Algemene Beschouwingen

In de begroting geven burgemeester en wethouders de plannen voor 2010 aan. Op 2 november spreekt de gemeenteraad zich tijdens de algemene beschouwingen zich uit over de begroting. Op 5 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief vast. Hieronder de korte versie van de gedachten hierover van CDA-Heiloo. De uitgebreide versie vindt u op www.cdaheiloo.nl.

CDA-Heiloo: “Bijzonder Betrokken”

Deze begrotingsbehandeling vindt plaats in een turbulente tijd. De economische crisis heeft grote gevolgen, vooral voor mensen die hun baan verliezen. Daarbij komt: de trend in de politiek is om snel te scoren met korte termijn effecten, terwijl inwoners zich steeds minder in de politiek herkennen, maar daar wel veel van verwachten. CDA-Heiloo vormt een tegenwicht voor kille kortzichtigheid en kiest voor ‘beleid’ en voor betrokkenheid, vooral met die inwoners van Heiloo die zich in een zwakkere of afhankelijke positie bevinden.

Kernvraag : voldoende toegerust voor “zwaar weer”?

In financiële zin kan de gemeente Heiloo tegen een stootje: ons weerstandsvermogen wordt gunstig genoemd. Maar we kunnen de komende jaren nog forse ‘windstoten’ verwachten en daarom dienen we ons goed op de langere termijn voor te bereiden. Daarbij past soberheid, met als uitgangspunt het op peil houden en mogelijk versterken van onze voorzieningen. Wij steunen daarom de collegevoorstellen op het gebied van mantelzorgbeleid, vrijwilligersbeleid en WMO-huisbezoek.

Volkstuinen

Wij steunen ook het collegevoorstel om de volkstuinen te verzelfstandigen. Voorwaarde is dat dit gebeurt in overleg èn wanneer daar de noodzakelijke voorzieningen op peil gebracht worden.

Minder regels, meer service

CDA-Heiloo is ervan overtuigd dat veel overbodige gemeenteregels geschrapt kunnen worden. Het college zou dit al in 2006 voortvarend oppakken, maar daar is weinig van terecht gekomen. Daarom komen wij nu met een concreet voorstel dat leidt tot minder regels, waarmee de gemeentelijke dienstverlening beter wordt.

Kansen benutten: nieuwbouw PCC in combinatie met Muziekschool en BukBuk?

Het PCC heeft een aanvraag voor nieuwbouw op de huidige locatie ingediend. Dit biedt kansen, die nader onderzoek verdienen! Bijvoorbeeld een combinatie met de Dans- en Muziekschool en met de BukBuk. Met deze variant van de “Brede School” kunnen we gemeenschappelijke ruimtes optimaal benutten èn behouden we deze voorzieningen voor de toekomst!