CDA: lokale verbindingen maximaal benutten

CDA geeft richting in bezuinigingsdebat

Afgelopen maandag 22 april is tijdens een druk bezochte extra raadsvergadering indringend gesproken over de kaders voor het college waarbinnen voor 3 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd kan worden.

Goed beschouwd ging het collegevoorstel er vanuit dat 2/3 deel van de bezuinigingen bij de inwoners zou moeten worden neergelegd: de OZB en de subsidies en 1/3 deel bij de eigen organisatie.

Gezamenlijk met D66/GroenLinks en H2000 hebben wij dat per amendement gecorrigeerd.

De CDA-fractie heeft bij die gelegenheid wel haar eigen geluid laten horen:

CDA-Heiloo wil hoe dan ook blijven investeren in sociale verbanden, organisaties die mensen bij elkaar brengen. Daarbij kijken wij wat de toegevoegde waarde is van een project of instelling voor de maatschappij. Ook vinden wij het belangrijk dat gekeken wordt naar wat mensen zelf kunnen zonder inmenging van de overheid. Een overheid die faciliteert en zo min mogelijk drempels opwerpt. En aan die overheid c.q. gemeentelijke organisatie vragen we zo goed en efficient mogelijk te werken en samen te werken.

CDA-Heiloo gaat voor een kleinere, slagvaardige, moderne organisatie samen met ons omringende gelijkwaardige gemeenten. Daarmee dient zo’n 1.2 miljoen bespaard te worden. Ook zijn besparingen noodzakelijk binnen de huidige subsidies, waarbij de maatschappelijke organisaties zelf meer inkomsten moeten genereren. Een stijging van de OZB is onontkoombaar, maar wordt beperkt tot maximaal 10%, dus minder dan de helft als vermeld in het collegevoorstel.

Echter, met al deze maatregelen gaan we wel de uitdaging aan om de kracht en de verbindingen in ons dorp zelf maximaal te benutten en behouden we ook op langere termijn de eigen Heilooer maat der dingen.

Hoe nu verder? Het college gaat met bovenstaande kaders aan de slag en zal in juni bij de Kaderbrief met een verdere uitwerking komen. Vooruitlopend daarop zal CDA-Heiloo tijdens een aparte ledenvergadering haar achterban raadplegen.