Zandzoom: ook recreatie en toerisme

Afgelopen donderdag, 22 september, kwam in de commissie Openbare Ruimte de toekomstige inrichting van de Zandzoom aan bod. Naast de gewenste inrichting wat betreft woningbouw, heeft CDA-Heiloo voorgesteld om de Zandzoom ook te benutten voor recreatie en toerisme. Met een beetje creativiteit en goede wil liggen er naar onze mening grote kansen. Mart Brouwer de Koning heeft er twee benoemd.

In de eerste plaats: een Recreatieplas? Het organiseren van een goede waterberging in het gebied is een uitdaging. Dat zouden we op kunnen lossen door in het middengebied een meer met een strandje te realiseren. Het zand kunnen we dan gebruiken voor het ophogen van de overige gronden voor woningbouw. We worden dan ook niet meer verrast door gronden die minder geschikt zijn en is het waterprobleem mogelijke opgelost.

In de tweede plaats: aan de (west)flank ruimte maken voor een camping /recreatiepark? Immers, Heiloo zou – zeker na het verdwijnen van de campings bij Het Baafje – het toerisme wel eens een slinger mogen geven. Een beleidsvisie over dit onderwerp is in aantocht. Waarom niet nu al een impuls geven door aan de westflank van de Zandzoom ruimte te maken voor een recreatiepark?

Deze voorstellen kregen bij enkele fracties al positieve respons. Wij gaan er vanuit dat deze insteek tijdens de raadsvergadering op 3 oktober nadrukkelijk op de agenda zal komen.

Indien u aanvullende suggesties heeft: u bent van harte welkom tijdens ons fractiespreekuur op donderdag 29 september, om 19.30 uur.

Mart Brouwer de Koning

Heiloo kan nu doorpakken!

De behandeling van de Kaderbrief voor de begroting 2017 afgelopen maandag 4 juli heeft wat de CDA-fractie betreft duidelijk doel getroffen. Onze boodschap was tweeledig. Enerzijds hebben we wederom duidelijk gemaakt dat financiën belangrijk zijn, maar niet allesbepalend. We moeten oog hebben voor de menselijke maat, voor elkaar en vooral voor de kwetsbaren onder ons. Anderzijds hebben we – gesteund door vrijwel de gehele raad – het college een pakket aanvullende kaders meegegeven. Hiermee kan het college in haar laatste deel van haar termijn het verschil maken!

Wij noemen concreet:

- Het snoeien van overbodige of hinderlijke regels (deregulering), waaronder tenminste het herijken van de APV, het uitbreiden van welstandvrij bouwen, de mogelijkheid tot het afschaffen hondenbelasting, toeristenbelasting en eventueel andere heffingen die daarvoor in aanmerking komen;

- verbeteren van de veiligheid in het Stationsgebied en verbeterde voorzieningen voor fietsparkeren, inclusief de mogelijkheden om te komen tot een bewaakte fietsenstalling;

- een aanpak om te komen tot een zogenaamd ‘Verlichte Stegen beleid’ bedoeld om de huidige inbraakgevoeligheid terug te dringen. Idee is dat via de gemeente in samenwerking met een of meer ondernemers (al dan niet tegen gereduceerd tarief) inwoners een op zonnecellen werkende buitenlamp met bewegingsmelder kunnen aanschaffen;

- het daadwerkelijk aanpakken van de zogenaamde ‘Holle Kiezen’ en deze om te zetten in ordentelijke bebouwing, waaronder tenminste hoek Kennemerstraatweg-Stationsweg, voormalige supermarkt Zevenhuizerlaan en de voormalige Rabobank;

- een concrete aanpak om de stapeling in de zorgkosten tegen te gaan, waaronder de mogelijkheid van het aftoppen van eigen bijdragen in de zorgkosten.

Het college is nu aan zet; wij wachten de concrete uitwerking dit najaar meer dan belangstellend af.

Zie voor volledige tekst van de CDA-bijdrage bij de Algemene Beschouwingen: Algemene beschouwingen CDA 4 juli 2016 def

Hessel Hiemstra

Schermafbeelding 2016-07-08 om 11.07.05

Referendum: alleen bij ingrijpende besluiten

Op 9 mei kwam – als slotstuk van intensieve discussies – het finale oordeel: wel of geen referendum in Heiloo?

CDA-Heiloo heeft bij herhaling aangegeven geen groot voorstander te zijn. Een tweetal samen met de VVD opgestelde amendementen hebben doel getroffen: in Heiloo alleen een referendum bij ‘ingrijpende besluiten’, en niet alleen op initiatief van de inwoners maar ook op initiatief van de raad.

Daarbij geldt ook de toezegging dat – na een eerste referendum – een stevige evaluatie plaats zal vinden.

Dit alles vond plaats tijdens een raadsdebat, waarbij men gelukkig bereid was ingegraven stellingen te verlaten en op de argumenten in te gaan. En dat is ook wat waard.

Hessel Hiemstra

Referendum NHD 10 mei 2016

 

Referendum: een discussie waard!

Een referendum in Heiloo? We hebben er deze week in de commissie Bestuurlijke Zaken wederom over gediscussieerd. CDA-Heiloo vindt de mening van de inwoners erg belangrijk en wil ze graag betrekken bij besluiten, maar wij vinden dat het instrument referendum in een breder perspectief moet worden bezien. Er is een Initiatiefverordening, de nota Samenspel krijgt steeds meer concrete inhoud en er zijn ook andere vormen van burgerparticipatie.

