CDA-Kamerlid Pieter Heerma naar Heiloo

Op 19 februari organiseert het CDA een regionale campagnebijeenkomst in Heiloo. CDA Tweede Kamerlid Pieter Heerma zal hier aanwezig zijn. Hij spreekt over onderwerpen uit zijn portefeuille die lokaal van belang zijn. Tijdens de bijeenkomst kunt u ook kennismaken met de CDA-lijsttrekkers en kandidaten uit de gemeenten in de regio. Zij zullen zich presenteren in een korte pitch en vertellen waar het CDA in hun gemeente voor staat.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de CDA-afdelingen uit Alkmaar, Heiloo, Castricum, Bergen, Uitgeest, Heerhugowaard en Langedijk, met steun van het CDA landelijk en het  CDA Noord-Holland. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Fletcher (Kwartje Koffie), Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. Aanvang 20.00 uur.

Pieter Heerma

Meer vrije sector huur

Op 5 februari staat de Woonvisie op de agenda van de gemeenteraad. CDA-Heiloo zal dan wederom pleiten voor snelle realisatie van de benodigde inhaalslag voor woningen in de sociale sector. Daarnaast zullen wij ook aandacht vragen voor het op gang krijgen van de broodnodige doorstroming. Specifiek: het woningmarktonderzoek Heiloo 2017 geeft aan dat 10% van de inwoners een vrije sector huurwoning wenst, met name in het segment met een huur van 710 tot 950 Euro.

Ook landelijk wordt (zie het rapport van Van Gijzel) geconstateerd dat de middeninkomens veelal niet voor het sociale huursegment in aanmerking komen en evenmin een betaalbare koopwoning kunnen vinden dan wel gefinancierd krijgen.

Om die reden zullen wij samen met Heiloo-2000 en VVD – als aanvulling op de Woonvisie – per motie aan het college vragen om met beleggers, corporaties en andere relevante partijen in gesprek te gaan om te komen tot concrete stappen die op korte termijn leiden tot een groter aanbod aan vrije sector huurwoningen in Heiloo.

Zie voor de volledige tekst van de motie:

20180204 motie CDA woonvisie vrije sector huur

 

Aftrap CDA-campagne

CDA-Heiloo houdt voor zowel leden als niet-leden zaterdagmiddag 10 februari, om 16.00 uur, een feestelijke aftrap van de verkiezingscampagne in de zijruimte van de Willibrorduskerk. Lijsttrekker Elly Beens zal een korte speech houden, waarbij zij ook de speciale verkiezingssite heiloo-stem-wijs.nl zal introduceren.

Daarna kan een ieder onder het genot van een hapje en een drankje kennis nemen van het verkiezingsprogramma en in gesprek gaan met de kandidaten.

CDA-sjaal

 

CDA-verkiezingssite online

Het verkiezingsmotto van CDA-Heiloo is: ‘Leef! Samen!’ Wij benadrukken daarmee dat de mens in de samenleving centraal staat en niemand er alleen voor staat.

Het verkiezingsprogramma is online: u kunt deze raadplegen op de speciale verkiezingssite: heiloo-stem-wijs.nl

Daar vindt u ook de kandidaten van CDA-Heiloo en de komende campagne-activiteiten.

Van harte aanbevolen!

Heiloo stem wijs

 

CDA: Waterafvoer behoeft aandacht

CDA-Heiloo heeft zorgen of de waterafvoer van Heiloo wel adequaat genoeg is om – ook in de toekomst – de steeds extremere regenbuien te verwerken.
Naar aanleiding van de wateroverlast in met name de Zandzoom (zie artikel in NHD: Wateroverlast Zandzoom) heeft de fractie het college een tweetal vragen gesteld.
 1. De indruk bestaat dat het aantal “extreme neerslaggebeurtenissen” jaarlijks toeneemt. Kan het college die indruk ook voor Heiloo bevestigen? Wat is (ook getalsmatig) de trend over de afgelopen jaren?
 2. CDA-Heiloo constateert dat met name de nieuwbouwlocatie Zandzoom de zeer overvloedige regenval van de afgelopen weken niet kan verwerken. Ook onze nieuwkomers hebben recht op droge voeten. Is de insteek van het Gemeentelijk Rioleringsplan in deze nog steeds adequaat en valide of behoeft deze heroverweging? Welke structurele maatregelen worden getroffen om het water in dat gebied beter te verwerken en is daarover ook overleg met het Waterschap?
NB: Ter illustratie wijst de fractie op het volgende citaat uit het Collegevoorstel bij behandeling van het Gemeentelijk Rioleringsplan in de raad van 12 december 2016:

