Het Baafje, en hoe nu verder

In de laatste commissievergadering Maatschappelijke zaken op 15 november j.l. stond het Baafje op de agenda en wel: evaluatie en energiebesparende maatregelen.
De notitie was een helder en duidelijk verhaal, de energiebesparende maatregelen tot nu toe werden goed in beeld gebracht. De watertemperatuur liet zeker in het begin van het seizoen te wensen over, maar het weer was ook niet al te best. Hoewel het een kennisname van het rapport was, kwamen er al snel adviezen en oplossingen op tafel, een korter seizoen, overkappen, bijverwarmen.
Het bijverwarmen door een op gas of biomassa gestookte verwarmingsketel strookt echter niet met de uitgangspunten van het besluit van de raad, die graag de CO2 uitstoot en gasrekening drastisch wilde verlagen. In januari 2011 wordt het advies gevraagd over “toekomstscenario’s sporthal en zwembad”. Naast de toekomstscenario’s van het zwembad zal dan ook worden ingegaan op de zwembadtemperatuur.
Er zal nog heel veel water door ”Het Maalwater” moeten stromen om tot een voor ieder aannemelijk besluit te komen, en om de inwoners van Heiloo weer een aangenaam zwemseizoen in het Baafje in het vooruitzicht te stellen.
Ook de CDA fractie zal proberen om tot een zo goed en redelijk mogelijk advies te komen in januari.

Hanny Kaan.

Minder betutteling in Welstandsnota!?

Op 17 november jl. mocht de Commissie Ruimtelijke Ordening zich uitspreken over het aan de inwoners van Heiloo ter visie leggen van een nieuwe Welstandsnota. CDA-Heiloo heeft deze gelegenheid benut om de discussie te openen over de onnodige ‘betutteling’ van de huidige welstandsregels in Heiloo. Wij werden daarbij deze keer vooral bijgestaan door de VVD.

Belangrijkste uitkomsten en toezeggingen van het college:
- de (concept) Welstandsnota wordt vanaf december nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de inwoners van Heiloo, waarbij deze informatie goed toegankelijk is (ook digitaal);
- ten aanzien van dakkapellen wordt een versoepeling aangebracht (aan achterzijde toestaan van twee dakkapellen boven elkaar; bij dakvlak over twee verdiepingen ook toestaan van een dakkapel op de tweede verdieping);
- de bevoegdheid van het college om de zogenaamde hardheidsclausule toe te passen geldt ook bij sociaal-maatschappelijke aspecten (bijv. bij zorg-gerelateerde bouwaanvragen);
- parallel aan de ontwikkeling van deze Welstandsnota worden voorstellen ontwikkeld voor zogenaamde welstandsvrije gebieden (met name in wijken waar ‘al veel gebeurd’ is).

Hoewel dit – terecht! – niet betekent dat op dit gebied nu ‘alle remmen los gaan’, is hiermee wel een start gemaakt om de regels meer meer in balans te brengen met de beleving van onze inwoners. Die hebben best begrip voor redelijke (welstands)regels, maar begrijpen niets van ongelijke behandeling en onnodige betutteling.

CDA-Heiloo zal de reacties van de inwoners zwaar laten meewegen bij de behandeling van de definitieve Welstandsnota in april volgend jaar. Het bovenstaande is wat ons betreft een eerste stap in de goede richting. Wordt vervolgd!

Hessel Hiemstra