Het (verkeers)Model Regeert

Het Model Regeert. Dat is de treurige uitkomst van de besluitvorming in de gemeenteraad over het verkeersbeleid. Hierbij de bijdrage van CDA-Heiloo op 28 november 2022.
De te maken keuzes zijn doorgerekend door externe deskundigen; er is eindeloos aan gesleuteld, ook samen met Verkeerspanel. Uiteindelijk is de conclusie van het adviesbureau: zelfs met aanpassing van grenswaarden naar toetswaarden zullen er overschrijdingen blijven. Op basis van de modellen kiest het College, gesteund door VVD, D66 en Heiloo-2000, voor het pakket B.
Belangrijkste overweging is dat pakket B de belasting voor de Stationsweg het meest terugbrengt.
Echter, in dat pakket zit ook een knip op de Kanaalweg en daardoor wordt Ypestein de sigaar: de aantallen verkeersbewegingen zullen zeer fors toenemen. Het argument daarbij is dat het Roosendaal/Ypesteinerlaan gescheiden fietspaden heeft en daardoor geschikt is voor meer autoverkeer.
Tot zover Het Model…
Nu de werkelijkheid: Ypestein is een wijk met van nature veel gezinnen, waarbij de kleinere kinderen naar de basisschool in hun wijk gaan of daarbuiten. En de grotere kinderen naar het PCC of scholen buiten Heiloo. Die moeten straks per fiets of via een van de vele oversteekplaatsen een zeer drukke weg oversteken. Als je enigszins thuis bent in die wijk: met gezond verstand maak je toch niet deze keuze? Nee, dit is alleen verklaarbaar door het feit dat tot nog toe kennelijk ‘het Model Regeert”…
CDA-Heiloo biedt een andere mogelijkheid. De wethouder heeft aangegeven dat pakket B pas wordt uitgevoerd indien de A9 er daadwerkelijk is. Tot die tijd is er de ruimte om de te nemen maatregelen in concreto uit te werken vooral: om er in de Werkelijkheid ervaring mee op te doen!
Daarom hebben wij twee moties en 1 amendement voorgesteld:
  • Motie gericht op het met voorrang starten met aanpassing van de Stationsweg, incl bijvoorbeeld met 2 spitspalen met instelbare venstertijden waardoor het aantal mvt onder de 5 a 6000 kan komen.
  • Motie gericht op het uitvoeren van een publiekscampagne ‘Heiloo West goes West’, incl. aanpassen van bewegwijzering;
  • Amendement gericht om – in afwachting van de aansluiting A9 – eerst te starten met de maatregelpakket A en pas aan de hand van bewezen ervaringen door te schakelen naar pakket B.
Ter toelichting: de herinrichting van de Stationsweg is door de raad al in 2018 tot topprioriteit verklaard. Ook het uitvoeren van de publiekscampagne is toen al breed gesteund. Voor de geloofwaardigheid is het nu: “geen woorden, maar daden”!
Verder biedt het amendement de ruimte om – zoals de wethouder het zelf formuleerde – in afwachting van de aansluiting A9 gedoseerd en met behulp van monitoring ervaring op te doen met welke maatregelen ook werkelijk werken.
En tot slot:
  • een belangrijk aspect is dat hiermee meer recht wordt gedaan aan de Stationsweg en het advies van het Verkeerspanel. Het Verkeerspanel dat inmiddels zeer diepgaand in de materie zit en niet voor niets ook op pakket A uitkomt.
  • Bovendien wordt hiermee zorgvuldigheid betracht richting de wijk Ypestein, omdat op deze wijze eerst aantoonbaar wordt bepaald of andere – voor hen minder vergaande – maatregelen wel of niet afdoende zijn.
  • Nav ervaringen met de herinrichting Kerkelaan: stelt het college zelf: Op basis van de simulatie  werd een beperkt effect verwacht. De ervaring bij de recent heringerichte Kerkelaan is echter dat het effect groter is dan we op voorhand hadden verwacht.
  • Wat betreft de kosten van eerst pakket A uitvoeren: ja, er zijn voor spitsafsluiting 2 palen benodigd en bij pakket B maar 1. Echter: als we het rapport van Goudappel goed doornemen dan zien we dat er bij pakket B meerdere grote (en dure!) aanpassingen benodigd zijn: rotonde Straatweg/Vennewatersweg; Kanaalweg/Roosendaal; Roosendaal/Ypesteinerlaan (en daar moet eigenlijk nog bij: Ypesteinerlaan/Straatweg)
  • Kortom: indien op basis van bewezen resultaten met pakket A het verkeer op de Stationsweg naar acceptabel niveau wordt gebracht, dan besparen we niet alleen Ypestein de ellende van een doorsnijding (onveilige situaties, negatief effect op de leefomgeving), maar ook de kosten van aanpassing van zeker 2 tot 3 kruispunten!
Samengevat: met rekenmodellen werken is niets mis mee, maar laat gezond verstand ook zijn werk doen en schep ruimte om ervaring op te doen met bewezen maatregelen.
De uitkomst is inmiddels bekend: VVD, D66 en Heiloo-2000 blijven bij hun standpunt. Alleen de CDA-motie “Heiloo-West goes West” is aangenomen. Teleurstellend, maar wij zullen de verdere uitwerking nauwlettend volgen.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

Schermafbeelding 2022-11-30 om 21.43.23

 

 

 

Cirkels van invloed: ga voor verbinding in Heiloo

Van harte welkom maandag 7 november vanaf 19 u in gemeentehuis Heiloo: bespreking van de begroting ’23.

De bijdrage van CDA-Heiloo is deze keer in een ander jasje. Waar moeten we ons de komende jaren op richten, waar maken we wel het verschil? Zie de gevoegde praatplaat.

Bijdrage CDA Heiloo begroting 2023

 

 

 

 

 

 

Wij zullen in dit kader drie moties indienen:

Motie vreemd aan de agenda PvdA_CDA besteding extra uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid[2]

motie CDA Heiloo gerichte aanpak energiearmoede en duurzaamheid v.1

motie CDA Heiloo aanpak energiekosten verenigingen v.1

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning