Stabiliteit & draagvlak

CDA-Heiloo heeft aangegeven mee te willen doen met een hernieuwde coalitie samen met Heiloo-2000 en de VVD.

De overwegingen en argumenten leest u dit (pers)bericht: Bericht HEILOO-2000, VVD en CDA 26 maart 2018

Aanvullend: beide andere partijen hebben een dringend beroep op ons gedaan, waarbij gezamenlijk ook is uitgesproken om deze coalitie te smeden op basis van een breed draagvlak.

Daarmee ligt er wat ons betreft een passend antwoord op de verkiezingsuitslag.

Wij gaan hiermee voortvarend aan de slag. Zodra er meer informatie is, zullen wij dat met u delen.

Namens bestuur en de fractie,

Elly Beens

 

CDA-kiezers bedankt!

Met 1621 stemmen had CDA-Heiloo nagenoeg hetzelfde aantal kiezers als 4 jaar geleden. Aan al onze kiezers: bedankt voor uw steun!

Doordat wij – letterlijk – een handvol stemmen tekort kwamen voor een van de restzetels, gaan wij echter in de raad van 3 naar 2 zetels. De versplintering in het politieke landschap en het systeem met restzetels leidt tot dit toch wel bizarre resultaat. Ontzettend jammer voor iedereen die zich met hart en ziel voor onze campagne heeft ingezet.

Wij gaan echter niet bij de pakken neerzitten en zullen de steun van onze kiezers niet beschamen. De komende periode zijn er ook in Heiloo veel uitdagingen, waarbij samenwerking en daadkracht vereist zijn. Wij zullen waar mogelijk onze steen daar aan bijdragen.

Elly Beens

Elly Beens CDA Heiloo definitieve uitslag 2018

 

 

 

Hete hangijzers in Heiloo…

Zoals vaker tijdens verkiezingscampagnes komen zogenaamde ‘hete hangijzers’ boven drijven.  Tot ergernis van sommigen. Juist wanneer kiezers behoefte hebben aan duidelijke standpunten, komen ‘hete hangijzers’ echter prima van pas!

CDA-Heiloo is koersvast over de ‘hete hangijzers’ in Heiloo en zet deze hieronder nog even kort en bondig op een rij:

  • Bereikbaarheid: aansluiting-A9 en spoortunnel Vennewatersweg zijn noodzakelijk om te voorkomen dat Heiloo krakend vast komt te staan op de Kennemerstraatweg. Is investering in de toekomst: naast investeringsgeld uit de grondexploitaties, zijn de structurele kosten per jaar nog geen 10 Euro per inwoner.
  • Verkeersplan: fietsers en voetgangers krijgen de ruimte.  Geen zwaar verkeer door het dorp. Spreiding van autoverkeer: Stationsweg en Kerkelaan ontlasten. Het 2 jaar geleden gestarte inspraaktraject met de Denktank overeenkomstig de wens van de bewonersgroepen afronden.
  • Woonvisie: woningbouw naar behoefte! Een inhaalslag met sociale  huurwoningen, liefst een schep er bovenop: 100 extra energieneutrale huurappartementen. Ook gezinnen en middengroepen bedienen door in Heiloo een groter aanbod aan vrije sector huurwoningen te realiseren. Daarnaast: experimenteren met vernieuwde woonvormen en met startersleningen.
  • Behoud voorzieningen: Muziekschool, theater, bibliotheek en sportvoorzieningen moeten blijven en moeten laagdrempelig worden gehouden. Door te investeren in gezamenlijke accommodaties (ook: Bruno-gebouw; BukBuk) houden we onze voorzieningen betaalbaar.

Zie voor ons volledige verkiezingsprogramma: www.heiloo-stem-wijs.nl of de volgende link…

Hete Hangijzers CDA Heiloo

verkiezingsprogramma CDA-Heiloo 2018-2022

 

Uitstel Verkeersplan lost niets op

Als de voortekenen niet bedriegen zal komende maandag in de gemeenteraad een pittig debat plaatsvinden over het Verkeersplan 2018. Essentie van het plan is meer ruimte voor voetgangers en fietsers, ruimte voor de Denktank Verkeer om een gezamenlijk alternatief voor het autoverkeer uit te werken en een ‘terugvaloptie’ waarbij in ieder geval recht gedaan wordt aan het terugdringen van het autoverkeer op de Stationsweg en de Kerkelaan.

Het voorstel is vorige maand niet in de commissie Openbare Ruimte besproken, omdat de meerderheid van de toen aanwezige raadsleden (lees: leden van de oppositie die aanwezig waren) vond dat het plan uitgesteld moest worden. Argumenten: niet ‘doorduwen’, inspraak bewonersgroepen meewegen.

