Goed Nieuws #6: Sneeuw & school!

Beste lezer, dit is de zesde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn! 

Afgelopen maandag was voor vele kinderen van de basisscholen de eerste  echte dag op school. Maar het was gelijk ook feest met al die sneeuw: echte winters blijken in Nederland dus toch nog voor te komen.

Al met al een mooie start van de week, waarbij hoopvol wordt uitgekeken naar het weekend en er mogelijk genoeg ijs ligt voor de broodnodige schaatspret!

Zie ook: https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/39220/in-de-sneeuw-terug-naar-school

Sneeuwplezier in Heiloo (Uitkijkpost 8 jan 2021)

 

Goed Nieuws #5: Ondernemers Heiloo bundelen digitale krachten!

Beste lezer, dit is de vijfde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Afgelopen week is een nieuw platform online gegaan, waarbij de ondernemers in Heiloo de krachten hebben gebundeld: OndernemersinHeiloo.online

Via deze site of via de app zijn de lokale ondernemers in 1 oogopslag te raadplegen en kunnen bestellingen worden gedaan. Het is de bedoeling om dit platform stap voor stap uit te breiden: een uitstekend initiatief om zelfs in deze moeilijke tijd elkaar te vinden: het is de kortste weg naar de lokale middenstand en de culturele instellingen. Een topidee!

website ondernemersinheiloo.online

 

 

 

 

 

 

 

Goed Nieuws #4: Eerder inspraak

Beste lezer, dit is de vierde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Met ingang van het nieuwe jaar vergadert de raad van Heiloo volgens een nieuw model. Doel van de nieuwe werkwijze is om inwoners eerder te betrekken bij de besluitvorming en dat zou moeten leiden tot betere besluiten.

Het nieuwe model wordt stapsgewijs ingevoerd. Begonnen wordt met raadsinformatieavonden die voortaan openbaar zijn. Op een later moment komen er ook dialoogtafels en informatiemarkten. Zie ook onderstaand artikel in het NHD van 23 januari jl.

De raads- en commissieleden zijn deze week aan de hand van een goed bezochte training begonnen om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. Kortom: elke week een stapje beter!

NHD 23 jan 2020

 

 

 

Goed Nieuws #3: Renovatie Het Baafje gestart!

Beste lezer, dit is de derde in een serie Heilooër weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Zoals afgelopen week in de Uitkijkpost werd vermeld: de renovatie van Het Baafje is gestart. Deze prachtige voorziening voor Heiloo wordt hiermee gereed gemaakt voor de toekomst en daar zullen vele inwoners dus nog veel van kunnen genieten.

Hopelijk kunnen we het resultaat bewonderen onder het genot van een fraaie zomer!

Zie: www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/38939/renovatie-het-baafje-gestart

Start renovatie Het Baafje

 

 

 

Goed nieuws #2: nieuwe coalitie kan van start!

Deze week is een vernieuwd coalitieakkoord afgesloten tussen CDA, VVD, D66, PvdA en HeilooLokaal. Hiermee ligt een stevige basis voor een stabiel en slagvaardig bestuur in Heiloo. En dat is wat ons mooie dorp verdient, juist in deze ingewikkelde coronatijd.

Het akkoord is opgesteld op basis van het akkoord uit 2018, aangevuld met aanpassingen gebaseerd op de ontwikkelingen van de laatste jaren en de visies hierop van de deelnemende partijen.

Op het onderdeel sociaal domein, de portefeuille van onze wethouder Elly Beens, is het huidige beleid bekrachtigd. Op twee andere belangrijke onderdelen borduurt het akkoord verder op twee moties die de CDA-fractie eind vorig jaar heeft ingediend en door de raad zijn vastgesteld: (1) bijdrage aansluiting A9 is taakstellend en (2) gestructureerde en slagvaardige aanpak met benutten van inbreilocaties in Heiloo, vooral ten behoeve van starters en ouderen. Voorts krijgt duurzaamheid een steviger accent en wordt werk gemaakt van een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad, waarmee de inwoners eerder en beter worden betrokken bij de besluitvorming.

Dit alles is ingekaderd met heldere afspraken over de financiën, zodat ook op dit punt een robuust akkoord is bereikt.  Al met al: een stevige basis (en uitdaging!) voor de resterende collegeperiode.

Het college wordt vanuit D66 aangevuld met de heer Peter van Diepen, de huidige fractievoorzitter van D66 in Alkmaar. Wij hebben er vertrouwen in dat samen met Rob Obdam (VVD) en Elly Beens deze klus kan worden geklaard.

