Een goed gesprek over klimaat- en stikstof? Het kan!

Op 15 februari waren Tweede Kamerlid Derk Boswijk en Statenlid Willemien Koning te gast in ‘de Heeren van Limmen’. Na een inleiding van Niek Wijmenga uit Heiloo (die ook namens CDA verkiesbaar is voor de Provinciale Staten) gingen zij beiden openhartig en genuanceerd in op alle moeilijke dilemma’s op het gebied van klimaat, wonen, stikstof en landbouw.
De grote belangstelling en betrokkenheid van het publiek toont aan dat dit onderwerp ook in Noord-Holland erg leeft. Opvallend: het gesprek en de inhoudelijke argumenten werden zeer op prijs gesteld. “Een verademing met de harde, polariserende one-liners die veelal in de media langskomen.”
Voor het campagneteam van CDA Noord-Holland is dit een mooie opsteker. CDA-Heiloo heeft in ieder geval zijn beste beentje voorgezet. Mocht u naar aanleiding van deze onderwerpen in gesprek willen met Niek Wijmenga of Willemien Koning, geef dan een seintje via: cdaheiloo@gmail.com
En wat betreft de uitleg van Derk Boswijk: via de volgende link kunt u een zeer boeiend webinar volgen met uitleg wat er allemaal speelt als het gaat om stikstof: https://youtu.be/M387OfZSRWY


Het (verkeers)Model Regeert

Het Model Regeert. Dat is de treurige uitkomst van de besluitvorming in de gemeenteraad over het verkeersbeleid. Hierbij de bijdrage van CDA-Heiloo op 28 november 2022.
De te maken keuzes zijn doorgerekend door externe deskundigen; er is eindeloos aan gesleuteld, ook samen met Verkeerspanel. Uiteindelijk is de conclusie van het adviesbureau: zelfs met aanpassing van grenswaarden naar toetswaarden zullen er overschrijdingen blijven. Op basis van de modellen kiest het College, gesteund door VVD, D66 en Heiloo-2000, voor het pakket B.
Belangrijkste overweging is dat pakket B de belasting voor de Stationsweg het meest terugbrengt.
Echter, in dat pakket zit ook een knip op de Kanaalweg en daardoor wordt Ypestein de sigaar: de aantallen verkeersbewegingen zullen zeer fors toenemen. Het argument daarbij is dat het Roosendaal/Ypesteinerlaan gescheiden fietspaden heeft en daardoor geschikt is voor meer autoverkeer.
Tot zover Het Model…
Nu de werkelijkheid: Ypestein is een wijk met van nature veel gezinnen, waarbij de kleinere kinderen naar de basisschool in hun wijk gaan of daarbuiten. En de grotere kinderen naar het PCC of scholen buiten Heiloo. Die moeten straks per fiets of via een van de vele oversteekplaatsen een zeer drukke weg oversteken. Als je enigszins thuis bent in die wijk: met gezond verstand maak je toch niet deze keuze? Nee, dit is alleen verklaarbaar door het feit dat tot nog toe kennelijk ‘het Model Regeert”…
CDA-Heiloo biedt een andere mogelijkheid. De wethouder heeft aangegeven dat pakket B pas wordt uitgevoerd indien de A9 er daadwerkelijk is. Tot die tijd is er de ruimte om de te nemen maatregelen in concreto uit te werken vooral: om er in de Werkelijkheid ervaring mee op te doen!
Daarom hebben wij twee moties en 1 amendement voorgesteld:
 • Motie gericht op het met voorrang starten met aanpassing van de Stationsweg, incl bijvoorbeeld met 2 spitspalen met instelbare venstertijden waardoor het aantal mvt onder de 5 a 6000 kan komen.
 • Motie gericht op het uitvoeren van een publiekscampagne ‘Heiloo West goes West’, incl. aanpassen van bewegwijzering;
 • Amendement gericht om – in afwachting van de aansluiting A9 – eerst te starten met de maatregelpakket A en pas aan de hand van bewezen ervaringen door te schakelen naar pakket B.
Ter toelichting: de herinrichting van de Stationsweg is door de raad al in 2018 tot topprioriteit verklaard. Ook het uitvoeren van de publiekscampagne is toen al breed gesteund. Voor de geloofwaardigheid is het nu: “geen woorden, maar daden”!
Verder biedt het amendement de ruimte om – zoals de wethouder het zelf formuleerde – in afwachting van de aansluiting A9 gedoseerd en met behulp van monitoring ervaring op te doen met welke maatregelen ook werkelijk werken.
En tot slot:
 • een belangrijk aspect is dat hiermee meer recht wordt gedaan aan de Stationsweg en het advies van het Verkeerspanel. Het Verkeerspanel dat inmiddels zeer diepgaand in de materie zit en niet voor niets ook op pakket A uitkomt.
 • Bovendien wordt hiermee zorgvuldigheid betracht richting de wijk Ypestein, omdat op deze wijze eerst aantoonbaar wordt bepaald of andere – voor hen minder vergaande – maatregelen wel of niet afdoende zijn.
 • Nav ervaringen met de herinrichting Kerkelaan: stelt het college zelf: Op basis van de simulatie  werd een beperkt effect verwacht. De ervaring bij de recent heringerichte Kerkelaan is echter dat het effect groter is dan we op voorhand hadden verwacht.
 • Wat betreft de kosten van eerst pakket A uitvoeren: ja, er zijn voor spitsafsluiting 2 palen benodigd en bij pakket B maar 1. Echter: als we het rapport van Goudappel goed doornemen dan zien we dat er bij pakket B meerdere grote (en dure!) aanpassingen benodigd zijn: rotonde Straatweg/Vennewatersweg; Kanaalweg/Roosendaal; Roosendaal/Ypesteinerlaan (en daar moet eigenlijk nog bij: Ypesteinerlaan/Straatweg)
 • Kortom: indien op basis van bewezen resultaten met pakket A het verkeer op de Stationsweg naar acceptabel niveau wordt gebracht, dan besparen we niet alleen Ypestein de ellende van een doorsnijding (onveilige situaties, negatief effect op de leefomgeving), maar ook de kosten van aanpassing van zeker 2 tot 3 kruispunten!
Samengevat: met rekenmodellen werken is niets mis mee, maar laat gezond verstand ook zijn werk doen en schep ruimte om ervaring op te doen met bewezen maatregelen.
De uitkomst is inmiddels bekend: VVD, D66 en Heiloo-2000 blijven bij hun standpunt. Alleen de CDA-motie “Heiloo-West goes West” is aangenomen. Teleurstellend, maar wij zullen de verdere uitwerking nauwlettend volgen.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

