CDA: Koers houden en versnellen

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2021 deze week hebben wij als CDA-Heiloo een pleidooi gehouden om ondanks alle turbulentie als gevolg van corona koers te houden en juist nu een aantal zaken te versnellen.

Ons motto tijdens de Algemene Beschouwingen was: Vertrouwen, Verbinden & Versnellen.

U kunt onze volledige bijdrage hier nalezen: Algemene beschouwingen CDA 29 juni 2020 def

Onder de kop van ‘Versnellen’ willen wij:

  • Meer aandacht voor bestrijden van eenzaamheid
  • Tempo woningbouw opvoeren; inbreidlocaties benutten
  • Doorpakken met de evaluatie en de huisvesting van de BUCH
  • Aansluiting A9 eindelijk realiseren (doorbraak forceren mbt compensatie stikstof)
  • Regionale doorfietsroutes
  • Tweede sporthal (mits check op financiële haalbaarheid)
  • Geluidschermen bij het spoor snel realiseren
  • Klimaat en energietransitie: knopen doorhakken

Daarnaast hebben wij een motie Kaderstelling 2021 voorgesteld, die met ruime meerderheid is aangenomen. Er komt financieel zwaar weer aan. Met deze motie vragen we aan het college om een evenwichtig pakket voorstellen uit te werken. U kunt de motie hier lezen: Motie CDA VVD H2000 Heiloo Lokaal over Kaderstelling 29 juni 2020 AANGENOMEN

Tot slot hebben wij ingestemd met een motie die het kabinet en het parlement oproept om de gemeentelijke financiën eindelijk eens structureel goed te regelen!

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

 

 

 

 

Waardering doet wonderen…

Vorige week was een week van uitersten. De besluitvorming over het pakket lokale coronamaatregelen mag gerust een dieptepunt genoemd worden. En twee dagen later werd de tunnel bij de Vennewatersweg geopend: op tijd, binnen budget en een prachtige aanwinst voor het dorp. En misschien gek om te zeggen over een tunnel, maar het is toch echt een hoogtepunt voor Heiloo.

Sommige raadsleden hadden vorige week een stevige boodschap. Zo gaven mw. Nierop (PvdA) en mw. Wittebol (D66) aan dat zij het gevoel hebben dat hun bijdragen er toch niet toe doen.

En hoewel wij staande houden dat – mede onder leiding van hun eigen fractievoorzitters een ‘schaakspel’ wordt opgevoerd – is dat natuurlijk niet goed om te horen. Voor een goed functionerende gemeenteraad is het belangrijk dat ieders bijdrage ertoe doet.

Hoe kan het dat er een collegeprogramma ligt met als titel “Met Elkaar!” en er bijvoorbeeld ook een oppositiepartij D66 is met de slogan “Heiloo, dat zijn we samen!”, maar dat we tóch elkaar niet weten te vinden?

Immers, in Castricum, Langedijk, Heerhugowaard en zelfs in Alkmaar zijn vergelijkbare pakketten lokale coronamaatregelen vastgesteld met brede, zelfs met unanieme steun!

Hoe mooi zou het zijn als wij als raad in deze zeer uitdagende tijd wél eensgezind waren? Hoeveel crisis moet er in Heiloo zijn om eensgezind op te treden?

Maar ook: Hoe mooi was het geweest als wij met elkaar als raadsfracties een gezamenlijke advertentie in de Uitkijkpost hadden geplaatst om met trots de ondertunneling aan onze inwoners aan te bieden?

Reflectie van onze kant heeft kort gezegd het volgende opgeleverd: Wij zijn in deze gemeenteraad verleerd om te waarderen en om dat uit te spreken.

Wij, Mart Brouwer de Koning en Hessel Hiemstra, zullen vanaf nu bij elk onderwerp nog nadrukkelijker de positieve kant en de inhoud zoeken, dat proberen te benoemen en ook echt expliciet maken. Ons glas is vanaf nu echt half vol, ieders bijdrage wordt gewaardeerd en dat wordt benoemd.

Dat is overigens natuurlijk iets anders dan dat we elk voorstel maar zullen steunen.

Wij hoeven overigens geen applaus of commentaar. De tijd zal het leren hoe ons dit afgaat. En mochten andere raadsleden dit voorbeeld willen volgen: welkom.

NHD coronamaatregelen

CDA op pad met virtueel fietsrondje!