Het is de bedoeling dat het aangevulde coalitieakkoord en het nieuw samengestelde college op 19 januari tijdens een extra gemeenteraadsvergadering worden gepresenteerd.

U kunt het akkoord hier nalezen:  Coalitiedocument Heiloo 2021-2022 def

Goed nieuws #1: Burgemeesters Heiloo groeten u!

Beste lezer, dit is de eerste in een serie Heilooer weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Het jaar is nog maar net begonnen en niet een maar twee Heilooër Burgemeesters hebben een mooie nieuwjaarsboodschap voor ons opgenomen. Hans Romeyn en kinderburgemeester Jayden de Vries wensen u allen een goed en gezond 2021 toe!

PS: toch gaaf dat wij niet 1 maar 2 van zulke Burgemeesters hebben!

https://www.heiloo.nl/nieuwsberichten/nieuwjaarstoespraak-van-burgemeester-en-kinderburgemeester-heiloo

https://www.facebook.com/watch/GemeenteHeiloo/

Burgemeesters Heiloo nieuwjaar 2021

 

UPDATE: Begroting en de A9

Update 9 november

Wij betreuren het ontslag van dhr. Dellemijn en het terugtrekken van H2000 uit de coalitie ten zeerste. 

Het is positief dat de begroting alsnog is vastgesteld. Het is een basis voor de komende 1,5 jaar, waarbij nu eerst onder leiding van de VVD moet worden geïnventariseerd op welke wijze een stabiel bestuur kan worden gevormd. 

We leven door de coronacrisis in een extreem onzekere tijd, waarin een stabiel bestuur van groot belang is. Een periode waarin dat bestuur slagvaardig moet zijn om alle noodzakelijke acties  te nemen om het dorp, de vrijwilligers, de zorg, de lokale economie draaiende te houden en verbinding te houden met de inwoners. 

——-

Op 2 november jl. hebben wij als CDA-Heiloo bij de bespreking van de begroting 2021 opgeroepen te investeren in mensen en in onze voorzieningen dicht bij huis.

De avond begon met een onwaarschijnlijke move: mw. Corrie Konijn verklaarde dat zij niet meer met de fractie van H2000 door een deur kon en per direct overstapt naar Heiloo Lokaal. Hoewel zij aangaf het collegeprogramma te blijven volgen, stemde zij tegen het besluit voor de extra middelen voor de aansluiting A9 (terwijl zij overigens 4 weken geleden voor was, maar toen staakten de stemmen wegen ziekte van een ander raadslid).

Vervolgens werden een aantal amendementen op de begroting aangenomen, maar de begroting zelf door de oppositie (nu met 10 stemmen) verworpen. Deze komt nu op 9 november in aangepaste vorm wederom op de agenda.

Het is ongewis hoe dit allemaal uitpakt. Hopelijk houden alle partijen voor ogen dat de inwoners van Heiloo – juist in deze ingewikkelde coronatijd – gebaat zijn bij een goed bestuur, dat vele zaken mogelijk maakt.

Bovendien, de ingediende begroting doet er toe! Het maakt ruimte voor een tweede sporthal, extra groenonderhoud, voortzetting van het coronafonds, minischermen langs het spoor, een integraal kindcentrum in de Zandzoom. Stuk voor stuk zaken die voor onze inwoners en het voorzieningenniveau relevant zijn.

Onze volledige bijdrage, tezamen met onze unaniem aangenomen motie woningbouw inbrei-locaties, kun u hier nalezen:

Bijdrage CDA programmabegroting 2021 v.1

CDA motie inbrei locaties

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

CDA: Koers houden en versnellen

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2021 deze week hebben wij als CDA-Heiloo een pleidooi gehouden om ondanks alle turbulentie als gevolg van corona koers te houden en juist nu een aantal zaken te versnellen.

Ons motto tijdens de Algemene Beschouwingen was: Vertrouwen, Verbinden & Versnellen.