Schermafbeelding 2022-11-30 om 21.43.23

 

 

 

Cirkels van invloed: ga voor verbinding in Heiloo

Van harte welkom maandag 7 november vanaf 19 u in gemeentehuis Heiloo: bespreking van de begroting ’23.

De bijdrage van CDA-Heiloo is deze keer in een ander jasje. Waar moeten we ons de komende jaren op richten, waar maken we wel het verschil? Zie de gevoegde praatplaat.

Bijdrage CDA Heiloo begroting 2023

 

 

 

 

 

 

Wij zullen in dit kader drie moties indienen:

Motie vreemd aan de agenda PvdA_CDA besteding extra uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid[2]

motie CDA Heiloo gerichte aanpak energiearmoede en duurzaamheid v.1

motie CDA Heiloo aanpak energiekosten verenigingen v.1

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

Nieuwe coalitie geeft niets weg …

Op 11 juli is tijdens de zogenoemde Algemene beschouwingen de Kadernota 2023 besproken.

Hoewel we in afwachting zijn van de uitwerking van het Collegeprogramma heeft CDA-Heiloo heeft daarbij diverse punten opgebracht:

 • Meer actie voor statushouders
 • Eigen grond gemeente inzetten voor woningbouw
 • Fonds sociale woningbouw activeren
 • Veiligheid en financiën Vennewatersweg
 • Verkeersplan
 • Gevolgen stikstofmaatregelen voor Heiloo
 • Extra voorziening elektrisch rijden: EV-kabelgoottegels

Zie voor onze volledig bijdrage: Algemene beschouwingen CDA 11 juli 2022 def

De teleurstelling was groot toen aan het begin van de avond bleek dat Heiloo-2000 en D66 gezamenlijk hadden besloten met geen enkele motie akkoord te gaan, omdat men alles wenste aan te houden tot na de zomer wanneer het uitvoeringsprogramma van het college wordt besproken.

Dit met als resultaat dat (behalve een motie over beperken luchtvaartgeluid) alle inbreng, ook die van PVDA en GBH, van tafel werd geveegd.

De eerder uitgesproken wens van de nieuwe coalitie om te komen tot een open houding en debat bleek een lege dop. Op deze manier kunnen we ons de moeite besparen om constructieve voorstellen in te dienen om het – op zich qua inhoud goede coalitieakkoord – aan te vullen.

