CDA-Heiloo start campagne met fietsronde

Met een uitgebreide fietsronde op 30 januari start CDA-Heiloo haar campagne richting de verkiezingen op 3 maart a.s. Deze campagne heeft als motto “Bijzonder Betrokken!”

Tijdens de fietsronde zal lijsttrekker Hero Veger de eerste verkiezingsposter plakken. Dit als opmaat voor een campagne waarbij CDA-Heiloo de kiezer het volgende te bieden heeft:

- Betrokken kandidaten!
- Solide programma!
- Bewezen resultaten!

Uiteraard zal de fietsronde, zoals gewoonlijk, óók in het teken staan van persoonlijke aandacht voor signalen en suggesties van de inwoners van Heiloo. Met de inmiddels bekende CDA-bakfiets boordevol iedeeën is CDA-Heiloo er helemaal klaar voor.

Korte aanvulling …..

Gelet op de onderstaande reacties zet de aanhef van het artikel in NHD inderdaad sommige mensen op het verkeerde been. Korte verduidelijking:

1. Hier is géén sprake van “bonussen”; het gaat om een eindejaaruitkering die cf. de CAO-gemeenten de afgelopen jaren is toegegroeid richting een “13e maand” zoals het bedrijfsleven die overigens al jaren kent. Is niets geheimzinnigs of onfatsoenlijks.

2. Niet de “ambtenaren” maar de gemeenteraad, bestaande uit gekozen volksvertegenwoordigers, hebben de motie van dhr. Gomes verworpen. De gemeenteambtenaren worden dus volstrekt ten onrechte bij deze discussie betrokken. Goedkoop scoren dus.

3. De leden van de gemeenteRAAD ontvangen een maandelijkse vergoeding (netto ca. 400 E/maand); geen eindejaarsuitkering, deze keer wel een soort tegoedbon voor een activiteit.

4. Waaróm is categorale (eindejaars)uitkering aan minima niet toegestaan? Dat heeft te maken met het feit dat het Rijk enkele jaren geleden heeft besloten ook de beleidsmatige invulling van aanvullende voorzieningen in de bijstandswet lokaal – dus dicht bij de burger – neer te leggen. Dat heeft de gemeenteraad van Heiloo ook gedaan door te kiezen voor “participatie”. D.w.z. voorzieningen voor deelname aan sport, cultuur, voorzieningen voor schoolgaande kinderen etc. Een generieke extra uitkering staat haaks op de insteek van lokaal maatwerk.

5. Straatverlichting: heel goed punt! Hebben wij als CDA-Heiloo niet voor niets in ons verkiezingsprogramma als speerpunt opgenomen (zie hiernaast).

GOMES (NCPN) LAAT MINIMA IN DE STEEK

Het NHD van vandaag meldt een onder de kop “Ruzie om vette bonussen” dat de verkiezingsstrijd in Heiloo is losgebarsten. Helaas gaat het artikel grotendeels voorbij aan de essentie van de zaak. Hiernaast kunt u onze volledige reactie op de advertentie van de heer Gomes lezen. Hieronder kort samengevat de kern van de zaak.

De heer Gomes (NCPN) heeft afgelopen woensdag in de “Uitkijkpost” een advertentie geplaatst, waarin hij een expliciete vergelijking maakt tussen de aan gemeenteambtenaren conform de CAO verstrekte eindejaarsuitkering en het feit dat zijn moties “kerstgratificatie minima” onlangs door de gemeenteraad zijn verworpen. Hij noemt dit “een groot onrecht”.

CDA-Heiloo vindt deze vergelijking ronduit onfatsoenlijk. De ambtenaren verrichten, elke dag weer, veel goed werk ten dienste van de inwoners van Heiloo. Het is ongepast om hun salarissen in een politieke discussie te betrekken; de politieke verantwoordelijkheid voor het afwijzen van deze moties ligt bij de leden van de gemeenteraad en nergens anders.

De heer Gomes is voortdurend bezig met schertsvertoningen en populisme, terwijl hij in de gemeenteraad telkens de kans voorbij laat gaan om constructieve bijdragen te leveren. Dat geldt ook bij de vaststelling van het minimabeleid in 2008: hij was grotendeels afwezig en heeft geen enkel voorstel gedaan, al helemaal niet voor een eindejaarsuitkering.

Zijn excuus dat hij slechts een eenmansfractie is en onvoldoende tijd heeft, gaat ook niet op. Hij heeft immers wel tijd voor het schrijven van vele ingezonden stukken in de krant. Zijn prioriteit ligt dus helemaal niet bij het behartigen van de belangen van de minima en het bereiken van resultaten voor deze groep!

Het zou de heer Gomes sieren wanneer hij kiest voor dialoog en inhoud, in plaats van goedkoop scoren ten koste van anderen.

CDA-Heiloo boekt resultaten met ‘betrokkenheid’

Uit het overzicht moties / amendementen van de afgelopen raadsperiode (2006 – 2010) is af te leiden wat de diverse partijen hebben bereikt om het college aan of bij te sturen. Wij hebben eens op een rij gezet hoeveel moties/amendementen zijn aangenomen en welke partij daarvoor initiatiefnemer was. Dit levert het volgende beeld op:

- in totaal zijn er de afgelopen vier jaar 94 moties/amendementen in de gemeenteraad in stemming gebracht; 68 voorstellen zijn daadwerkelijk aangenomen, 26 verworpen.

- van die 68 aangenomen moties/amendementen zijn er 23 stuks waarbij CDA-Heiloo initiatiefnemer was.

- CDA-Heiloo heeft met haar drie zetels dus bepaald niet stil gezeten; zij heeft aan de wieg gestaan van maar liefst 1/3 van het totaal aantal aangenomen moties en wijzigingsvoorstellen.

- H2000 bijvoorbeeld heeft met haar 5 raadszetels 6 voorstellen (9%) door de raad weten te loodsen.

- NCPN heeft voor geen enkele van de 4 ingediende moties/amendementen voldoende draagvlak weten te krijgen.

Conclusie: CDA-Heiloo heeft hiermee de afgelopen periode zowel in absolute zin als relatief fors aan de weg getimmerd en maakt haar slogan “Bijzonder Betrokken” ook in dat opzicht waar!

CDA-Heiloo: snel evaluatie horecabeleid

De reeks van incidenten rond met name het Stationscentrum moet wat ons betreft snel afgelopen zijn. Burgemeester Romeyn heeft terecht hierover zijn zorgen geuit en is in overleg met de betrokken ondernemers. De roep om maatregelen, zoals extra politie, toezicht en camera’s, stijgt.

CDA-Heiloo heeft begin 2008 met enige moeite ingestemd met de nota Horecabeleid. Wij hadden vooral moeite met de voorgestelde ruimere openingstijden (in Stationscentrum in het weekend tot 03.00 uur ’s nachts). Wij zijn door de bocht gegaan vanwege de geschetste regionale “gelijkheid” én het feit dat na één jaar een grondige evaluatie zou volgen. Wij hebben afgelopen najaar navraag gedaan naar deze evaluatie, maar zonder resultaat. Het is de hoogste tijd dat dit nu wordt opgepakt. CDA-Heiloo zal aanstaande dinsdag 12 januari bij monde van Henk van der Werf in de Commissie Bestuurlijke Zaken hiervoor aandacht vragen en een bespreeknotitie aankondigen. Wat ons betreft is dit een aansporing voor een snel te starten grondige evaluatie!