“In de zomer van 2016 is het basisrioleringsplan (BRP) opgesteld. Dit BRP geeft inzicht in het functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel bij verschillende neerslagintensiteiten. De afgelopen periode is veel geïnvesteerd in meten in de riolering. Aan de hand van de verzamelde meetgegevens is gekomen tot een betrouwbaar rioleringsmodel (rekenmodel). Op deze wijze wordt meer inzicht verkregen in de doelmatigheid van investeringsmaatregelen aan het rioleringssysteem. Belangrijkste conclusie van het BRP is dat er geen grootschalige aanpassingen aan het afvoerstelsel noodzakelijk zijn om te voldoen aan de ontwerpnorm. De ontwerpnorm komt overeen met een neerslaggebeurtenis van circa 20 mm in een uur. De extreme neerslaggebeurtenissen die recentelijk in het zuiden en oosten van Nederland tot overlast en schade hebben geleid kennen  een veel grotere intensiteit, soms wel 50 tot 100 mm in een uur. Belangrijk om te beseffen is dat dit gebeurtenissen zijn die door geen enkel rioolstelsel verwerkt kunnen worden. Het is ook niet doelmatig om rioolstelsels met extreme investeringen verder te verzwaren. Maatregelen moeten eerder worden gezocht in de inrichting van de openbare en particuliere ruimte. Om uiteindelijk te komen tot maatregelen om overlast en schade als gevolg van extreme neerslag te voorkomen of in ieder geval te beperken is inzicht in de mate van te verwachten wateroverlast noodzakelijk.”

CDA: Ruimte om te investeren!

Op 6 november is de begroting 2018 in de gemeenteraad behandeld. Samenvattend heeft CDA-Heiloo het volgende ingebracht:

 • In een periode van economische crisis zijn de afgelopen jaren stevige maatregelen genomen en concrete resultaten geboekt. De bomen groeien niet tot aan de hemel, maar er is nu ruimte om te investeren.
 • De tijdig door dit college genomen maatregelen geeft ons het vermogen om de toekomst aan te kunnen. We kunnen investeren in infrastructuur, in bereikbaarheid, en ook in voorzieningen rond het NS-station. We kunnen investeren in onze gemeentelijke accommodaties voor sport, welzijn en cultuur. We kunnen investeren in meer zorg en tijd voor de kwetsbaren. We kunnen investeren in duurzaamheid en in de broodnodige energietransitie.
 • Dit alles in een gemeente waar je – ook in financiële zin – veel waar voor je geld krijgt: van de 4 BUCH-gemeenten hebben wij de laagste woonlasten; en ook voor ondernemers zijn wij een gemeente met lage lasten.
 • Nog belangrijker: ook in immateriële zin staan we er goed voor. Heiloo is een fantastisch dorp dat we graag van generatie op generatie door willen geven!

Zie voor de gehele bijdrage van CDA-Heiloo: begroting 2018 bijdrage CDA Heiloo

 

De fractie van CDA-Heiloo

Hessel Hiemstra (fractievoorzitter)

Hanny Kaan

Mart Brouwer de Koning

Josca Ligteringen (burgerlid)

Besturen = Realiseren

Na een stevige discussie heeft de raad afgelopen dinsdagavond ingestemd met het Bestemmingsplan A9 en tevens met de ondertunneling van het spoor bij de Vennewatersweg. Het standpunt van CDA-Heiloo laat zich samenvatten als: Besturen = Realiseren.

