Goed nieuws #2: nieuwe coalitie kan van start!

Deze week is een vernieuwd coalitieakkoord afgesloten tussen CDA, VVD, D66, PvdA en HeilooLokaal. Hiermee ligt een stevige basis voor een stabiel en slagvaardig bestuur in Heiloo. En dat is wat ons mooie dorp verdient, juist in deze ingewikkelde coronatijd.

Het akkoord is opgesteld op basis van het akkoord uit 2018, aangevuld met aanpassingen gebaseerd op de ontwikkelingen van de laatste jaren en de visies hierop van de deelnemende partijen.

Op het onderdeel sociaal domein, de portefeuille van onze wethouder Elly Beens, is het huidige beleid bekrachtigd. Op twee andere belangrijke onderdelen borduurt het akkoord verder op twee moties die de CDA-fractie eind vorig jaar heeft ingediend en door de raad zijn vastgesteld: (1) bijdrage aansluiting A9 is taakstellend en (2) gestructureerde en slagvaardige aanpak met benutten van inbreilocaties in Heiloo, vooral ten behoeve van starters en ouderen. Voorts krijgt duurzaamheid een steviger accent en wordt werk gemaakt van een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad, waarmee de inwoners eerder en beter worden betrokken bij de besluitvorming.

Dit alles is ingekaderd met heldere afspraken over de financiën, zodat ook op dit punt een robuust akkoord is bereikt.  Al met al: een stevige basis (en uitdaging!) voor de resterende collegeperiode.

Het college wordt vanuit D66 aangevuld met de heer Peter van Diepen, de huidige fractievoorzitter van D66 in Alkmaar. Wij hebben er vertrouwen in dat samen met Rob Obdam (VVD) en Elly Beens deze klus kan worden geklaard.

Het is de bedoeling dat het aangevulde coalitieakkoord en het nieuw samengestelde college op 19 januari tijdens een extra gemeenteraadsvergadering worden gepresenteerd.

U kunt het akkoord hier nalezen:  Coalitiedocument Heiloo 2021-2022 def

Goed nieuws #1: Burgemeesters Heiloo groeten u!

Beste lezer, dit is de eerste in een serie Heilooer weekberichten waarin wij als CDA-fractie in deze ingewikkelde tijd elke week een positief punt willen belichten. Er gaan immers heel veel dingen hartstikke goed, die het vermelden waard zijn!

Het jaar is nog maar net begonnen en niet een maar twee Heilooër Burgemeesters hebben een mooie nieuwjaarsboodschap voor ons opgenomen. Hans Romeyn en kinderburgemeester Jayden de Vries wensen u allen een goed en gezond 2021 toe!

PS: toch gaaf dat wij niet 1 maar 2 van zulke Burgemeesters hebben!

https://www.heiloo.nl/nieuwsberichten/nieuwjaarstoespraak-van-burgemeester-en-kinderburgemeester-heiloo

https://www.facebook.com/watch/GemeenteHeiloo/

Burgemeesters Heiloo nieuwjaar 2021

 

UPDATE: Begroting en de A9

Update 9 november

Wij betreuren het ontslag van dhr. Dellemijn en het terugtrekken van H2000 uit de coalitie ten zeerste. 

Het is positief dat de begroting alsnog is vastgesteld. Het is een basis voor de komende 1,5 jaar, waarbij nu eerst onder leiding van de VVD moet worden geïnventariseerd op welke wijze een stabiel bestuur kan worden gevormd. 

We leven door de coronacrisis in een extreem onzekere tijd, waarin een stabiel bestuur van groot belang is. Een periode waarin dat bestuur slagvaardig moet zijn om alle noodzakelijke acties  te nemen om het dorp, de vrijwilligers, de zorg, de lokale economie draaiende te houden en verbinding te houden met de inwoners. 

——-

Op 2 november jl. hebben wij als CDA-Heiloo bij de bespreking van de begroting 2021 opgeroepen te investeren in mensen en in onze voorzieningen dicht bij huis.

