Nog steeds geen antwoord op de vraag wie Heiloo gaan besturen.

Nog steeds is er weinig beweging in het formatieproces.
Afgelopen week kwam er een brief van Heiloo2000, D’66/GroenLinks en NCPN met de vraag of het conceptprogramma voor ons aanleiding is inhoudelijk te gaan praten. Onze reactie treft u hierbij aan.

Aan de fractievoorzitters van Heiloo2000, D’66/GroenLinks en NCPN.

Heiloo, 18 april 2010

Betreft: uw brief d.d. 15 april 2010

Geachte heren,

In reactie op bovengenoemd schrijven, berichten wij u het volgende.
Wij waarderen het dat u ons op de hoogte brengt van uw vorderingen in de coalitiebesprekingen. Echter, uw vraag of er bij ons aanleiding bestaat om het concept-collegeprogramma te bespreken, kunnen wij onmogelijk beantwoorden omdat wij het stuk niet kennen.
Verder wordt uit uw brief niet duidelijk wat u nu precies van de geadresseerden wilt. Vraagt u hen om alsnog deel uit te gaan maken van de toekomstige coalitie of wilt u nu reeds het debat starten over het door de nieuwe coalitie te voeren beleid?
Mocht u twijfelen over het draagvlak van uw collegeprogramma, dan is het niet aan ons -als niet aan het overleg deelnemende partijen- om vooraf inhoudelijke opmerkingen te maken en daarnaast ook nog speerpunten aan te leveren. Het politieke debat hoort immers in de raadszaal gevoerd te worden.
Wij gaan er verder van uit dat u vanaf dag 1 van uw coalitiebesprekingen overtuigd was van daadkracht, vertrouwen en stabiliteit van uw fracties/bestuurders. Het kan toch niet zo zijn dat u nu pas de indruk hebt gekregen dat een stevig bestuur en draagvlak zeer noodzakelijk zijn.
Dat moet uw overtuiging zijn.

Voor het CDA staat voorop het streven naar een daadkrachtig en stabiel bestuur met een breed draagvlak in de raad. Zeker de komende lastige jaren heeft Heiloo een krachtig bestuur nodig.
Het CDA wil daar graag over meepraten en -denken, maar dan wel vanuit een goede en duidelijke positie.
Het leveren van commentaar op een concept collegeprogramma, zonder dat duidelijk is of het CDA deel zal uitmaken van de nieuwe coalitie en zonder dat duidelijk is welke andere partijen daarvan deel uit zullen maken, is voor ons geen goede optie.
Volgens het CDA zou een hernieuwde informatieronde onder leiding van een gezaghebbende, onafhankelijke informateur een goede oplossing zijn om een breder draagvlak tot stand te brengen.
Het feit dat nu, ruim 6 weken na de verkiezingen, nog steeds geen zicht bestaat op de totstandkoming van een nieuw college, onderstreept naar onze mening de noodzaak van zo’n informatieronde.

Wij wensen u veel succes en wijsheid bij uw werk.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA fractie,

Elly Beens-Woudenberg

Geen Paasakkoord

Een Paasakkoord is in Heiloo niet tot stand gekomen. Het is zelfs erg stil rond de coalitievorming.

Het laatste nieuws is nog steeds dat Heiloo2000 en D66/GroenLinks samen met de NCPN in gesprek zijn (en dat was geen 1 aprilgrap!).
Heiloo2000 en DGL (voor het gemak afgekort) houden hun gelederen gesloten en dat heeft tot nu toe elke samenwerking met één of meerdere van de oude coalitiepartners onmogelijk gemaakt.

Op zaterdag 27 maart jl. verdween de laatste mogelijkheid van tafel: doordat de PvdA afhaakte, heeft het CDA ook nee gezegd. De reden is dat wij als kleine partner (afkomstig uit de ‘oude coalitie’) zouden moeten onderhandelen over o.a. bestaand beleid en wij voorzien behoorlijk wat water bij de wijn te moeten doen wat betreft onze uitgangspunten.

Daarnaast weten wij uit ervaring wat nodig is voor een goede samenwerking binnen een coalitie: daadkracht, stabiliteit en vertrouwen. En dit moet er vanaf dag 1 zijn.

Heiloo verdient een goed bestuur met een groot draagvlak en het CDA wil daar graag haar steentje aan bij dragen.
Maar dat heeft alleen zin als alle benodigde ingrediënten aanwezig zijn!