Vaart maken met de Zandzoom

Op 2 maart heeft de raad het Bestemmingsplan Zandzoom  vastgesteld. Het leidde tot een stevig debat, met helaas wederom een scherpe tegenstelling met de oppositie.

De volledige bijdrage van CDA-Heiloo treft u hier aan: CDA best plan Zandzoom 2 maart 2020

Samenvattend:

Bouwen en wonen heeft een enorme urgentie; uit alle geledingen van de samenleving en politiek wordt gepleit om de ‘harde plannen’ ook daadwerkelijk te realiseren.

Het bestemmingsplan Zandzoom is daar een van.  Het plan leidt tot 497 woningen in de categorie sociaal en middel-duur. Bij de daadwerkelijke realisatie verwachten wij van het college dat het de fasering zodanig stuurt, dat het aandeel sociaal / middel als eerste aan de beurt is. Dat is ook daadwerkelijk toegezegd.

Aanvullend hebben wij het college uitgedaagd om, in samenspraak met relevante partijen, zoals de Provincie en Kennemer Wonen, veel meer vaart te maken met geschikte inbrei-locaties: die zouden wat ons betreft in zeer grote mate bestemd moeten worden voor de categorieën sociaal en midden. Zie ook onze open brief aan Kennemer Wonen in de Uitkijkpost afgelopen woensdag. We zijn blij dat het college dat klip en klaar heeft omarmd. Hier ligt een kans, die we (en dan bedoel ik dus alle partijen in de raad) niet mogen laten lopen.

Tot slot speelde de oppositie nog de kaart dat het plan helemaal niet vastgesteld moet worden vanwege de uitspraak RvS omtrent aansluiting A9. (zie ook NHD afgelopen zaterdag). Dat is een vertragingstactiek, waar wij niet in mee zijn gegaan. Dan zijn er alleen maar verliezers, vooral in de doelgroep sociaal / middel-duur.

Kortom: Vaart maken met de Zandzoom; aanvullend aan de slag met inbreilocaties.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

Reactie Kennemer Wonen op open brief

Kennemer Wonen heeft inmiddels gereageerd op onze open brief.

Zie: Reactie Kennemer Wonen op open brief CDA d.d. 24-2-2020

Ten aanzien van de aankoop van Ypehove vinden wij het een onbevredigende reactie. Kennemer Wonen heeft immers ook afgesproken om te gaan voor behoud van sociale huurwoningen. Waar een wil is, is een weg!

Het is wel positief dat Kennemer Wonen actief aan de slag wil met inbrei-locaties. Dat krijgt wat ons betreft zeer binnenkort een serieus vervolg.

Hessel Hiemstra

Open brief aan Kennemer Wonen

Geachte directie,

Kennemer Wonen is een sleutelspeler in de regio als het gaat om betaalbaar en ook duurzaam wonen. Al vele jaren vervult u uw rol met verve. Onder andere in “Alkmaar op Zondag” van 16 februari jl. mogen wij uw terugblik op 2019 vernemen.

Kennemer Wonen maakt zich daarin – terecht – zorgen over het feit dat de vraag naar (goedkope) woningen sneller stijgt dan uw woningvoorraad. U stelt kritisch vast dat de toename van de woningvoorraad fors achterblijft bij de eerder gemaakte prestatieafspraken met de gemeenten. De reden is volgens u het niet op tijd beschikbaar komen van locaties, langdurige bestemmingsplanprocedures en een terughoudende Provincie.

Wij hebben als CDA-Heiloo inmiddels kennis genomen van de nieuw gemaakte  prestatieafspraken: daaruit blijkt dat er in 2020 in Heiloo door u geen (= 0) nieuwe woningen worden opgeleverd of aanbesteed. Wel zoekt u nog geschikte locaties voor 19 nieuwbouwwoningen om aan de eerder gemaakte afspraken te voldoen.

Ook heeft u met de gemeente het volgende afgesproken (zie: jaarplan-2020-heiloo ): “Corporatie en gemeente werken in 2020 actief samen om de voorraad sociale huurwoningen op peil te houden. Doel is dat er snel extra aanbod komt van sociale woningen. De gemeente zorgt ervoor dat procedures snel worden doorlopen en vergunningen worden afgegeven.”

