Brede steun in de raad: het kan wel!

Op 8 juli jl. heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de zogenaamde Kadernota 2020, waarin het college aangeeft op welke wijze zij de begroting 2020 wil vormgeven.

Zie hier de volledige tekst van onze bijdrage: Algemene beschouwingen CDA 8 juli 2019 def

In onze bijdrage doen wij een oproep aan de landelijke overheid om de gemeente te erkennen en te behandelen als eerste overheid en te stoppen met de gemeente als ‘speelbal’. Die oproep werd breed gesteund en leidt tot een heuse ‘brandbrief’ naar Den Haag.

Verder hebben wij gepleit voor terughoudendheid voor besluiten die grote financiële effecten hebben. Er moet eerst duidelijkheid komen over de begroting op langere termijn.

Toch willen we niet stilzitten: ons voorstel om ook de toekomst van het gemeentehuis te betrekken bij het traject ‘Een levendig Heiloo’ werd vrijwel unaniem gesteund. Dus: op weg naar een vitaal Dorpshart Heiloo?

Tot slot is een tijdens het debat nog opgestelde handgeschreven motie unaniem aangenomen. Deze motie heeft als strekking dat het college in overleg gaat met de maatschappelijke instellingen (met name STH en de Bibliotheek) om te bezien op welke wijze om te gaan met de oplopende personele kosten als gevolg van afgesloten CAO’s. Dit als reactie op het terechte signaal van deze instellingen dat zij die kosten wel moeten kunnen behappen.

Al met al: een constructieve vergadering, met brede steun voor moties die mede door CDA-Heiloo zijn ingebracht en opgesteld.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

BrandbriefDorpshart

CDA Noord-Holland wil snel oplossing voor woningnood

Wat het CDA betreft is het versnellen van de woningbouw de belangrijkste uitdaging voor de provincie. Samen met de gemeenten moeten we zorgen dat er in de komende jaren veel meer gebouwd wordt. Lijsttrekker Dennis Heijnen: ‘De woningnood heeft grote sociale gevolgen. Jongeren kunnen niet uit huis of gaan samenwonen in het dorp of stad van hun keuze, ouderen kunnen niet doorstromen naar een geschikte woning en mensen die gaan scheiden wonen verplicht nog een lange tijd bij elkaar.’

De provincie heeft te lang beperkende maatregelen genomen. Voor Heiloo e.o. geldt dat we de huidige bouwlocaties maximaal moeten benutten. Ook moet de provincie met de regio afspraken maken over een minimumaantal te bouwen woningen, in plaats van een maximum. Verder kan de provincie gemeenten helpen met kennis om de procedures te versnellen.

Heijnen: ‘de rem moet er nu echt af. In heel de provincie, maar vooral ook in deze regio, moet veel meer gebouwd worden. Dat is nodig voor de inwoners zelf, en voor de grote vraag naar woningen in deze mooie provincie. We moeten daarbij de grenzen van de metropoolregio Amsterdam loslaten. Helaas denken veel politieke partijen nog dat de provincie ophoudt boven Amsterdam, wij van het CDA weten wel beter.’

Bij meer woningen hoort ook investeringen in infrastructuur. ‘We hebben niet de keuze om voor één modaliteit te kiezen. We moeten inzetten op flexibel openbaar vervoer, fietssnelwegen en verbreding van wegen. De afslag van de A9 bij Heiloo moet er ook komen,’ aldus Heijnen. Voor meer informatie over het partijprogramma en de kandidaten zie www.cdanh.nl

Dennis Heijnen 

Stappen maken met begroting 2019

CDA-Heiloo heeft op 5 november jl. ingestemd met de programmabegroting 2019.

Deze begroting betekent een stap vooruit met het realiseren van de gestelde doelen, onder andere op het gebied van duurzaamheid, wonen en zorg.

Zie voor de volledige tekst: Bijdrage CDA begroting 2019

Onze oproep aan de oppositiepartijen om de bovenstaande ‘grote onderwerpen’ raadsbreed op te pakken vond uiteindelijk gehoor, in ieder geval bij D66. Onze inwoners verdienen dat ook; het is nu tijd om daar dan ook echt gestalte aan te geven.

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

(On)machtig Recht?!

Het was de bedoeling om deze bijdrage aan onze weblog te wijden aan het feit dat na het zomerreces het serieuzere lokale politieke werk er weer aan komt. Ik zou dan kort kunnen terugblikken een paar lokale items die Heiloo gedurende de zomer enigszins bezig hebben gehouden.

