Dit is goed voor de plaatselijke economie en voorkomt dat we met een onbetaalbare achterstand blijven zitten.  Ook is gesproken over de opbrengst die de gemeente Heiloo de komende jaren ontvangt als gevolg van de verkoop van NUON (ca. 11 miljoen Euro). Als fractie pleiten wij er voor dit vooral los te zien van de Kaderbrief. Wij gaan er vanuit dat we de NUON-gelden niet gaan potverteren, maar de opbrengsten benutten voor structurele zaken en het daarom in eerste instantie gewoon aan de reserves toevoegen. Deze buffer kan ons de komende jaren nog wel eens héél goed van pas komen!  Opvallend detail: het college vroeg de raad nadrukkelijk om concrete “richting”. Helaas beperkten bijna alle partijen zich tot een aantal algemeenheden of tot het opsommen van “wensenlijstjes”. Het college heeft de ondankbare taak hier ‘chocola’ van te maken. Wij hebben echter duidelijke ingrediënten aangeleverd…..

 

Het Baafje: wij gaan voor behaaglijk badwater!

Tijdens de commissie Maatschappelijke Zaken op 18 juni jl. is dit onderwerp wederom aan de orde geweest. Het onderzoek van de leverancier duurt voor, waarbij de hamvraag is waarom de zonnecollectoren in de periode mei / juni niet voldoende opwarming gaven. Onze indruk is dat wethouder Opdam zijn uiterste best doet de oorzaken scherp te krijgen. Afgesproken is om aan het einde van de zomer een totaal-evaluatie te houden. Dan zullen we de balans op moeten maken. CDA-Heiloo heeft aangedrongen op een goede communicatie met de inwoners van ons dorp in de vorm van een persbericht en/of flyer bij het Baafje.

Al met al: wij gaan voor een behaaglijk zwembad!