Het zijn turbulente en zorgwekkende tijden die ons allen ook in Heiloo raken. Wij willen als CDA-fractie graag weten wat er leeft en de verbinding houden met de inwoners van ons mooie dorp.
Daarom houden wij op 7 mei, van 20 – 21 uur een telefonisch fractiespreekuur. Daarnaast zullen wij als fractie op 8 en 9 mei een aantal verenigingen, bedrijven en winkeliers benaderen. Daarmee maken we een ‘virtuele fietsronde’ door het dorp, mede als voorbereiding op de raadsvergadering van 11 mei aanstaande waarin ook gesproken wordt over de in Heiloo te nemen maatregelen als gevolg van de corona-crisis.
Wilt u met ons in gesprek tijdens het spreekuur of dat wij u als onderdeel van de fietsronde benaderen? Geef een seintje aan Hessel Hiemstra (jhhiem@quicknet.nl of 06-20430584) of aan Mart Brouwer de Koning (brouwerdekoning@hetnet.nl of 06-51355667).
afbeelding CDA virtuele fietsrond

Oproep opvang vluchtelingenkinderen (UPDATE)

Update: Inmiddels zijn we een aantal weken verder en het kabinet is tot op heden niet verder gedaan dan het aanbod om een aantal kinderen op het Griekse vasteland te ondersteunen. Dat vinden wij een zeer mager gebaar. De CDA-afdeling Heiloo steunt daarom ook de oproep aan het partijbestuur, zoals deze door Klaas Valkering is verwoord.

Zie daarvoor ook: 

https://www.trouw.nl/politiek/cda-wethouder-komt-in-opstand-omdat-het-vijfhonderd-weeskinderen-zijn-daarom~b38bb317/

Wij hopen dat dit wel effect heeft!

—————–

Samen met Heiloo-2000, PVDA-Heiloo, D66-Heiloo en Heiloo-Lokaal hebben wij de staatssecretaris mw. Broekers-Knol de dringende oproep gedaan dat wij als Nederland ons bekommeren om de vele alleenstaande vluchtelingkinderen op het Griekse eiland Lesbos.

Er is daar een verschrikkelijke situatie en wij steunen de breed gedragen oproep dat ook Nederland hierin een verantwoordelijkheid toont.

Zie voor meer informatie:

https://www.defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/migratie/2020/groeiend-aantal-gemeentes-wil-kinderen-van-griekenland-overnemen/

Voor de volledige tekst van onze oproep, zie hieronder.
Zodra wij een reactie hebben ontvangen, zullen wij dit via deze weblog melden.

opvang vluchtelingenkinderen

Omzien naar elkaar!

Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. Ook in Heiloo is de impact groot. Het komt er nu op aan: écht omzien naar elkaar.

Burger en overheid moeten het gezamenlijk zien te rooien. Er gebeuren ook mooie dingen; de Stichting Welzijn Heiloo heeft meer dan 30 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen om allerlei ondersteuning te leveren. Ook op social media en in de krant lezen we vele prachtige initiatieven.

De lokale politiek staat nu even op een laag pitje. De echte bestuurders moeten nu handelen. In Heiloo is dat het college van B&W, onder leiding van Hans Romeyn die met grote drive en betrokkenheid doet wat nodig is.

Naast de acute zorg en dus de aandacht voor de ziekenhuizen en de IC’s behoeven veel meer zaken de aandacht. Daarvoor is de extra Nieuwsbrief Sociaal Domein zeer lezenswaardig. Zie: Extra nieuwsbrief sociaal domein Corona april   Deze nieuwsbrief geeft een goed overzicht van hetgeen vanuit de gemeenten en instellingen zoal wordt ondernomen. Het is ook prima informatie voor een ieder die de weg zoekt in de verschillende regelingen en instanties.

Ondertussen naderen de Paasdagen; het feest van de wederopstanding. Hopelijk zijn we dan op weg naar betere tijden.

 

Vaart maken met de Zandzoom

Op 2 maart heeft de raad het Bestemmingsplan Zandzoom  vastgesteld. Het leidde tot een stevig debat, met helaas wederom een scherpe tegenstelling met de oppositie.

De volledige bijdrage van CDA-Heiloo treft u hier aan: CDA best plan Zandzoom 2 maart 2020

Samenvattend:

Bouwen en wonen heeft een enorme urgentie; uit alle geledingen van de samenleving en politiek wordt gepleit om de ‘harde plannen’ ook daadwerkelijk te realiseren.

Het bestemmingsplan Zandzoom is daar een van.  Het plan leidt tot 497 woningen in de categorie sociaal en middel-duur. Bij de daadwerkelijke realisatie verwachten wij van het college dat het de fasering zodanig stuurt, dat het aandeel sociaal / middel als eerste aan de beurt is. Dat is ook daadwerkelijk toegezegd.