Ik zou kunnen noemen het feit dat de nieuwe wijk Oostweide toch nog bediend wordt met nutsvoorzieningen (zie hieronder). Of het feit dat voetbalvereniging Foresters terecht trots is op het nieuwe kunstgrasveld, dat door gezamenlijke inspanning niet van rubber maar van kurk is voorzien. Of dat het tijd wordt dat het gekrakeel bij Gemeentebelangen Heiloo ophoudt en we ons als raadsleden niet op bijzaken maar op hoofdzaken kunnen concentreren.

Maar: dit alles verbleekt bij hetgeen zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld omtrent de twee Armeense kinderen Lili en Howick.

Ondanks blijdschap over het vandaag genomen besluit blijft het knagen.

Ik moest de afgelopen dagen denken aan de colleges van mijn docent Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit, professor Soeteman. In zijn boek “Machtig Recht” schetst hij de noodzakelijke verbinding tussen recht en moraal. Ik heb het nog eens opgezocht en ik citeer:

“Wie recht maakt, zal proberen dàt recht te maken dat volgens hem de beste, meest rechtvaardige oplossing geeft voor allerlei problemen.”

Nou, wat we er ook van vinden van de langdurige asielprocedures, we kunnen er niet omheen dat we op dit gebied daar bepaald niet in zijn geslaagd. Oftewel: we zijn in een situatie beland die je niet anders kunt kwalificeren dan ‘Onmachtig Recht’.

De regering, de Tweede en Eerste Kamer vormen in Nederland samen de wetgevende macht: aan hen de morele opdracht nu écht recht te maken. Dat betekent enerzijds kortere asielprocedures en anderzijds voor asielkinderen, die hier reeds langdurig zijn geworteld, een fatsoenlijke oplossing.

En het is aan een ieder om onze volksvertegenwoordigers daar krachtig op aan te spreken!

Hessel Hiemstra

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/08/lili-en-howick-mogen-in-nederland-blijven-a1615807

Nutsvoorziening Oostweide

 

 

 

 

 

 

Machtig Recht

CDA: draagvlak en samenspel

Op 2 juli zijn de de zogenaamde Algemene Beschouwingen gehouden naar aanleiding van de Kadernota 2019.

CDA-Heiloo heeft een pleidooi gehouden om de volgende zaken, voorzien van een stevig draagvlak en samenspel van betrokken organisaties, aan te pakken:

 • Duurzaamheid en realiseren energietransitie: hierbij hebben vele organisaties in Heiloo elkaar al gevonden. Het gaat er nu om om dat nog beter tot effect te laten komen.
 • Verkeer: veilig en vlot. Het in goede harmonie realiseren van de noodzakelijke verkeersmaatregelen is een ‘must’.
 • Zorg: er zijn, voor en met elkaar. Meer ruimte voor persoonlijk contact is heel belangrijk en onze zorgvoorzieningen moeten meegroeien met de behoefte. We hebben in Heiloo relatief veel gezonde en actieve ouderen, maar ook die groep zal in toenemende mate ondersteund moeten worden. Dementie komt steeds meer voor. Dit alles heeft grote impact op alle betrokkenen, waarbij wij als gemeente de verbindingen moeten leggen, zodat er een samenhangende zorg wordt verleend. Dat wil ook zeggen: professionele ondersteuning van mantelzorgers, door informatie, advies of praktische ondersteuning.
 • Wonen voor iedereen: het coalitieakkoord benoemt een aantal duidelijke initiatieven. Verdubbelen van het bouwtempo en realiseren van betaalbare, energieneutrale appartementen voor een-persoonshuishoudens, voor jong en oud: ook daarvoor hebben we vele andere partijen nodig.

Hierbij kwam de volgende spreuk van Loesje aan bod: “Waarom moeilijk doen als het samen kan”.

Zie voor de gehele bijdrage: Algemene beschouwingen CDA 2 juli 2018 def

 

Loesje

 

 

 

 

 

 

Hessel Hiemstra & Mart Brouwer de Koning

 

Met Elkaar!

De afgelopen dagen is de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord Heiloo 2018-2022 tussen Heiloo-2000, VVD en CDA-Heiloo.

Het akkoord is tot stand gekomen na gesprekken met vele maatschappelijke organisaties in Heiloo, maar ook door de programma’s van de andere politieke partijen in beschouwing te nemen.

We vormen met elkaar een gemeenschap, waarin de mens centraal staat en waar niemand er alleen voor staat. Dit kan alleen bereikt worden door samen te werken. Daarom is het motto: “Met Elkaar!”

