Stabiliteit & draagvlak

CDA-Heiloo heeft aangegeven mee te willen doen met een hernieuwde coalitie samen met Heiloo-2000 en de VVD.

De overwegingen en argumenten leest u dit (pers)bericht: Bericht HEILOO-2000, VVD en CDA 26 maart 2018

Aanvullend: beide andere partijen hebben een dringend beroep op ons gedaan, waarbij gezamenlijk ook is uitgesproken om deze coalitie te smeden op basis van een breed draagvlak.

Daarmee ligt er wat ons betreft een passend antwoord op de verkiezingsuitslag.

Wij gaan hiermee voortvarend aan de slag. Zodra er meer informatie is, zullen wij dat met u delen.

Namens bestuur en de fractie,

Elly Beens

 

CDA-kiezers bedankt!

Met 1621 stemmen had CDA-Heiloo nagenoeg hetzelfde aantal kiezers als 4 jaar geleden. Aan al onze kiezers: bedankt voor uw steun!

Doordat wij – letterlijk – een handvol stemmen tekort kwamen voor een van de restzetels, gaan wij echter in de raad van 3 naar 2 zetels. De versplintering in het politieke landschap en het systeem met restzetels leidt tot dit toch wel bizarre resultaat. Ontzettend jammer voor iedereen die zich met hart en ziel voor onze campagne heeft ingezet.

Wij gaan echter niet bij de pakken neerzitten en zullen de steun van onze kiezers niet beschamen. De komende periode zijn er ook in Heiloo veel uitdagingen, waarbij samenwerking en daadkracht vereist zijn. Wij zullen waar mogelijk onze steen daar aan bijdragen.

Elly Beens

Elly Beens CDA Heiloo definitieve uitslag 2018

 

 

 

Hete hangijzers in Heiloo…

Zoals vaker tijdens verkiezingscampagnes komen zogenaamde ‘hete hangijzers’ boven drijven.  Tot ergernis van sommigen. Juist wanneer kiezers behoefte hebben aan duidelijke standpunten, komen ‘hete hangijzers’ echter prima van pas!

CDA-Heiloo is koersvast over de ‘hete hangijzers’ in Heiloo en zet deze hieronder nog even kort en bondig op een rij:

  • Bereikbaarheid: aansluiting-A9 en spoortunnel Vennewatersweg zijn noodzakelijk om te voorkomen dat Heiloo krakend vast komt te staan op de Kennemerstraatweg. Is investering in de toekomst: naast investeringsgeld uit de grondexploitaties, zijn de structurele kosten per jaar nog geen 10 Euro per inwoner.
  • Verkeersplan: fietsers en voetgangers krijgen de ruimte.  Geen zwaar verkeer door het dorp. Spreiding van autoverkeer: Stationsweg en Kerkelaan ontlasten. Het 2 jaar geleden gestarte inspraaktraject met de Denktank overeenkomstig de wens van de bewonersgroepen afronden.
  • Woonvisie: woningbouw naar behoefte! Een inhaalslag met sociale  huurwoningen, liefst een schep er bovenop: 100 extra energieneutrale huurappartementen. Ook gezinnen en middengroepen bedienen door in Heiloo een groter aanbod aan vrije sector huurwoningen te realiseren. Daarnaast: experimenteren met vernieuwde woonvormen en met startersleningen.
  • Behoud voorzieningen: Muziekschool, theater, bibliotheek en sportvoorzieningen moeten blijven en moeten laagdrempelig worden gehouden. Door te investeren in gezamenlijke accommodaties (ook: Bruno-gebouw; BukBuk) houden we onze voorzieningen betaalbaar.

Zie voor ons volledige verkiezingsprogramma: www.heiloo-stem-wijs.nl of de volgende link…

Hete Hangijzers CDA Heiloo

verkiezingsprogramma CDA-Heiloo 2018-2022

 

Uitstel Verkeersplan lost niets op

Als de voortekenen niet bedriegen zal komende maandag in de gemeenteraad een pittig debat plaatsvinden over het Verkeersplan 2018. Essentie van het plan is meer ruimte voor voetgangers en fietsers, ruimte voor de Denktank Verkeer om een gezamenlijk alternatief voor het autoverkeer uit te werken en een ‘terugvaloptie’ waarbij in ieder geval recht gedaan wordt aan het terugdringen van het autoverkeer op de Stationsweg en de Kerkelaan.

Het voorstel is vorige maand niet in de commissie Openbare Ruimte besproken, omdat de meerderheid van de toen aanwezige raadsleden (lees: leden van de oppositie die aanwezig waren) vond dat het plan uitgesteld moest worden. Argumenten: niet ‘doorduwen’, inspraak bewonersgroepen meewegen.

Om met het laatste te beginnen: de bewonersgroepen, die op die avond toch hebben ingesproken, gaven juist aan dat het voorstel om binnen drie maanden een gedragen uitwerking te presenteren best wel haalbaar is. En bovendien was te beluisteren dat verder uitstel ongewenst is. (Behoudens Heillooze Weg, die echter tegen elk voorstel lijkt te zijn).

Wat betreft ‘doorduwen’ geldt de kanttekening dat, toen vorig jaar vertraging optrad in het opstellen van het Verkeersplan wegens het doorrekenen van de meest recente gegevens, deze vertraging raadsbreed werd betreurd. Het is juist logisch dat het huidige college deze fase wil afronden met een concreet besluit. Een besluit overigens, waarbij de Denktank ruimte heeft om alternatieven uit te werken en het voorstel te optimaliseren.

Wellicht hebben de betrokken oppositiepartijen iets te snel van leer getrokken? Hopelijk durven zij het debat komende maandag wel aan en geven zij gehoor aan de bewoners, die juist geen uitstel willen en de hoofdlijnen van het Verkeersbeleid eindelijk vastgesteld willen zien.

Belangrijk punt: in alle gevallen, zelfs in het hypothetische geval zonder aansluiting A9, is actie nodig om de overbelasting op met name op de Stationsweg en Kerkelaan aan te pakken. Het Verkeersplan doorschuiven is daarmee een ontkenning van de noodzaak om door te pakken en doet geen recht aan de gedane inspanningen van het grootste deel van de Denktank en andere insprekers.

Kortom: Uitstel Verkeersplan lost niets op.