CDA-verkiezingssite online

Het verkiezingsmotto van CDA-Heiloo is: ‘Leef! Samen!’ Wij benadrukken daarmee dat de mens in de samenleving centraal staat en niemand er alleen voor staat.

Het verkiezingsprogramma is online: u kunt deze raadplegen op de speciale verkiezingssite: heiloo-stem-wijs.nl

Daar vindt u ook de kandidaten van CDA-Heiloo en de komende campagne-activiteiten.

Van harte aanbevolen!

Heiloo stem wijs

 

CDA: Waterafvoer behoeft aandacht

CDA-Heiloo heeft zorgen of de waterafvoer van Heiloo wel adequaat genoeg is om – ook in de toekomst – de steeds extremere regenbuien te verwerken.
Naar aanleiding van de wateroverlast in met name de Zandzoom (zie artikel in NHD: Wateroverlast Zandzoom) heeft de fractie het college een tweetal vragen gesteld.
  1. De indruk bestaat dat het aantal “extreme neerslaggebeurtenissen” jaarlijks toeneemt. Kan het college die indruk ook voor Heiloo bevestigen? Wat is (ook getalsmatig) de trend over de afgelopen jaren?
  2. CDA-Heiloo constateert dat met name de nieuwbouwlocatie Zandzoom de zeer overvloedige regenval van de afgelopen weken niet kan verwerken. Ook onze nieuwkomers hebben recht op droge voeten. Is de insteek van het Gemeentelijk Rioleringsplan in deze nog steeds adequaat en valide of behoeft deze heroverweging? Welke structurele maatregelen worden getroffen om het water in dat gebied beter te verwerken en is daarover ook overleg met het Waterschap?
NB: Ter illustratie wijst de fractie op het volgende citaat uit het Collegevoorstel bij behandeling van het Gemeentelijk Rioleringsplan in de raad van 12 december 2016:

“In de zomer van 2016 is het basisrioleringsplan (BRP) opgesteld. Dit BRP geeft inzicht in het functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel bij verschillende neerslagintensiteiten. De afgelopen periode is veel geïnvesteerd in meten in de riolering. Aan de hand van de verzamelde meetgegevens is gekomen tot een betrouwbaar rioleringsmodel (rekenmodel). Op deze wijze wordt meer inzicht verkregen in de doelmatigheid van investeringsmaatregelen aan het rioleringssysteem. Belangrijkste conclusie van het BRP is dat er geen grootschalige aanpassingen aan het afvoerstelsel noodzakelijk zijn om te voldoen aan de ontwerpnorm. De ontwerpnorm komt overeen met een neerslaggebeurtenis van circa 20 mm in een uur. De extreme neerslaggebeurtenissen die recentelijk in het zuiden en oosten van Nederland tot overlast en schade hebben geleid kennen  een veel grotere intensiteit, soms wel 50 tot 100 mm in een uur. Belangrijk om te beseffen is dat dit gebeurtenissen zijn die door geen enkel rioolstelsel verwerkt kunnen worden. Het is ook niet doelmatig om rioolstelsels met extreme investeringen verder te verzwaren. Maatregelen moeten eerder worden gezocht in de inrichting van de openbare en particuliere ruimte. Om uiteindelijk te komen tot maatregelen om overlast en schade als gevolg van extreme neerslag te voorkomen of in ieder geval te beperken is inzicht in de mate van te verwachten wateroverlast noodzakelijk.”