Het resultaat kunt u lezen door de volgende link aan te klikken: Coalitieovereenkomst Heiloo

U leest daarin dat deze coalitie op de volgende onderwerpen het verschil wil maken:

 • Heiloo als een van de duurzaamste gemeenten van Nederland;
 • Woningbouw naar behoefte, opschroeven nieuwbouw;
 • Vlot en veilig van A naar B;
 • Iedereen doet mee;
 • Behoud van onze voorzieningen;
 • Ondernemen loont en verbindt;
 • Gezonde financiën;
 • Goede dienstverlening;
 • Goede communicatie en relatie met onze inwoners.

Het is een ambitieus programma, waarbij CDA-Heiloo zich maximaal zal inspannen om dit in gezamenlijkheid waar te maken.

Wij kijken uit naar 14 mei, waarbij we hopen dat het debat in de gemeenteraad zich richt op de inhoud en eventuele aanvullingen, zodat het college daarna met een zo breed mogelijk programma aan de slag kan!

Elly Beens

 

Stabiliteit & draagvlak

CDA-Heiloo heeft aangegeven mee te willen doen met een hernieuwde coalitie samen met Heiloo-2000 en de VVD.

De overwegingen en argumenten leest u dit (pers)bericht: Bericht HEILOO-2000, VVD en CDA 26 maart 2018

Aanvullend: beide andere partijen hebben een dringend beroep op ons gedaan, waarbij gezamenlijk ook is uitgesproken om deze coalitie te smeden op basis van een breed draagvlak.

Daarmee ligt er wat ons betreft een passend antwoord op de verkiezingsuitslag.

Wij gaan hiermee voortvarend aan de slag. Zodra er meer informatie is, zullen wij dat met u delen.

Namens bestuur en de fractie,

Elly Beens

 

CDA-kiezers bedankt!

Met 1621 stemmen had CDA-Heiloo nagenoeg hetzelfde aantal kiezers als 4 jaar geleden. Aan al onze kiezers: bedankt voor uw steun!

Doordat wij – letterlijk – een handvol stemmen tekort kwamen voor een van de restzetels, gaan wij echter in de raad van 3 naar 2 zetels. De versplintering in het politieke landschap en het systeem met restzetels leidt tot dit toch wel bizarre resultaat. Ontzettend jammer voor iedereen die zich met hart en ziel voor onze campagne heeft ingezet.

Wij gaan echter niet bij de pakken neerzitten en zullen de steun van onze kiezers niet beschamen. De komende periode zijn er ook in Heiloo veel uitdagingen, waarbij samenwerking en daadkracht vereist zijn. Wij zullen waar mogelijk onze steen daar aan bijdragen.

Elly Beens

Elly Beens CDA Heiloo definitieve uitslag 2018

 

 

 

Hete hangijzers in Heiloo…

Zoals vaker tijdens verkiezingscampagnes komen zogenaamde ‘hete hangijzers’ boven drijven.  Tot ergernis van sommigen. Juist wanneer kiezers behoefte hebben aan duidelijke standpunten, komen ‘hete hangijzers’ echter prima van pas!

CDA-Heiloo is koersvast over de ‘hete hangijzers’ in Heiloo en zet deze hieronder nog even kort en bondig op een rij:

 • Bereikbaarheid: aansluiting-A9 en spoortunnel Vennewatersweg zijn noodzakelijk om te voorkomen dat Heiloo krakend vast komt te staan op de Kennemerstraatweg. Is investering in de toekomst: naast investeringsgeld uit de grondexploitaties, zijn de structurele kosten per jaar nog geen 10 Euro per inwoner.
 • Verkeersplan: fietsers en voetgangers krijgen de ruimte.  Geen zwaar verkeer door het dorp. Spreiding van autoverkeer: Stationsweg en Kerkelaan ontlasten. Het 2 jaar geleden gestarte inspraaktraject met de Denktank overeenkomstig de wens van de bewonersgroepen afronden.
 • Woonvisie: woningbouw naar behoefte! Een inhaalslag met sociale  huurwoningen, liefst een schep er bovenop: 100 extra energieneutrale huurappartementen. Ook gezinnen en middengroepen bedienen door in Heiloo een groter aanbod aan vrije sector huurwoningen te realiseren. Daarnaast: experimenteren met vernieuwde woonvormen en met startersleningen.
 • Behoud voorzieningen: Muziekschool, theater, bibliotheek en sportvoorzieningen moeten blijven en moeten laagdrempelig worden gehouden. Door te investeren in gezamenlijke accommodaties (ook: Bruno-gebouw; BukBuk) houden we onze voorzieningen betaalbaar.

Zie voor ons volledige verkiezingsprogramma: www.heiloo-stem-wijs.nl of de volgende link…

Hete Hangijzers CDA Heiloo

verkiezingsprogramma CDA-Heiloo 2018-2022