De avond begon met een onwaarschijnlijke move: mw. Corrie Konijn verklaarde dat zij niet meer met de fractie van H2000 door een deur kon en per direct overstapt naar Heiloo Lokaal. Hoewel zij aangaf het collegeprogramma te blijven volgen, stemde zij tegen het besluit voor de extra middelen voor de aansluiting A9 (terwijl zij overigens 4 weken geleden voor was, maar toen staakten de stemmen wegen ziekte van een ander raadslid).

Vervolgens werden een aantal amendementen op de begroting aangenomen, maar de begroting zelf door de oppositie (nu met 10 stemmen) verworpen. Deze komt nu op 9 november in aangepaste vorm wederom op de agenda.

Het is ongewis hoe dit allemaal uitpakt. Hopelijk houden alle partijen voor ogen dat de inwoners van Heiloo – juist in deze ingewikkelde coronatijd – gebaat zijn bij een goed bestuur, dat vele zaken mogelijk maakt.

Bovendien, de ingediende begroting doet er toe! Het maakt ruimte voor een tweede sporthal, extra groenonderhoud, voortzetting van het coronafonds, minischermen langs het spoor, een integraal kindcentrum in de Zandzoom. Stuk voor stuk zaken die voor onze inwoners en het voorzieningenniveau relevant zijn.

Onze volledige bijdrage, tezamen met onze unaniem aangenomen motie woningbouw inbrei-locaties, kun u hier nalezen:

Bijdrage CDA programmabegroting 2021 v.1

CDA motie inbrei locaties

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

CDA: Koers houden en versnellen

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2021 deze week hebben wij als CDA-Heiloo een pleidooi gehouden om ondanks alle turbulentie als gevolg van corona koers te houden en juist nu een aantal zaken te versnellen.

Ons motto tijdens de Algemene Beschouwingen was: Vertrouwen, Verbinden & Versnellen.

U kunt onze volledige bijdrage hier nalezen: Algemene beschouwingen CDA 29 juni 2020 def

Onder de kop van ‘Versnellen’ willen wij:

  • Meer aandacht voor bestrijden van eenzaamheid
  • Tempo woningbouw opvoeren; inbreidlocaties benutten
  • Doorpakken met de evaluatie en de huisvesting van de BUCH
  • Aansluiting A9 eindelijk realiseren (doorbraak forceren mbt compensatie stikstof)
  • Regionale doorfietsroutes
  • Tweede sporthal (mits check op financiële haalbaarheid)
  • Geluidschermen bij het spoor snel realiseren
  • Klimaat en energietransitie: knopen doorhakken

Daarnaast hebben wij een motie Kaderstelling 2021 voorgesteld, die met ruime meerderheid is aangenomen. Er komt financieel zwaar weer aan. Met deze motie vragen we aan het college om een evenwichtig pakket voorstellen uit te werken. U kunt de motie hier lezen: Motie CDA VVD H2000 Heiloo Lokaal over Kaderstelling 29 juni 2020 AANGENOMEN

Tot slot hebben wij ingestemd met een motie die het kabinet en het parlement oproept om de gemeentelijke financiën eindelijk eens structureel goed te regelen!

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

 

 

 

 

Waardering doet wonderen…

Vorige week was een week van uitersten. De besluitvorming over het pakket lokale coronamaatregelen mag gerust een dieptepunt genoemd worden. En twee dagen later werd de tunnel bij de Vennewatersweg geopend: op tijd, binnen budget en een prachtige aanwinst voor het dorp. En misschien gek om te zeggen over een tunnel, maar het is toch echt een hoogtepunt voor Heiloo.

Sommige raadsleden hadden vorige week een stevige boodschap. Zo gaven mw. Nierop (PvdA) en mw. Wittebol (D66) aan dat zij het gevoel hebben dat hun bijdragen er toch niet toe doen.

En hoewel wij staande houden dat – mede onder leiding van hun eigen fractievoorzitters een ‘schaakspel’ wordt opgevoerd – is dat natuurlijk niet goed om te horen. Voor een goed functionerende gemeenteraad is het belangrijk dat ieders bijdrage ertoe doet.

