Brede steun in de raad: het kan wel!

Op 8 juli jl. heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de zogenaamde Kadernota 2020, waarin het college aangeeft op welke wijze zij de begroting 2020 wil vormgeven.

Zie hier de volledige tekst van onze bijdrage: Algemene beschouwingen CDA 8 juli 2019 def

In onze bijdrage doen wij een oproep aan de landelijke overheid om de gemeente te erkennen en te behandelen als eerste overheid en te stoppen met de gemeente als ‘speelbal’. Die oproep werd breed gesteund en leidt tot een heuse ‘brandbrief’ naar Den Haag.

Verder hebben wij gepleit voor terughoudendheid voor besluiten die grote financiële effecten hebben. Er moet eerst duidelijkheid komen over de begroting op langere termijn.

Toch willen we niet stilzitten: ons voorstel om ook de toekomst van het gemeentehuis te betrekken bij het traject ‘Een levendig Heiloo’ werd vrijwel unaniem gesteund. Dus: op weg naar een vitaal Dorpshart Heiloo?

Tot slot is een tijdens het debat nog opgestelde handgeschreven motie unaniem aangenomen. Deze motie heeft als strekking dat het college in overleg gaat met de maatschappelijke instellingen (met name STH en de Bibliotheek) om te bezien op welke wijze om te gaan met de oplopende personele kosten als gevolg van afgesloten CAO’s. Dit als reactie op het terechte signaal van deze instellingen dat zij die kosten wel moeten kunnen behappen.

Al met al: een constructieve vergadering, met brede steun voor moties die mede door CDA-Heiloo zijn ingebracht en opgesteld.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

BrandbriefDorpshart