Bij monde van Mart Brouwer de Koning heeft CDA-Heiloo het volgende ingebracht:

 • De neiging bestaat elk onderwerp dat met de A9 te maken heeft in de spotlights te zetten. Het is een belangrijk onderwerp, maar primair ligt voor de vraag of de ingebrachte zienswijzen op het bestemmingsplan A9 op adequate wijze zijn beoordeeld.
 • Het antwoord daarop is dat wij – na bestudering van de zienswijzen en de reactie van het college – klip en klaar hebben kunnen vaststellen dat de zienswijzen op een goede, consistente en vooral ook duidelijke wijze zijn beoordeeld.
 • Zoals bekend: CDA-Heiloo is vóór een aansluiting op de A9. Wij sluiten daarbij nadrukkelijk aan bij de Toekomstvisie Heiloo 2030, die samen met vele inwoners is opgesteld. De toekomstige generatie wil ook een vitaal dorp voor jong en oud, aantrekkelijk voor gezinnen, goed bereikbaar, ruimte voor groei.
 • Wij willen vooral doorpakken. De besluitvorming en benodigde planvoorbereidingen zijn met zeer veel energie ter hand genomen en wachten nu op de volgende fase: de aanbesteding en het daadwerkelijk realiseren. Dat geldt overigens ook voor de tunnel onder het spoor. Besturen is realiseren van genomen besluiten.
 • In financiële zin hebben wij altijd gesteld dat we verantwoord bezig moeten blijven. Dat betekent dat we geen projecten met ongedekte cheque willen. Het college heeft in zijn rapportage grote projecten een totaalbalans opgemaakt, waarbij aan de hand van de kapitaalslasten inzichtelijk is gemaakt wat de effecten zijn voor de meerjarenbegroting. Ten aanzien van de Vennewatersweg volgt een uitwerking nog bij de begrotingsbehandeling volgende maand, maar ook hier is het beeld duidelijk: we doen hiermee een verantwoorde investering in de toekomst (met sluitende meerjarenbegroting). Van afbraak van onze bestaande voorzieningen is geen sprake.
 • Dan nog het volgende. Er is de afgelopen maanden veel gezegd over de ontwikkeling van het verkeersplan, dat – met de aansluiting A9 als uitgangspunt – opgesteld moet worden. Het is zonder meer balen dat een afwijkende regionale verkeersprognose is binnengekomen en een herstart nodig was. Overigens: die nieuwe regionale prognose bevestigt alleen maar de urgentie van de aansluiting A9. Die was en is juist het begin van de oplossing ter voorkoming dat Heiloo krakend vast komt te staan, met name op de Kennemerstraatweg.
 • Op 31 oktober gaan we samen met de klankbordgroep vernemen hoe verder met het Verkeersplan. Wij gaan daarbij – samen met de belanghebbenden – voor een goed en gedegen plan, waarbij we echter ook hier niet blijven hangen in vergezichten, misschien wel voorbij de horizon van de Toekomstvisie Heiloo 2030….

Geluidswal Plan Oost niet van de baan

Omdat de berichtgeving over de geluidswal Plan Oost niet altijd even duidelijk is geweest, willen wij graag de feiten op een rijtje zetten.

Vorig jaar heeft het college van B&W voorgesteld om de voorziening die gereserveerd stond voor de geluidswal te laten vrijvallen en het bedrag hiervan toe te voegen aan de algemene reserve. Op initiatief van de VVD is in juli 2016  besloten om dat niet te doen, maar de bewoners de gelegenheid te bieden nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van een nieuwe techniek (de ‘diffractoren’; voor stemden: VVD, Heiloo-2000, CDA, D66, E.66 en NCPN; tegen stemde de PvdA). Uit de onlangs uitgebrachte rapportage hierover bleek dat het budget ruim zou worden overschreden en dat – voor een merkbare geluidsreductie – de diffractoren op een scherm geplaatst moeten worden.

Vervolgens heeft het college in juni dit jaar in een memo wederom voorgesteld om de voorziening te laten vrijvallen. Omdat de coalitiepartijen VVD, Heiloo-2000 en CDA-Heiloo enerzijds inzagen dat op dit moment de doelstellingen zoals verwoord in het besluit van vorig jaar niet gerealiseerd kunnen worden, maar anderzijds van mening waren dat de belangen van de inwoners van Plan Oost niet zomaar ter zijde mogen worden geschoven, hebben wij als drie coalitiepartijen op 3 juli jl. een motie ingediend die nipt is aangenomen (voor: VVD, Heiloo-2000, CDA en E.66; tegen stemden: D66, Heiloo Lokaal, PvdA en NCPN).  Samenvattend is in deze motie vastgelegd dat, indien andere partijen zoals Rijkswaterstaat bereid zijn hier aan bij te dragen of indien andere effectieve technieken beschikbaar komen, het oorspronkelijke budget alsnog ter beschikking moet worden gesteld.