Het is wel gelukt om, na zeer stevig aandringen, wethouder Opdam er van te overtuigen om een externe deskundige te laten kijken naar de gevaarlijke oversteek bij de Vennewatersweg (een situatie die door de uitspraak van de Raad van State nog heel lang gaat duren).

Na de zomer hopelijk een meer vruchtbare bodem voor debat en gaan we op herhaling.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

CDA-Heiloo bedankt de kiezers

De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen voor CDA-Heiloo was dat weliswaar per saldo minder stemmen zijn verkregen, maar dat de huidige twee zetels zijn behouden. Heiloo-2000 en ook PvdA zijn de winnaars van deze verkiezingen en hebben uiteraard ook onze felicitaties gekregen.

Mart Brouwer de Koning: “We hebben de campagne echt een gezicht gegeven. We waren goed zichtbaar en aanwezig. We hopen dat we kunnen bijdragen aan een stabiele coalitie met een breed draagvlak. Met de oorlog in Oekraïne was dit wel een campagne met gemengde gevoelens. Democratie is nu belangrijker dan ooit. Het is mooi dat Heiloo weer een hoge opkomst had van meer dan 60%.”

CDA zal de komende periode scherp en duidelijk zijn. Wat ons betreft zijn de prioriteiten de komende vier jaar:

 1. Een vierde wethouder, namelijk speciaal voor Wonen en Verduurzaming. Deze twee onderwerpen zijn superbelangrijk, kunnen elkaar versterken en verdienen een wethouder die er echt tijd voor vrijmaakt en er voor gaat
 2. Beleidsterrein Welzijn, Sport en aanpak eenzaamheid: veel meer als 1 geheel beetpakken.
 3. Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid: dit thema bevat zeker ook de aansluiting op de A9, maar ook de omslag naar Heiloo Fietsdorp!

Met deze insteek gaan wij de gesprekken onder leiding van de door Heiloo-2000 aangezochte verkenner aan.

Naast Mart Brouwer de Koning zal Hessel Hiemstra in de raad plaatsnemen. Daarnaast hebben we een stevige steunfractie met commissieleden: Hein Korthouwer, Corinne Willemse en Peter van Dorsten.

Zie voor de gehele uitslag van de verkiezingen:

https://www.heiloo.nl/over-de-gemeente/verkiezingen

 

 

 

Mart geeft de verkiezingen een gezicht!

Trots op ‘onze’ Mart! Vandaag was de afsluiting van een intensieve maar mooie verkiezingscampagne in een ingewikkelde tijd.
Het doel was om vooral zichtbaar te zijn en in gesprek te gaan met de kiezers. We kunnen er niet omheen: Mart heeft de verkiezingen in Heiloo letterlijk een gezicht gegeven!
Het woord is nu aan de kiezers. Mart bedankt!
Foto MartweilandschakenVerkiezingsdebat

Uitslag verloting: gefeliciteerd!

Afgelopen zaterdag was er een goed bezochte verkiezingsmarkt in ‘t Loo, waar onder meer een CDA Appelboom is verloot.

Het winnende nummer is gevallen op 409: mevrouw Nooij bleek de gelukkige te zijn!

De boom is vandaag door Mart Brouwer de Koning persoonlijk bij haar bezorgd.

Gefeliciteerd & veel plezier ermee!

Het campagneteam van CDA-Heiloo

foto appelboom

verloting appelboom

Heiloo Fietsdorp krijgt nieuwe dimensie

Op 9 februari vond een goed bezochte en inspirerende thema-avond plaats over het onderwerp “Heiloo: Fietsdorp!” Hierbij een kort verslag en op veler verzoek ook een link naar de presentatie! Zie: Presentatie Heiloo Fietsdorp GoinGDutch 9 feb 22

Het spits werd afgebeten daar Marcel van Beek. Hij is innovatiemanager bij Schiphol NV en een van de motoren achter https://goingdutch.bike/

Samen met Huub van der Linden hield hij een verhaal als een klok. GoinGDutch is concreet bezig met doorfietsroutes en allerlei, deels digitale voorzieningen (oa een speciale app) om personeel op Schiphol op de fiets naar het werk te laten komen.

