CDA-Heiloo is… Trots!

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Heiloo levert in de eerste plaats een overtuigende winnaar op. De felicitaties gaan naar Heiloo2000 die uitkomt op 6 zetels.

Hoewel de landelijke trend voor het CDA niet geweldig is, is CDA-Heiloo er toch in geslaagd om wederom 3 zetels in de wacht te slepen. In absolute aantallen stemmen hebben we zelfs een progressie geboekt.

Wij willen de ruim 1600 CDA-stemmers van harte bedanken voor hun vertrouwen. Samen met het campagneteam en de fractie is er hard aan getrokken. Met dit resultaat gaan wij verder op weg naar het benutten en vooral DOEN in kansen!

Elly Beens
Mart Brouwer de Koning
Hanny Kaan
Hessel Hiemstra
Josca Ligteringen

Gezocht: duurzaamheidsvoorstellen!

Aan de hand van een voorstel van CDA-Heiloo heeft de gemeenteraad begin maart jl. een besluit genomen over de zogenaamde duurzaamheidsgelden a raison van 500.000 Euro. Met steun van de VVD en H2000 is besloten in te zetten op energieneutrale nieuwbouw, het tot eind 2017 verlengen van de subsidieregeling na-isolatie, uitbreiden elektrische laadpalen en een ‘potje’ voor kleinschalige duurzaamheidsinitiatieven.

Daarmee wordt eindelijk een eerste start gemaakt. Echter, er is meer mogelijk!

Uit de discussie bleek dat de overige door het college voorgestelde maatregelen onvoldoende concreet waren. Om die reden is op voorstel van CDA-Heiloo besloten het resterende bedrag van 180.000 Euro in reserve te houden, in afwachting van een meer concreet voorstel.

CDA-Heiloo heeft er alle vertrouwen in dat ook de inwoners van Heiloo concrete suggesties hebben op het gebied van duurzaamheid. Wij roepen u bij deze op om met suggesties te komen. Dat kan via onze fractie, maar ook de weg van het burgerinitiatief kan worden gevolgd.

Immers: een duurzaam Heiloo maken we met elkaar!

Hessel Hiemstra

Helder vervolg noodzakelijk op aansluiting A9

Zoals bekend wil het college van B&W van Heiloo een nieuwe overeenkomst sluiten over de aansluiting A9 en de realisering van groenprojecten. De gemeenteraad van Heiloo krijgt op 3 maart aanstaande de gelegenheid daarover zijn zienswijze te geven.

Samen met de andere collegepartijen Heiloo2000, D66/GroenLinks en PvdA constateren wij dat de nieuwe overeenkomst een sterke verbetering is, die een aansluiting A9 – waartoe al in 2001 is besloten – een stuk dichterbij brengt. Wij constateren echter tevens dat het ook met deze verbeterde overeenkomst – zeker in economisch moeilijke tijden – volstrekt ongewenst is dat Heiloo daarmee haar huidige voorzieningenniveau in de waagschaal stelt. De kosten onder deze nieuwe overeenkomst voor de gemeente Heiloo zijn gemaximeerd op een bedrag van 8.5 miljoen euro, waarbij het college aangeeft dat meer dan de helft van dit bedrag ‘hard’ gedekt is.

Als collegepartijen eisen wij echter dat zowel de raad als de inwoners op goede wijze worden geïnformeerd en betrokken bij de verdere uitwerking van de aansluiting A9. Om die reden verzoeken wij in een gezamenlijke motie het college de vervolguitwerking van de aansluiting A9 op een gedegen en transparante wijze ter hand te nemen door uiterlijk 1 juni 2014 de volgende acties uit te voeren:

a. De NoFa 1 juridisch en procedureel correct af te sluiten.

b. Een extern, gerenommeerd bureau een analyse uit te laten voeren naar de financiële risico’s van de grondexpoitaties Zandzoom, Zuiderloo en Boekelermeer na verwerking van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal, in relatie tot de draagkracht van Heiloo en toekomstige ontwikkelingen.

c. De raad te betrekken bij de verdere uitwerking van het tracé van de aansluitingen op de A9, waarbij in ieder geval belangen van de Golf Club Heiloo aan de orde worden gesteld.

d. Een plan op te stellen voor de noodzakelijke maatregelen voor een adequate afwikkeling van het verkeer van en naar de nieuwe aansluiting, inclusief een goede oost-west verbinding met een spoortunnel en inclusief een regionaal gedragen visie op de afwikkeling van het kustverkeer.

e. Concreet aan te geven in welke mate de invulling van het ‘groen’ onder de vlag van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal gestalte krijgt ten opzichte van de invulling zoals oorspronkelijk overeengekomen in de NoFa 1.

Op deze wijze geeft Heiloo consistent uitvoering van het besluit om te komen tot een aansluiting A9, maar wordt tevens duidelijk op welke wijze het vervolg daarop gestalte krijgt.