Om met het laatste te beginnen: de bewonersgroepen, die op die avond toch hebben ingesproken, gaven juist aan dat het voorstel om binnen drie maanden een gedragen uitwerking te presenteren best wel haalbaar is. En bovendien was te beluisteren dat verder uitstel ongewenst is. (Behoudens Heillooze Weg, die echter tegen elk voorstel lijkt te zijn).

Wat betreft ‘doorduwen’ geldt de kanttekening dat, toen vorig jaar vertraging optrad in het opstellen van het Verkeersplan wegens het doorrekenen van de meest recente gegevens, deze vertraging raadsbreed werd betreurd. Het is juist logisch dat het huidige college deze fase wil afronden met een concreet besluit. Een besluit overigens, waarbij de Denktank ruimte heeft om alternatieven uit te werken en het voorstel te optimaliseren.

Wellicht hebben de betrokken oppositiepartijen iets te snel van leer getrokken? Hopelijk durven zij het debat komende maandag wel aan en geven zij gehoor aan de bewoners, die juist geen uitstel willen en de hoofdlijnen van het Verkeersbeleid eindelijk vastgesteld willen zien.

Belangrijk punt: in alle gevallen, zelfs in het hypothetische geval zonder aansluiting A9, is actie nodig om de overbelasting op met name op de Stationsweg en Kerkelaan aan te pakken. Het Verkeersplan doorschuiven is daarmee een ontkenning van de noodzaak om door te pakken en doet geen recht aan de gedane inspanningen van het grootste deel van de Denktank en andere insprekers.

Kortom: Uitstel Verkeersplan lost niets op.

CDA-Kamerlid Pieter Heerma naar Heiloo

Op 19 februari organiseert het CDA een regionale campagnebijeenkomst in Heiloo. CDA Tweede Kamerlid Pieter Heerma zal hier aanwezig zijn. Hij spreekt over onderwerpen uit zijn portefeuille die lokaal van belang zijn. Tijdens de bijeenkomst kunt u ook kennismaken met de CDA-lijsttrekkers en kandidaten uit de gemeenten in de regio. Zij zullen zich presenteren in een korte pitch en vertellen waar het CDA in hun gemeente voor staat.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de CDA-afdelingen uit Alkmaar, Heiloo, Castricum, Bergen, Uitgeest, Heerhugowaard en Langedijk, met steun van het CDA landelijk en het  CDA Noord-Holland. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Fletcher (Kwartje Koffie), Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. Aanvang 20.00 uur.

Pieter Heerma

Meer vrije sector huur

Op 5 februari staat de Woonvisie op de agenda van de gemeenteraad. CDA-Heiloo zal dan wederom pleiten voor snelle realisatie van de benodigde inhaalslag voor woningen in de sociale sector. Daarnaast zullen wij ook aandacht vragen voor het op gang krijgen van de broodnodige doorstroming. Specifiek: het woningmarktonderzoek Heiloo 2017 geeft aan dat 10% van de inwoners een vrije sector huurwoning wenst, met name in het segment met een huur van 710 tot 950 Euro.

Ook landelijk wordt (zie het rapport van Van Gijzel) geconstateerd dat de middeninkomens veelal niet voor het sociale huursegment in aanmerking komen en evenmin een betaalbare koopwoning kunnen vinden dan wel gefinancierd krijgen.

Om die reden zullen wij samen met Heiloo-2000 en VVD – als aanvulling op de Woonvisie – per motie aan het college vragen om met beleggers, corporaties en andere relevante partijen in gesprek te gaan om te komen tot concrete stappen die op korte termijn leiden tot een groter aanbod aan vrije sector huurwoningen in Heiloo.

Zie voor de volledige tekst van de motie:

20180204 motie CDA woonvisie vrije sector huur

 

Aftrap CDA-campagne

CDA-Heiloo houdt voor zowel leden als niet-leden zaterdagmiddag 10 februari, om 16.00 uur, een feestelijke aftrap van de verkiezingscampagne in de zijruimte van de Willibrorduskerk. Lijsttrekker Elly Beens zal een korte speech houden, waarbij zij ook de speciale verkiezingssite heiloo-stem-wijs.nl zal introduceren.

Daarna kan een ieder onder het genot van een hapje en een drankje kennis nemen van het verkiezingsprogramma en in gesprek gaan met de kandidaten.

CDA-sjaal

 

CDA-verkiezingssite online

Het verkiezingsmotto van CDA-Heiloo is: ‘Leef! Samen!’ Wij benadrukken daarmee dat de mens in de samenleving centraal staat en niemand er alleen voor staat.