Aanvullend hebben wij het college uitgedaagd om, in samenspraak met relevante partijen, zoals de Provincie en Kennemer Wonen, veel meer vaart te maken met geschikte inbrei-locaties: die zouden wat ons betreft in zeer grote mate bestemd moeten worden voor de categorieën sociaal en midden. Zie ook onze open brief aan Kennemer Wonen in de Uitkijkpost afgelopen woensdag. We zijn blij dat het college dat klip en klaar heeft omarmd. Hier ligt een kans, die we (en dan bedoel ik dus alle partijen in de raad) niet mogen laten lopen.

Tot slot speelde de oppositie nog de kaart dat het plan helemaal niet vastgesteld moet worden vanwege de uitspraak RvS omtrent aansluiting A9. (zie ook NHD afgelopen zaterdag). Dat is een vertragingstactiek, waar wij niet in mee zijn gegaan. Dan zijn er alleen maar verliezers, vooral in de doelgroep sociaal / middel-duur.

Kortom: Vaart maken met de Zandzoom; aanvullend aan de slag met inbreilocaties.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

Reactie Kennemer Wonen op open brief

Kennemer Wonen heeft inmiddels gereageerd op onze open brief.

Zie: Reactie Kennemer Wonen op open brief CDA d.d. 24-2-2020

Ten aanzien van de aankoop van Ypehove vinden wij het een onbevredigende reactie. Kennemer Wonen heeft immers ook afgesproken om te gaan voor behoud van sociale huurwoningen. Waar een wil is, is een weg!

Het is wel positief dat Kennemer Wonen actief aan de slag wil met inbrei-locaties. Dat krijgt wat ons betreft zeer binnenkort een serieus vervolg.

Hessel Hiemstra

Open brief aan Kennemer Wonen

Geachte directie,

Kennemer Wonen is een sleutelspeler in de regio als het gaat om betaalbaar en ook duurzaam wonen. Al vele jaren vervult u uw rol met verve. Onder andere in “Alkmaar op Zondag” van 16 februari jl. mogen wij uw terugblik op 2019 vernemen.

Kennemer Wonen maakt zich daarin – terecht – zorgen over het feit dat de vraag naar (goedkope) woningen sneller stijgt dan uw woningvoorraad. U stelt kritisch vast dat de toename van de woningvoorraad fors achterblijft bij de eerder gemaakte prestatieafspraken met de gemeenten. De reden is volgens u het niet op tijd beschikbaar komen van locaties, langdurige bestemmingsplanprocedures en een terughoudende Provincie.

Wij hebben als CDA-Heiloo inmiddels kennis genomen van de nieuw gemaakte  prestatieafspraken: daaruit blijkt dat er in 2020 in Heiloo door u geen (= 0) nieuwe woningen worden opgeleverd of aanbesteed. Wel zoekt u nog geschikte locaties voor 19 nieuwbouwwoningen om aan de eerder gemaakte afspraken te voldoen.

Ook heeft u met de gemeente het volgende afgesproken (zie: jaarplan-2020-heiloo ): “Corporatie en gemeente werken in 2020 actief samen om de voorraad sociale huurwoningen op peil te houden. Doel is dat er snel extra aanbod komt van sociale woningen. De gemeente zorgt ervoor dat procedures snel worden doorlopen en vergunningen worden afgegeven.”

Hier ligt wat ons betreft een schot voor open doel: wij hebben als CDA-Heiloo twee heel concrete suggesties om snel de woningvoorraad aan te vullen:

  1. CDA-Heiloo pleit ervoor dat Kennemer Wonen het complex Ypehove aankoopt, zodat de voorraad betaalbare woningen direct wordt uitgebreid en wordt voorkomen dat deze woningen door een private partij worden omgezet naar (te) dure woningen.
  2. CDA-Heiloo pleit ervoor dat Kennemer Wonen, in samenspraak met de gemeente, actief aan de slag gaat metgeschikte inbrei-locaties, bijvoorbeeld de voormalige garage op de hoek Zeeweg – Westerweg.

Wij vermoeden dat deze suggesties op veel draagvlak kunnen rekenen, niet alleen bij onze inwoners maar ook in de lokale politiek. Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet,

Fractie CDA-Heiloo,

Hessel Hiemstra, Mart Brouwer de Koning

Hein Korthouwer, Ellen Jorna, Marie Josée Hamers

Scorebordpolitiek?

De Algemene Beschouwingen op 4 november naar aanleiding van Begroting 2020 was wederom een boeiend schouwspel.

