CDA: Begroting 2012 kan door

Dit jaar heeft de raad al voor de zomer haar Algemene Beschouwingen uitgesproken en daarmee het college de kaders meegegeven voor het opstellen van de begroting 2012. De begrotingsbehandeling van 7 november j.l. stond dan ook vooral in het teken van de vraag of het college binnen deze kaders de begroting op de juiste wijze had uitgewerkt.

Aan het einde van de avond werd de begroting goedgekeurd, waarbij wij – samen met de PvdA – de kanttekening hebben geplaatst dat wij het afschaffen van de vergoeding voor Aanvullende Ziektekostenverzekering voor de minima nog nader willen bezien.

Het is goed om te beseffen dat het meerjarenperspectief is dat er pas in 2014 een sluitende begroting wordt behaald. De jaren 2012 en 2013 is dat nog niet het geval. Om in 2014 tot een sluitende begroting te komen de komende jaren zware en mogelijk onomkeerbare besluiten genomen moeten worden.

Dat betekent dat we in gesprek moeten met de inwoners. Als CDA-fractie hebben wij dan ook uitgesproken dat we het initiatief “Het beste idee van Heiloo” zeker kunnen waarderen.

Ook belangrijk: in 2012 zal de lastendruk voor de burger niet worden verhoogd; dit was ook een van de uitgangspunten van het coalitieakkoord en ons verkiezingsprogramma.

Bij de begrotingsbehandeling hebben wij ook aandacht gevraagd voor Het Baafje. Er is een groot draagvlak voor behoud van het Baafje; ook wij vinden het Baafje van groot belang. De komende periode komen we wel voor belangrijke keuzes te staan. Een regionaal zwembad kan een betaalbaar en dus duurzaam alternatief zijn. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Een ander belangrijk punt is het tijdig bijsturen van de ontwikkelingen op de grondexploitaties. Wij constateren dat het college op dat gebied ‘scherp aan de wind vaart’. Er ligt reeds een notitie klaar over de Zandzoom. We moeten tijdig bijsturen, want met de huidige woningmarkt kan naar onze mening de huidige opzet voor de Zandzoom de spreekwoordelijke prullenbak in.

Tot slot hebben wij stilgestaan bij de samenwerking in de regio Alkmaar. We hebben op dat punt samen met andere CDA-fracties in de regio een duidelijke boodschap: wij zijn voor concrete vormen van samenwerking die een efficiëntere organisatie opleveren.

Tot zover een impressie vanuit de fractie naar aanleiding van de begrotingsbehandeling. Al met al kunnen we constateren dat – gemeten naar de landelijke politiek – er in Heiloo een relatieve rust heerst. Het college, met onze eigen wethouder Hero Veger, acteert met verve en maakt werk van de uitvoering van het coalitieakkoord. Vanaf het komende jaar gaat het er echter om spannen en zullen we een groot aantal belangrijke keuzes moeten maken. Als CDA-fractie zullen we daarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inwoners van ons mooie dorp voorop blijven stellen!

Hanny Kaan & Hessel Hiemstra