Hier ligt wat ons betreft een schot voor open doel: wij hebben als CDA-Heiloo twee heel concrete suggesties om snel de woningvoorraad aan te vullen:

  1. CDA-Heiloo pleit ervoor dat Kennemer Wonen het complex Ypehove aankoopt, zodat de voorraad betaalbare woningen direct wordt uitgebreid en wordt voorkomen dat deze woningen door een private partij worden omgezet naar (te) dure woningen.
  2. CDA-Heiloo pleit ervoor dat Kennemer Wonen, in samenspraak met de gemeente, actief aan de slag gaat metgeschikte inbrei-locaties, bijvoorbeeld de voormalige garage op de hoek Zeeweg – Westerweg.

Wij vermoeden dat deze suggesties op veel draagvlak kunnen rekenen, niet alleen bij onze inwoners maar ook in de lokale politiek. Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet,

Fractie CDA-Heiloo,

Hessel Hiemstra, Mart Brouwer de Koning

Hein Korthouwer, Ellen Jorna, Marie Josée Hamers

Scorebordpolitiek?

De Algemene Beschouwingen op 4 november naar aanleiding van Begroting 2020 was wederom een boeiend schouwspel.

CDA-Heiloo heeft gepleit voor een behoudende begroting, niet alleen om tegenvallers op te vangen maar ook om nieuwe wensen te kunnen realiseren. Daarnaast hebben wij samen met de VVD en Heiloo-2000 aan het college gevraagd om komend jaar te komen met een voorstel om verdere stijging van de WOZ als gevolg van waardestijging van de woningen te voorkomen.

U kunt onze bijdrage hier nalezen: Bijdrage begroting 2020 CDA Heiloo def

Opvallend was dat onze oproep om te stoppen met ‘scorebordpolitiek’ instemmend werd begroet, maar dat desalniettemin vele moties in stemming werden gebracht waarbij het college klip en klaar had aangegeven dat deze zaken reeds ‘in de pijplijn’ zitten. Dan gaat het bijvoorbeeld over de indexering van loonkosten voor gesubsidieerde instellingen en ook over de uitwerking van de financiën voor de ‘aanleunsporthal’ .

Nog even wennen dus en blijven werken aan een gezamenlijke missie van de gemeenteraad, waarbij het belang van Heiloo op 1 wordt gezet.

Hessel Hiemstra

Reactie op uitspraak Raad van State vertraging aansluiting A9

De VVD, Heiloo 2000 en het CDA betreuren de uitspraak van de Raad van State om het bestemmingsplan afslag A9 te vernietigen. Na een zeer lange en zorgvuldige voorbereiding moeten de gemeentes en de provincie opnieuw naar de tekentafel.

De Raad van State heeft in een eerdere uitspraak de wijze hoe stikstofdepositie in dichtbij zijnde natuurgebieden wordt berekend, de zogenaamde PAS-methode, naar de prullenbak verwezen. In onze zaak heeft geen zitting plaatsgevonden. Kort gezegd stellen de rechters dat door de aanleg van de afslag de natuur in het duingebied, het Wormer- en Jisperveld  en de Eilandspolder mogelijk onder druk komt te staan. Zonder PAS geen vergunning, dus geen geldig bestemmingsplan.

Het onderzoeksinstituut Arcadis heeft in 2018 berekend om hoeveel stikstof het gaat. De aanleg van de afslag A9 veroorzaakt een stikstofdepositie van 0,14 gram/ha/jr. Ofwel elk jaar wordt er gelijkmatig 0,14 gram stikstof uitgestrooid over een oppervlakte van 2 voetbalvelden. Om duidelijk te maken hoe weinig stikstof dit is: een suikerklontje weegt 4 gram, dat is ongeveer 28 keer zo veel als de dosis stikstof die jaarlijks per hectare in het Natura 2000-gebied neerkomt als gevolg van de nieuwe aansluiting.

