Theetuin aan Zanderslootweg?

De aankomende vergadering van de commissie Openbare ruimte komt aan de orde de wenselijkheid van een theetuin aan de Zanderslootweg.

Wij vinden het een prima idee om in een dergelijke omgeving iets meer te bieden voor de vele wandelaars en fietsers. Echter, deze locatie achten wij niet geschikt voor een theetuin. Wij vinden dat de bestemming agrarisch gebied moet blijven om zodoende volkstuinen te kunnen inrichten en daarnaast nemen wij de bezwaren van de naburige volkstuinders serieus.

Zoals gezegd, het idee voor een theetuin vinden wij uitstekend en wanneer het bestemmingsplan Landelijk Gebied in de nabije toekomst wordt gewijzigd, zullen wij er naar streven een geschikte locatie voor een eenvoudige horeca-gelegenheid op te nemen. Concrete suggesties zullen wij daarin zeker meenemen.

CDA-motie vrijwilligersverzekering unaniem aangenomen

De door CDA-Heiloo tijdens de raadsvergadering van 5 oktober ingediende motie vrijwilligersverzekering is unaniem aangeomen. Deze motie heeft als strekking dat de gemeente per 1 januari 2010 een collectieve vrijwilligersverzekering afsluit ten behoeve van alle vrijwilligers in Heiloo. CDA-Heiloo heeft al eerder dit jaar een dergelijke motie ingediend, maar de meerderheid van de raad wilde toen de in de zomer van dit jaar vast te stellen vrijwilligersnota afwachten. Nu blijkt dat die nota pas eind dit jaar behandeld wordt, vond CDA-Heiloo actie noodzakelijk. Na enige discussie bleek uiteindelijke dat de raad deze keer de motie wel steunde. Men stemde zelfs unaniem vóór de motie, waarmee een goed signaal wordt gegeven aan de talrijke vrijwilligers in Heiloo.

Meer informatie over de verzekering vindt u via www.vngverzekeringen.nl/vng_verzekeringen/ms/vrijwilligers.

Hieruit blijkt dat dit een ruime dekking betreft, ook voor bestuurdersaansprakelijkheid. Daarmee wordt een drempel voor potentiële bestuurders weggenomen. Bovendien is inmiddels ook voorzien in een dekking ten behoeve van de mantelzorger.

De vrijwilligersorganisaties zullen uiterlijk 1 november a.s. door de gemeente hierover nader worden geïnformeerd.

Het bovenstaande laat overigens onverlet dat de komende maanden het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid in Heiloo verder gestalte moet krijgen. Uw suggesties daarbij zijn van harte welkom!