U kunt onze volledige bijdrage hier nalezen: Algemene beschouwingen CDA 29 juni 2020 def

Onder de kop van ‘Versnellen’ willen wij:

  • Meer aandacht voor bestrijden van eenzaamheid
  • Tempo woningbouw opvoeren; inbreidlocaties benutten
  • Doorpakken met de evaluatie en de huisvesting van de BUCH
  • Aansluiting A9 eindelijk realiseren (doorbraak forceren mbt compensatie stikstof)
  • Regionale doorfietsroutes
  • Tweede sporthal (mits check op financiële haalbaarheid)
  • Geluidschermen bij het spoor snel realiseren
  • Klimaat en energietransitie: knopen doorhakken

Daarnaast hebben wij een motie Kaderstelling 2021 voorgesteld, die met ruime meerderheid is aangenomen. Er komt financieel zwaar weer aan. Met deze motie vragen we aan het college om een evenwichtig pakket voorstellen uit te werken. U kunt de motie hier lezen: Motie CDA VVD H2000 Heiloo Lokaal over Kaderstelling 29 juni 2020 AANGENOMEN

Tot slot hebben wij ingestemd met een motie die het kabinet en het parlement oproept om de gemeentelijke financiën eindelijk eens structureel goed te regelen!

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

 

 

 

 

Waardering doet wonderen…

Vorige week was een week van uitersten. De besluitvorming over het pakket lokale coronamaatregelen mag gerust een dieptepunt genoemd worden. En twee dagen later werd de tunnel bij de Vennewatersweg geopend: op tijd, binnen budget en een prachtige aanwinst voor het dorp. En misschien gek om te zeggen over een tunnel, maar het is toch echt een hoogtepunt voor Heiloo.

Sommige raadsleden hadden vorige week een stevige boodschap. Zo gaven mw. Nierop (PvdA) en mw. Wittebol (D66) aan dat zij het gevoel hebben dat hun bijdragen er toch niet toe doen.

En hoewel wij staande houden dat – mede onder leiding van hun eigen fractievoorzitters een ‘schaakspel’ wordt opgevoerd – is dat natuurlijk niet goed om te horen. Voor een goed functionerende gemeenteraad is het belangrijk dat ieders bijdrage ertoe doet.

Hoe kan het dat er een collegeprogramma ligt met als titel “Met Elkaar!” en er bijvoorbeeld ook een oppositiepartij D66 is met de slogan “Heiloo, dat zijn we samen!”, maar dat we tóch elkaar niet weten te vinden?

Immers, in Castricum, Langedijk, Heerhugowaard en zelfs in Alkmaar zijn vergelijkbare pakketten lokale coronamaatregelen vastgesteld met brede, zelfs met unanieme steun!

Hoe mooi zou het zijn als wij als raad in deze zeer uitdagende tijd wél eensgezind waren? Hoeveel crisis moet er in Heiloo zijn om eensgezind op te treden?

Maar ook: Hoe mooi was het geweest als wij met elkaar als raadsfracties een gezamenlijke advertentie in de Uitkijkpost hadden geplaatst om met trots de ondertunneling aan onze inwoners aan te bieden?

Reflectie van onze kant heeft kort gezegd het volgende opgeleverd: Wij zijn in deze gemeenteraad verleerd om te waarderen en om dat uit te spreken.

Wij, Mart Brouwer de Koning en Hessel Hiemstra, zullen vanaf nu bij elk onderwerp nog nadrukkelijker de positieve kant en de inhoud zoeken, dat proberen te benoemen en ook echt expliciet maken. Ons glas is vanaf nu echt half vol, ieders bijdrage wordt gewaardeerd en dat wordt benoemd.

Dat is overigens natuurlijk iets anders dan dat we elk voorstel maar zullen steunen.

Wij hoeven overigens geen applaus of commentaar. De tijd zal het leren hoe ons dit afgaat. En mochten andere raadsleden dit voorbeeld willen volgen: welkom.

NHD coronamaatregelen

CDA op pad met virtueel fietsrondje!

Het zijn turbulente en zorgwekkende tijden die ons allen ook in Heiloo raken. Wij willen als CDA-fractie graag weten wat er leeft en de verbinding houden met de inwoners van ons mooie dorp.
Daarom houden wij op 7 mei, van 20 – 21 uur een telefonisch fractiespreekuur. Daarnaast zullen wij als fractie op 8 en 9 mei een aantal verenigingen, bedrijven en winkeliers benaderen. Daarmee maken we een ‘virtuele fietsronde’ door het dorp, mede als voorbereiding op de raadsvergadering van 11 mei aanstaande waarin ook gesproken wordt over de in Heiloo te nemen maatregelen als gevolg van de corona-crisis.
Wilt u met ons in gesprek tijdens het spreekuur of dat wij u als onderdeel van de fietsronde benaderen? Geef een seintje aan Hessel Hiemstra (jhhiem@quicknet.nl of 06-20430584) of aan Mart Brouwer de Koning (brouwerdekoning@hetnet.nl of 06-51355667).
afbeelding CDA virtuele fietsrond