Wij hechten aan mooie toegankelijke natuur en constateren tegelijkertijd dat deze uitspraak weliswaar juridisch correct, maar ons verder buiten elke realiteit zet. Nederland staat dankzij juridisch getouwtrek van activistische milieugroeperingen op slot. We zetten ons in voor actie vanuit Den Haag en de provincie. Nederland heeft de Europese wetgeving met betrekking tot stikstof veel te rigide ingevoerd. De drempelwaarde voor stikstof is in Duitsland 140 maal hoger dan die in Nederland. Ook zet de versnippering van Natura 2000 gebieden nu zo’n 18.000 projecten op slot. Ook de versterking van de Afsluitdijk moet wijken voor een juridisch detail.

Wij vertrouwen erop dat Den Haag en de provincie snel tot inzicht komen. Met de uitspraak zijn de problemen met betrekking tot leefbaarheid en  bereikbaarheid voor burgers en bedrijven in Heiloo niet opgelost. De aansluiting A9 speelt hier een essentiële en ontlastende rol in.

Inwoners en ondernemers zijn gebaat bij deze aansluiting. Daar hebben de burgers van Heiloo telkenmale met grote meerderheid voor gestemd en wij vinden het onze verplichting dit ook te realiseren.

De VVD, Heiloo 2000 en het CDA blijven voorstander van realisatie, zelfs indien er vanwege deze vertraging enige meerkosten zullen zijn. We zetten ons in voor een versnelde procedure waarbij een nieuw, grotendeels ongewijzigd bestemmingsplan wordt voorbereid. Ondertussen zal – helaas – door het centrum van Heiloo veel autoverkeer blijven gaan.

Namens de coalitiepartijen,

Corry Konijn, fractievoorzitter Heiloo 2000

René van Splunteren, fractievoorzitter VVD

Hessel Hiemstra, fractievoorzitter CDA

Kaart aansluiting A9

Brede steun in de raad: het kan wel!

Op 8 juli jl. heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de zogenaamde Kadernota 2020, waarin het college aangeeft op welke wijze zij de begroting 2020 wil vormgeven.

Zie hier de volledige tekst van onze bijdrage: Algemene beschouwingen CDA 8 juli 2019 def

In onze bijdrage doen wij een oproep aan de landelijke overheid om de gemeente te erkennen en te behandelen als eerste overheid en te stoppen met de gemeente als ‘speelbal’. Die oproep werd breed gesteund en leidt tot een heuse ‘brandbrief’ naar Den Haag.

Verder hebben wij gepleit voor terughoudendheid voor besluiten die grote financiële effecten hebben. Er moet eerst duidelijkheid komen over de begroting op langere termijn.

Toch willen we niet stilzitten: ons voorstel om ook de toekomst van het gemeentehuis te betrekken bij het traject ‘Een levendig Heiloo’ werd vrijwel unaniem gesteund. Dus: op weg naar een vitaal Dorpshart Heiloo?

Tot slot is een tijdens het debat nog opgestelde handgeschreven motie unaniem aangenomen. Deze motie heeft als strekking dat het college in overleg gaat met de maatschappelijke instellingen (met name STH en de Bibliotheek) om te bezien op welke wijze om te gaan met de oplopende personele kosten als gevolg van afgesloten CAO’s. Dit als reactie op het terechte signaal van deze instellingen dat zij die kosten wel moeten kunnen behappen.

Al met al: een constructieve vergadering, met brede steun voor moties die mede door CDA-Heiloo zijn ingebracht en opgesteld.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

BrandbriefDorpshart

CDA Noord-Holland wil snel oplossing voor woningnood

Wat het CDA betreft is het versnellen van de woningbouw de belangrijkste uitdaging voor de provincie. Samen met de gemeenten moeten we zorgen dat er in de komende jaren veel meer gebouwd wordt. Lijsttrekker Dennis Heijnen: ‘De woningnood heeft grote sociale gevolgen. Jongeren kunnen niet uit huis of gaan samenwonen in het dorp of stad van hun keuze, ouderen kunnen niet doorstromen naar een geschikte woning en mensen die gaan scheiden wonen verplicht nog een lange tijd bij elkaar.’

