CDA: incident bespreken met fractievoorzitters

Voorafgaande aan de installatie van de raad in nieuwe samenstelling op 11 maart jongstleden, werd door de heer Gomes van de NCPN een verklaring voorgelezen. In zijn verklaring deed hij een persoonlijke aanval op ons fractielid Hiemstra, waarbij hij aangaf niet naast hem aan de vergadertafel plaats te willen nemen. Als reden wees hij op diens ingezonden brief in de Uitkijkpost van 20 januari 2010. Bovendien eiste hij een excuus van Hiemstra.
Om verdere escalatie tijdens deze bijzondere avond te voorkomen, heeft de CDA–fractie zich onthouden van verdere discussie en hebben de heren Veger en Hiemstra van plaats gewisseld.

Voor de goede orde zij vermeld dat de ingezonden brief, die een repliek bevatte op een advertentie van de NCPN een week eerder, in nauw overleg en met steun van de gehele fractie is verzonden. Aan het wisselen van de plaatsen op 11 maart jl. mag dan ook geen enkele inhoudelijke of politieke conclusie worden verbonden. Wel heeft de CDA-fractie naar aanleiding van dit incident de voorzitter van de raad verzocht de fractievoorzitters bij elkaar te roepen.