Het verkiezingsprogramma is online: u kunt deze raadplegen op de speciale verkiezingssite: heiloo-stem-wijs.nl

Daar vindt u ook de kandidaten van CDA-Heiloo en de komende campagne-activiteiten.

Van harte aanbevolen!

Heiloo stem wijs

 

CDA: Waterafvoer behoeft aandacht

CDA-Heiloo heeft zorgen of de waterafvoer van Heiloo wel adequaat genoeg is om – ook in de toekomst – de steeds extremere regenbuien te verwerken.
Naar aanleiding van de wateroverlast in met name de Zandzoom (zie artikel in NHD: Wateroverlast Zandzoom) heeft de fractie het college een tweetal vragen gesteld.
  1. De indruk bestaat dat het aantal “extreme neerslaggebeurtenissen” jaarlijks toeneemt. Kan het college die indruk ook voor Heiloo bevestigen? Wat is (ook getalsmatig) de trend over de afgelopen jaren?
  2. CDA-Heiloo constateert dat met name de nieuwbouwlocatie Zandzoom de zeer overvloedige regenval van de afgelopen weken niet kan verwerken. Ook onze nieuwkomers hebben recht op droge voeten. Is de insteek van het Gemeentelijk Rioleringsplan in deze nog steeds adequaat en valide of behoeft deze heroverweging? Welke structurele maatregelen worden getroffen om het water in dat gebied beter te verwerken en is daarover ook overleg met het Waterschap?
NB: Ter illustratie wijst de fractie op het volgende citaat uit het Collegevoorstel bij behandeling van het Gemeentelijk Rioleringsplan in de raad van 12 december 2016:

“In de zomer van 2016 is het basisrioleringsplan (BRP) opgesteld. Dit BRP geeft inzicht in het functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel bij verschillende neerslagintensiteiten. De afgelopen periode is veel geïnvesteerd in meten in de riolering. Aan de hand van de verzamelde meetgegevens is gekomen tot een betrouwbaar rioleringsmodel (rekenmodel). Op deze wijze wordt meer inzicht verkregen in de doelmatigheid van investeringsmaatregelen aan het rioleringssysteem. Belangrijkste conclusie van het BRP is dat er geen grootschalige aanpassingen aan het afvoerstelsel noodzakelijk zijn om te voldoen aan de ontwerpnorm. De ontwerpnorm komt overeen met een neerslaggebeurtenis van circa 20 mm in een uur. De extreme neerslaggebeurtenissen die recentelijk in het zuiden en oosten van Nederland tot overlast en schade hebben geleid kennen  een veel grotere intensiteit, soms wel 50 tot 100 mm in een uur. Belangrijk om te beseffen is dat dit gebeurtenissen zijn die door geen enkel rioolstelsel verwerkt kunnen worden. Het is ook niet doelmatig om rioolstelsels met extreme investeringen verder te verzwaren. Maatregelen moeten eerder worden gezocht in de inrichting van de openbare en particuliere ruimte. Om uiteindelijk te komen tot maatregelen om overlast en schade als gevolg van extreme neerslag te voorkomen of in ieder geval te beperken is inzicht in de mate van te verwachten wateroverlast noodzakelijk.”

CDA: Ruimte om te investeren!

Op 6 november is de begroting 2018 in de gemeenteraad behandeld. Samenvattend heeft CDA-Heiloo het volgende ingebracht:

  • In een periode van economische crisis zijn de afgelopen jaren stevige maatregelen genomen en concrete resultaten geboekt. De bomen groeien niet tot aan de hemel, maar er is nu ruimte om te investeren.
  • De tijdig door dit college genomen maatregelen geeft ons het vermogen om de toekomst aan te kunnen. We kunnen investeren in infrastructuur, in bereikbaarheid, en ook in voorzieningen rond het NS-station. We kunnen investeren in onze gemeentelijke accommodaties voor sport, welzijn en cultuur. We kunnen investeren in meer zorg en tijd voor de kwetsbaren. We kunnen investeren in duurzaamheid en in de broodnodige energietransitie.
  • Dit alles in een gemeente waar je – ook in financiële zin – veel waar voor je geld krijgt: van de 4 BUCH-gemeenten hebben wij de laagste woonlasten; en ook voor ondernemers zijn wij een gemeente met lage lasten.
  • Nog belangrijker: ook in immateriële zin staan we er goed voor. Heiloo is een fantastisch dorp dat we graag van generatie op generatie door willen geven!

Zie voor de gehele bijdrage van CDA-Heiloo: begroting 2018 bijdrage CDA Heiloo

 

De fractie van CDA-Heiloo

Hessel Hiemstra (fractievoorzitter)

Hanny Kaan

Mart Brouwer de Koning

Josca Ligteringen (burgerlid)