Daar worden significante resultaten mee behaald. Inmiddels is ook met de gemeente Alkmaar en een aantal bedrijven een initiatief gestart, met onder andere een fietshub bij de Olympiaweg. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een netwerk van fietsroutes met voorzieningen, stoplichten die fietsers voorrang geven (!) etc.

Tip voor Heiloo: sluit je aan bij de ontwikkelingen bij buurman Alkmaar!

Ook relevant: Corona heeft woon-werk per fiets tot 35 km een enorme boost gegeven. En beide heren kunnen het weten. Voorbeeld: Marcel van Beek fietst vanaf woonplaats Egmond naar Schiphol. In weer en wind… (Stelling: “Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel”.)

De aanpak is om lokaal heel concreet in kaart te brengen wat mensen tegenhoudt om op de fiets te stappen. Ook fietsgebruik gewoon in het dorp komt aan de orde. Op basis hiervan kom je tot gerichte maatregelen die de fietser gemak en veiligheid oplevert. Vraagt een andere manier van kijken, die steeds meer ook door bedrijven wordt begrepen en ondersteund. Zie de voor Heiloo als voorbeeld uitgewerkte mindmap: mindmap Heiloo Fietsdorp

Marjon Zandvliet (Verkeerspanel) en ook Marjan Bruin (Fietsersbond) waren zeer geïnspireerd en sloten zich hierbij aan. Een stelling die veel bijval kreeg: “Heiloo Fietsdorp vraagt politieke moed, van woorden naar daden”.

En daarmee komen we op de inzet van CDA-Heiloo de komende periode!

Zie: bezoek de websitehttps://www.heiloo-stem-wijs.nl

foto Marcel van Beekfoto 1 thema avond

 

Heiloo, een toekomstig Fietsdorp! (thema-avond 9 februari)

Kunnen we het fietsgebruik aantrekkelijker maken? Kunnen de digitale en technologische ontwikkelingen ons helpen? Welke ideeën leven in ons dorp die we met elkaar kunnen ontwikkelen?

CDA-Heiloo organiseert op 9 februari (aanvang 19.30 uur, kleine zaal Ter Coulsterkerk) een thema-avond over dit onderwerp.

Marcel van Beek en Huub van der Linden van GoingDutch geven een fascinerende presentatie over de wijze waarop de digitale transformatie ook de fietser ruim baan kan geven. Marjon Zandvliet van het Verkeerspanel Heiloo en ook Marjan Bruin van de Fietsersbond Heiloo geven hún visie en gaan aan de hand van pittige stellingen de discussie met u aan.

Deze avond staat al heel lang in de planning: het is eindelijk mogelijk om deze bijeenkomst op een veilige manier fysiek te organiseren, met gebruik van de QR-code en de 1,5 m maatregel. Iedere belangstellende is van harte welkom! Graag vooraf aanmelden bij Hessel Hiemstra via jhhiem@quicknet.nl

fietstser heiloo

Zie voor de uitnodiging:

Heiloo Fietsdorp 9 februari 2022

Nieuwe gezichten bij CDA-Heiloo

Kandidaten CDA-Heiloo verkiezingen 2022

CDA-Heiloo heeft de verkiezingslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Lijsttrekker Mart Brouwer de Koning stelt de kandidaten graag aan u voor: “Het is een betrokken, kundige en veelzijdige groep inwoners van Heiloo. Op plek twee en drie staan vertrouwde gezichten, namelijk Hessel Hiemstra, de huidige fractievoorzitter, gevolgd door Hein Korthouwer, die nu ook al actief is in de fractie.”

Mart is er trots op dat op de plaatsen 4, 5 en 6 van de lijst flink wat vernieuwing in de fractie komt: “Corinne Willemse is opgegroeid en woonachtig in Heiloo. Ze is haar hele werkzame leven al actief in de zorg en neemt deze expertise mee om de fractie hiermee de komende jaren te ondersteunen. Peter van Dorsten woont ook al vele jaren in Heiloo en is werkzaam bij de gemeente Alkmaar. Hij brengt veel expertise mee van wonen, duurzaamheid en energietransitie. Op plaats zes staat Niek Wijmenga. Hij is reeds actief op provinciaal niveau en heeft als expertise duurzaamheid en de energietransitie. Stuk voor stuk belangrijke items in de komende jaren en dus ook bij de gemeenteraadsverkiezingen.“

Het verkiezingsprogramma “CDA Verbindt” is inmiddels ook vastgesteld: CDA Heiloo verkiezingsprog 2022 – 2026

Zie vooral ook onze speciale verkiezingssite!

bezoek de website