Dit is zonder voorbehoud geformuleerd en daarmee is een geluidswal Plan Oost zeker NIET van de baan.

Hessel Hiemstra

Heiloo-West goes West!

Op 3 juli hebben wij tijdens de Algemene Beschouwingen speciale aandacht gevraagd voor het verkeer dat zich dagelijks door de Kerkelaan en de Stationsweg wurmt en daarbij de vraag opgeworpen op welke wijze het ‘gedrag’ van de automobilist kan worden beïnvloed.

Kort samengevat hebben wij het college het volgende verzocht: werk op korte termijn een publiekscampagne met bijbehorende bewegwijzering uit onder het motto: “Heiloo-West goes West”!

Ter toelichting: indien u vanuit Heiloo-West (bijv. het Malevoort) naar de binnenstad van Alkmaar rijdt, dan zullen vele inwoners geneigd zijn de Stationsweg of de Kerkelaan te nemen. Het is echter een feit dat de reistijd naar de ringweg van Alkmaar (ter hoogte van De Meent) via de Hoeverweg exact even lang is! Deze wijsheid volgt uit jarenlange persoonlijke ervaring en uit routenet.nl. (zie Heiloo West goes West).

Wij zien dat de aandacht bij het oplopen van het nieuwe Verkeersplan zich vooral concentreert op rekenmodellen en verkeerskundige kaders. Dat laat ons er niet van weerhouden om ook in te steken op een pragmatische aanpak: daarmee kunnen we met z’n allen vandaag beginnen en kunnen we de bewoners van de Kerkelaan en Stationsweg een stuk vrolijker maken.

Hessel Hiemstra

Cartoon Heiloo-West goes West

 

 

CDA-bijdrage Algemene Beschouwingen

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 3 juli jl. heeft de gemeenteraad zich gebogen over de Kadernota 2018 en de vraag wat de politieke partijen belangrijk vinden en welke accenten zij graag het komende jaar willen zien.

Samenvattend heeft CDA-Heiloo het volgende naar voren gebracht:

 • Het algemene financiële beeld is positief: we hebben een sluitende begroting, maar er komen nog een paar stevige uitdagingen. Wij hebben het college verzocht die in de vorm van keuzes na de zomer concreet aan de raad te presenteren.
 • Wij pleiten voor meer Quality Time in de zorg: De versobering in de zorg is te ver doorgeslagen. Zowel de cliënt als de verzorger (bijvoorbeeld de schoonmaakondersteuner) missen domweg tijd voor een praatje met elkaar. Dit kwam ook aan de orde tijdens de goed bezochte thema-avond over eenzaamheid. Wij vinden dit pure armoede. Het college heeft in zijn reactie toegezegd om nog dit najaar te komen met concrete voorstellen die leiden tot meer Quality Time!
 • Aanpakken ‘Holle Kiezen’ bij de hoek Stationsweg/Kennemerstraatweg en ook bij de voormalige supermarkt in de Zevenhuizerlaan: de door ons opgestelde motie met als strekking dat het college een uiterste poging doet de panden (tegen de WOZ-waarde) zelf te verwerven, is aangenomen.
 • Oproep aan het college: werk op korte termijn een publiekscampagne met bijbehorende bewegwijzering uit onder het motto: Heiloo-West goes West”! Daarmee maken we met z’n allen de bewoners van de Kerkelaan en Stationsweg een stuk vrolijker.
 • De VVV in Heiloo (gevestigd op het Willibrordusterrein) veel meer promoten: het is mooi dat het college toerisme en de zichtbaarheid van de VVV wil vergroten, maar dan moeten we de VVV dus niet ‘verstoppen’, maar juist uitgebreid promoten!

De volledige bijdrage van CDA-Heiloo vindt u hier: Algemene beschouwingen CDA 3 juli 2017 def

De fractie van CDA-Heiloo

Hessel Hiemstra (fractievoorzitter)

Hanny Kaan

Mart Brouwer de Koning

Josca Ligteringen (burgerlid)