CDA-Heiloo heeft gepleit voor een behoudende begroting, niet alleen om tegenvallers op te vangen maar ook om nieuwe wensen te kunnen realiseren. Daarnaast hebben wij samen met de VVD en Heiloo-2000 aan het college gevraagd om komend jaar te komen met een voorstel om verdere stijging van de WOZ als gevolg van waardestijging van de woningen te voorkomen.

U kunt onze bijdrage hier nalezen: Bijdrage begroting 2020 CDA Heiloo def

Opvallend was dat onze oproep om te stoppen met ‘scorebordpolitiek’ instemmend werd begroet, maar dat desalniettemin vele moties in stemming werden gebracht waarbij het college klip en klaar had aangegeven dat deze zaken reeds ‘in de pijplijn’ zitten. Dan gaat het bijvoorbeeld over de indexering van loonkosten voor gesubsidieerde instellingen en ook over de uitwerking van de financiën voor de ‘aanleunsporthal’ .

Nog even wennen dus en blijven werken aan een gezamenlijke missie van de gemeenteraad, waarbij het belang van Heiloo op 1 wordt gezet.

Hessel Hiemstra

Reactie op uitspraak Raad van State vertraging aansluiting A9

De VVD, Heiloo 2000 en het CDA betreuren de uitspraak van de Raad van State om het bestemmingsplan afslag A9 te vernietigen. Na een zeer lange en zorgvuldige voorbereiding moeten de gemeentes en de provincie opnieuw naar de tekentafel.

De Raad van State heeft in een eerdere uitspraak de wijze hoe stikstofdepositie in dichtbij zijnde natuurgebieden wordt berekend, de zogenaamde PAS-methode, naar de prullenbak verwezen. In onze zaak heeft geen zitting plaatsgevonden. Kort gezegd stellen de rechters dat door de aanleg van de afslag de natuur in het duingebied, het Wormer- en Jisperveld  en de Eilandspolder mogelijk onder druk komt te staan. Zonder PAS geen vergunning, dus geen geldig bestemmingsplan.

Het onderzoeksinstituut Arcadis heeft in 2018 berekend om hoeveel stikstof het gaat. De aanleg van de afslag A9 veroorzaakt een stikstofdepositie van 0,14 gram/ha/jr. Ofwel elk jaar wordt er gelijkmatig 0,14 gram stikstof uitgestrooid over een oppervlakte van 2 voetbalvelden. Om duidelijk te maken hoe weinig stikstof dit is: een suikerklontje weegt 4 gram, dat is ongeveer 28 keer zo veel als de dosis stikstof die jaarlijks per hectare in het Natura 2000-gebied neerkomt als gevolg van de nieuwe aansluiting.

Wij hechten aan mooie toegankelijke natuur en constateren tegelijkertijd dat deze uitspraak weliswaar juridisch correct, maar ons verder buiten elke realiteit zet. Nederland staat dankzij juridisch getouwtrek van activistische milieugroeperingen op slot. We zetten ons in voor actie vanuit Den Haag en de provincie. Nederland heeft de Europese wetgeving met betrekking tot stikstof veel te rigide ingevoerd. De drempelwaarde voor stikstof is in Duitsland 140 maal hoger dan die in Nederland. Ook zet de versnippering van Natura 2000 gebieden nu zo’n 18.000 projecten op slot. Ook de versterking van de Afsluitdijk moet wijken voor een juridisch detail.

Wij vertrouwen erop dat Den Haag en de provincie snel tot inzicht komen. Met de uitspraak zijn de problemen met betrekking tot leefbaarheid en  bereikbaarheid voor burgers en bedrijven in Heiloo niet opgelost. De aansluiting A9 speelt hier een essentiële en ontlastende rol in.

Inwoners en ondernemers zijn gebaat bij deze aansluiting. Daar hebben de burgers van Heiloo telkenmale met grote meerderheid voor gestemd en wij vinden het onze verplichting dit ook te realiseren.

De VVD, Heiloo 2000 en het CDA blijven voorstander van realisatie, zelfs indien er vanwege deze vertraging enige meerkosten zullen zijn. We zetten ons in voor een versnelde procedure waarbij een nieuw, grotendeels ongewijzigd bestemmingsplan wordt voorbereid. Ondertussen zal – helaas – door het centrum van Heiloo veel autoverkeer blijven gaan.

Namens de coalitiepartijen,

Corry Konijn, fractievoorzitter Heiloo 2000

René van Splunteren, fractievoorzitter VVD

Hessel Hiemstra, fractievoorzitter CDA

Kaart aansluiting A9