De provincie heeft te lang beperkende maatregelen genomen. Voor Heiloo e.o. geldt dat we de huidige bouwlocaties maximaal moeten benutten. Ook moet de provincie met de regio afspraken maken over een minimumaantal te bouwen woningen, in plaats van een maximum. Verder kan de provincie gemeenten helpen met kennis om de procedures te versnellen.

Heijnen: ‘de rem moet er nu echt af. In heel de provincie, maar vooral ook in deze regio, moet veel meer gebouwd worden. Dat is nodig voor de inwoners zelf, en voor de grote vraag naar woningen in deze mooie provincie. We moeten daarbij de grenzen van de metropoolregio Amsterdam loslaten. Helaas denken veel politieke partijen nog dat de provincie ophoudt boven Amsterdam, wij van het CDA weten wel beter.’

Bij meer woningen hoort ook investeringen in infrastructuur. ‘We hebben niet de keuze om voor één modaliteit te kiezen. We moeten inzetten op flexibel openbaar vervoer, fietssnelwegen en verbreding van wegen. De afslag van de A9 bij Heiloo moet er ook komen,’ aldus Heijnen. Voor meer informatie over het partijprogramma en de kandidaten zie www.cdanh.nl

Dennis Heijnen 

Stappen maken met begroting 2019

CDA-Heiloo heeft op 5 november jl. ingestemd met de programmabegroting 2019.

Deze begroting betekent een stap vooruit met het realiseren van de gestelde doelen, onder andere op het gebied van duurzaamheid, wonen en zorg.

Zie voor de volledige tekst: Bijdrage CDA begroting 2019

Onze oproep aan de oppositiepartijen om de bovenstaande ‘grote onderwerpen’ raadsbreed op te pakken vond uiteindelijk gehoor, in ieder geval bij D66. Onze inwoners verdienen dat ook; het is nu tijd om daar dan ook echt gestalte aan te geven.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

(On)machtig Recht?!

Het was de bedoeling om deze bijdrage aan onze weblog te wijden aan het feit dat na het zomerreces het serieuzere lokale politieke werk er weer aan komt. Ik zou dan kort kunnen terugblikken een paar lokale items die Heiloo gedurende de zomer enigszins bezig hebben gehouden.

Ik zou kunnen noemen het feit dat de nieuwe wijk Oostweide toch nog bediend wordt met nutsvoorzieningen (zie hieronder). Of het feit dat voetbalvereniging Foresters terecht trots is op het nieuwe kunstgrasveld, dat door gezamenlijke inspanning niet van rubber maar van kurk is voorzien. Of dat het tijd wordt dat het gekrakeel bij Gemeentebelangen Heiloo ophoudt en we ons als raadsleden niet op bijzaken maar op hoofdzaken kunnen concentreren.

Maar: dit alles verbleekt bij hetgeen zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld omtrent de twee Armeense kinderen Lili en Howick.

Ondanks blijdschap over het vandaag genomen besluit blijft het knagen.

Ik moest de afgelopen dagen denken aan de colleges van mijn docent Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit, professor Soeteman. In zijn boek “Machtig Recht” schetst hij de noodzakelijke verbinding tussen recht en moraal. Ik heb het nog eens opgezocht en ik citeer:

“Wie recht maakt, zal proberen dàt recht te maken dat volgens hem de beste, meest rechtvaardige oplossing geeft voor allerlei problemen.”

Nou, wat we er ook van vinden van de langdurige asielprocedures, we kunnen er niet omheen dat we op dit gebied daar bepaald niet in zijn geslaagd. Oftewel: we zijn in een situatie beland die je niet anders kunt kwalificeren dan ‘Onmachtig Recht’.

De regering, de Tweede en Eerste Kamer vormen in Nederland samen de wetgevende macht: aan hen de morele opdracht nu écht recht te maken. Dat betekent enerzijds kortere asielprocedures en anderzijds voor asielkinderen, die hier reeds langdurig zijn geworteld, een fatsoenlijke oplossing.

En het is aan een ieder om onze volksvertegenwoordigers daar krachtig op aan te spreken!

Hessel Hiemstra

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/08/lili-en-howick-mogen-in-nederland-blijven-a1615807

Nutsvoorziening Oostweide

 

 

 

 

 

 

Machtig Recht