Hoe kan het dat er een collegeprogramma ligt met als titel “Met Elkaar!” en er bijvoorbeeld ook een oppositiepartij D66 is met de slogan “Heiloo, dat zijn we samen!”, maar dat we tóch elkaar niet weten te vinden?

Immers, in Castricum, Langedijk, Heerhugowaard en zelfs in Alkmaar zijn vergelijkbare pakketten lokale coronamaatregelen vastgesteld met brede, zelfs met unanieme steun!

Hoe mooi zou het zijn als wij als raad in deze zeer uitdagende tijd wél eensgezind waren? Hoeveel crisis moet er in Heiloo zijn om eensgezind op te treden?

Maar ook: Hoe mooi was het geweest als wij met elkaar als raadsfracties een gezamenlijke advertentie in de Uitkijkpost hadden geplaatst om met trots de ondertunneling aan onze inwoners aan te bieden?

Reflectie van onze kant heeft kort gezegd het volgende opgeleverd: Wij zijn in deze gemeenteraad verleerd om te waarderen en om dat uit te spreken.

Wij, Mart Brouwer de Koning en Hessel Hiemstra, zullen vanaf nu bij elk onderwerp nog nadrukkelijker de positieve kant en de inhoud zoeken, dat proberen te benoemen en ook echt expliciet maken. Ons glas is vanaf nu echt half vol, ieders bijdrage wordt gewaardeerd en dat wordt benoemd.

Dat is overigens natuurlijk iets anders dan dat we elk voorstel maar zullen steunen.

Wij hoeven overigens geen applaus of commentaar. De tijd zal het leren hoe ons dit afgaat. En mochten andere raadsleden dit voorbeeld willen volgen: welkom.

NHD coronamaatregelen

CDA op pad met virtueel fietsrondje!

Het zijn turbulente en zorgwekkende tijden die ons allen ook in Heiloo raken. Wij willen als CDA-fractie graag weten wat er leeft en de verbinding houden met de inwoners van ons mooie dorp.
Daarom houden wij op 7 mei, van 20 – 21 uur een telefonisch fractiespreekuur. Daarnaast zullen wij als fractie op 8 en 9 mei een aantal verenigingen, bedrijven en winkeliers benaderen. Daarmee maken we een ‘virtuele fietsronde’ door het dorp, mede als voorbereiding op de raadsvergadering van 11 mei aanstaande waarin ook gesproken wordt over de in Heiloo te nemen maatregelen als gevolg van de corona-crisis.
Wilt u met ons in gesprek tijdens het spreekuur of dat wij u als onderdeel van de fietsronde benaderen? Geef een seintje aan Hessel Hiemstra (jhhiem@quicknet.nl of 06-20430584) of aan Mart Brouwer de Koning (brouwerdekoning@hetnet.nl of 06-51355667).
afbeelding CDA virtuele fietsrond

Oproep opvang vluchtelingenkinderen (UPDATE)

Update: Inmiddels zijn we een aantal weken verder en het kabinet is tot op heden niet verder gedaan dan het aanbod om een aantal kinderen op het Griekse vasteland te ondersteunen. Dat vinden wij een zeer mager gebaar. De CDA-afdeling Heiloo steunt daarom ook de oproep aan het partijbestuur, zoals deze door Klaas Valkering is verwoord.

Zie daarvoor ook: 

https://www.trouw.nl/politiek/cda-wethouder-komt-in-opstand-omdat-het-vijfhonderd-weeskinderen-zijn-daarom~b38bb317/

Wij hopen dat dit wel effect heeft!

—————–

Samen met Heiloo-2000, PVDA-Heiloo, D66-Heiloo en Heiloo-Lokaal hebben wij de staatssecretaris mw. Broekers-Knol de dringende oproep gedaan dat wij als Nederland ons bekommeren om de vele alleenstaande vluchtelingkinderen op het Griekse eiland Lesbos.

Er is daar een verschrikkelijke situatie en wij steunen de breed gedragen oproep dat ook Nederland hierin een verantwoordelijkheid toont.

Zie voor meer informatie:

https://www.defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/migratie/2020/groeiend-aantal-gemeentes-wil-kinderen-van-griekenland-overnemen/

Voor de volledige tekst van onze oproep, zie hieronder.
Zodra wij een reactie hebben ontvangen, zullen wij dit via deze weblog melden.

opvang vluchtelingenkinderen

Omzien naar elkaar!

Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. Ook in Heiloo is de impact groot. Het komt er nu op aan: écht omzien naar elkaar.

Burger en overheid moeten het gezamenlijk zien te rooien. Er gebeuren ook mooie dingen; de Stichting Welzijn Heiloo heeft meer dan 30 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen om allerlei ondersteuning te leveren. Ook op social media en in de krant lezen we vele prachtige initiatieven.

De lokale politiek staat nu even op een laag pitje. De echte bestuurders moeten nu handelen. In Heiloo is dat het college van B&W, onder leiding van Hans Romeyn die met grote drive en betrokkenheid doet wat nodig is.

Naast de acute zorg en dus de aandacht voor de ziekenhuizen en de IC’s behoeven veel meer zaken de aandacht. Daarvoor is de extra Nieuwsbrief Sociaal Domein zeer lezenswaardig. Zie: Extra nieuwsbrief sociaal domein Corona april   Deze nieuwsbrief geeft een goed overzicht van hetgeen vanuit de gemeenten en instellingen zoal wordt ondernomen. Het is ook prima informatie voor een ieder die de weg zoekt in de verschillende regelingen en instanties.

Ondertussen naderen de Paasdagen; het feest van de wederopstanding. Hopelijk zijn we dan op weg naar betere tijden.

 

Vaart maken met de Zandzoom

Op 2 maart heeft de raad het Bestemmingsplan Zandzoom  vastgesteld. Het leidde tot een stevig debat, met helaas wederom een scherpe tegenstelling met de oppositie.

De volledige bijdrage van CDA-Heiloo treft u hier aan: CDA best plan Zandzoom 2 maart 2020

Samenvattend:

Bouwen en wonen heeft een enorme urgentie; uit alle geledingen van de samenleving en politiek wordt gepleit om de ‘harde plannen’ ook daadwerkelijk te realiseren.

Het bestemmingsplan Zandzoom is daar een van.  Het plan leidt tot 497 woningen in de categorie sociaal en middel-duur. Bij de daadwerkelijke realisatie verwachten wij van het college dat het de fasering zodanig stuurt, dat het aandeel sociaal / middel als eerste aan de beurt is. Dat is ook daadwerkelijk toegezegd.

Aanvullend hebben wij het college uitgedaagd om, in samenspraak met relevante partijen, zoals de Provincie en Kennemer Wonen, veel meer vaart te maken met geschikte inbrei-locaties: die zouden wat ons betreft in zeer grote mate bestemd moeten worden voor de categorieën sociaal en midden. Zie ook onze open brief aan Kennemer Wonen in de Uitkijkpost afgelopen woensdag. We zijn blij dat het college dat klip en klaar heeft omarmd. Hier ligt een kans, die we (en dan bedoel ik dus alle partijen in de raad) niet mogen laten lopen.

Tot slot speelde de oppositie nog de kaart dat het plan helemaal niet vastgesteld moet worden vanwege de uitspraak RvS omtrent aansluiting A9. (zie ook NHD afgelopen zaterdag). Dat is een vertragingstactiek, waar wij niet in mee zijn gegaan. Dan zijn er alleen maar verliezers, vooral in de doelgroep sociaal / middel-duur.

Kortom: Vaart maken met de Zandzoom; aanvullend aan de slag met inbreilocaties.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

Reactie Kennemer Wonen op open brief

Kennemer Wonen heeft inmiddels gereageerd op onze open brief.

Zie: Reactie Kennemer Wonen op open brief CDA d.d. 24-2-2020

Ten aanzien van de aankoop van Ypehove vinden wij het een onbevredigende reactie. Kennemer Wonen heeft immers ook afgesproken om te gaan voor behoud van sociale huurwoningen. Waar een wil is, is een weg!

Het is wel positief dat Kennemer Wonen actief aan de slag wil met inbrei-locaties. Dat krijgt wat ons betreft zeer binnenkort een serieus vervolg.

Hessel Hiemstra