Opstap Stationsplein aangekaart

Op 9 mei jl. stond er in de Uitkijkpost een ingezonden brief van dhr. Letschert onder de kop ‘Stationsplein hindernisbaan voor ouderen’.

CDA-Heiloo heeft vorig jaar samen met H2000, na overleg met bewoners en winkeliers, een voorstel opgesteld om het Stationsplein verkeersluw te maken. Dit is uiteindelijk door de gemeenteraad geakkordeerd. De uitvoering van deze aanpassing is in afwachting van de afdoening van enkele ingebrachte bezwaren/zienswijzen.

Bij het voorbereiden van dit voorstel is vanuit de gemeentelijke organisatie aangegeven dat – naast de aanpassingen voor het verkeersluw maken – nog een aantal andere aanpassingen zouden worden gepleegd naar aanleiding van een eerder gehouden de gehouden evaluatie.

Mede naar aanleiding van de brief van dhr. Letschert heeft de CDA-fractie op 9 mei jl. de volgende vragen aan het college voorgelegd:

1- Is de door dhr. Letschert geschetste situatie ook naar voren gekomen in de gehouden evaluatie?

2- Maakt de gesuggereerde aanpassing ook deel uit van de uit te voeren “overige maatregelen’?

3- Zo niet, is het mogelijk dit alsnog bij de voorgenomen aanpassingen mee te laten nemen?

De CDA-fractie gaat er vanuit dat beantwoording van deze vragen met voorrang wordt opgepakt.

Hessel Hiemstra

CDA: vragen over planning afslag A9

De fractie van CDA-Heiloo is van mening dat de informatie op de gemeentelijke website over de afslag A-9 vragen oproept (zie voor de bedoelde informatie de volgende link: http://heiloo.nl/index.php?mediumid=51&pagid=2001 )

Uit deze informatie blijkt dat een eventuele afslag naar verwachting niet vóór 2018 zal zijn gerealiseerd en dat er een aantal procedurele stappen en onderzoeken dienen te worden gevolgd. De CDA-fractie heeft het college van B&W inmiddels een aantal schriftelijke vragen gesteld en verzocht deze conform artikel 39 Reglement van Orde binnen 30 dagen te beantwoorden.

1. Is de aangegeven termijn van 2018 een resultante van (a) de te volgen planologische procedures, (b) een inschatting van de dan beschikbare financiële ruimte, of (c) een combinatie daarvan?

2. Op welke concrete informatie is de in het voorgaande punt gegeven inschatting gebaseerd?

3. Uit de informatie op de website blijkt dat ten aanzien van de te volgen procedure wordt voorzien dat er ‘onderzoeken’ worden uitgevoerd. Zijn deze onderzoeken vergelijkbaar met de eerder, bijvoorbeeld in 2008, gehouden (verkeers)onderzoeken?

4. Indien de nu (opnieuw) te houden onderzoeken een afwijkend beeld geven ten opzichte van eerdere onderzoeken, is het dan voorstelbaar dat dat leidt tot heroverweging van het besluit zelf dan wel de planning van een eventuele aanleg van de afslag A-9?

5. Wat is de invloed van een verdere vertraging van de voorgenomen bebouwing van de Zandzoom op de planning van de afslag A-9?

Aan de hand van de gevraagde informatie zal de CDA-fractie bepalen op welke wijze zij hiermee omgaat.

Hessel Hiemstra