Er zit ook een pricipiele kant aan: Raadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordigers en moeten hun verantwoordelijkheid nemen, juist bij moeilijke besluiten. Daartoe moeten zij de tijd nemen om zich te verdiepen in de complexe vraagstukken en diverse belangen, zoals die van kwetsbare groepen, genuanceerd afwegen.

Als we in Heiloo al voor de mogelijkheid van een referendum gaan, dan een referendum waarbij de raad het initiatief heeft.

Dat leek aanvankelijk ook de mening van een meerdereheid in de raad. Echter, Heiloo-2000 lijkt alsnog een andere keuze te gaan maken en wil een referendum mogelijk maken, waarbij inwoners zelf het initiatief nemen. Wij vinden deze wending bijzonder, ook als we dat afwegen tegen de kosten van een referendum die toch al snel oplopen tot 25.000 Euro. Ook om die redden moeten we daar toch echt niet te lichtvaardig mee omgaan!

We zijn benieuwd naar het nieuwe voorstel van het college, maar blijven ons standpunt de komende tijd intensief voor het voetlicht brengen.

Josca Ligteringen

Vrijwilligers: goud waard!

Dit weekend staat in het teken van Valentijn. Onder aanvoering van Hanny Kaan heeft CDA-Heiloo die gelegenheid te baat genomen om de Hobbyfarm en het Beestenboetje in het zonnetje te zetten door een aantal vrijwilligers een bloemetje aan te bieden.

Een klein gebaar, maar de waardering is er niet minder om! Vrijwilligers zijn de motor van ons rijke verenigingsleven en die moeten we koesteren.

Hanny Kaan

Hessel Hiemstra

Mart Bouwer de Koning

Josca Ligteringen

Hanny Kaan met de vrijdagavondploeg van de Hobbyfarm

Hanny Kaan met de vrijdagavondploeg van de Hobbyfarm

Stappen brandweervrijwilligers ook in Heiloo op?

In recente berichten van RTV NH en Een Vandaag wordt aangegeven dat vrijwillige brandweerlieden in Noord-Holland massaal opstappen. De fractie van CDA-Heiloo heeft hier vorig jaar ook al aandacht voor gevraagd (motie 2 maart 2015 ‘verdere uitwerking bezuinigingen brandweer’).

De CDA-fractie vindt dat het vrijwilligerskorps juist moet worden gekoesterd! Naar aanleiding van deze berichten wil de CDA-fractie graag vernemen hoe het er in Heiloo voorstaat. Daarom hebben wij het college van B&W in Heiloo onderstaande vragen gesteld:

1. Is het bericht dat de vrijwilligers bij de Noord-Hollandse brandweer weglopen juist?
2. Betreft het ook vrijwilligers uit Heiloo?
3. Zo ja, om welke aantallen gaat het dan?
4. Heeft u zicht op de gevoelens die leven onder de vrijwilligers uit Heiloo?
5. Hoe ervaren zij deze ontwikkeling?
6. Wat doet u ter voorkoming van demotivatie?

Zodra de reactie van het college binnen is, zullen wij daarop reageren.

Hessel Hiemstra
Josca Ligteringen

A9: Investering in de toekomst

Op 7 december jl. heeft CDA Heiloo, samen met H2000 en VVD ingestemd met de verdere stappen op weg naar een Aansluiting A9. Wij sluiten daarbij nadrukkelijk aan bij de Toekomstvisie Heiloo 2030, die vorig jaar samen met vele inwoners is opgesteld. De toekomstige generatie wil ook een vitaal dorp voor jong en oud, aantrekkelijk voor gezinnen, goed bereikbaar, ruimte voor nieuwbouw.

Ook nu hebben wij de eerder door ons gestelde harde randvoorwaarden gehanteerd: financieel haalbaar (taakstellend binnen budget; voldoende dekking); uitwerking tracee in overleg met de belanghebbenden; aandacht voor flora en fauna; verkeerseffecten op adequate wijze verwerken. Samenvattend zijn wij van mening dat het huidige voorstel daar aan voldoet, met dien verstande dat het college wel aan de bak moet met de verkeerseffecten in Heiloo. Daarbij geldt dat – indien na realisatie van de afslag onvoorziene effecten optreden – er een heldere opdracht is gegeven om daar direct maatregelen voor te treffen. Daarnaast willen wij als raad bij het vervolg nauw betrokken zijn.

Er is de afgelopen maanden ook een tegenstem opgestaan. Wij hebben dat gebruikt voor reflectie: zijn we nu nog steeds met de goede dingen bezig? Daarnaast hebben we ook onze achterban en anderen gesproken: er zijn ook vele voorstanders. En: in de ruim 10 jaar dat dit onderwerp nu in Heiloo speelt, hebben de kiezers tenminste drie keer zich over dit onderwerp kunnen uitspreken. Telkens heeft dit geleid tot een coalitie die de Aansluiting A9 tot een belangrijk speerpunt heeft verklaard. Met dat gegeven constateren wij dat de stap naar de aansluiting A9, met inachtneming van de gestelde kaders, een verantwoorde investering in de toekomst is.

Hessel Hiemstra
Hanny Kaan
Mart Brouwer de Koning
Josca Ligteringen

Mogelijkheden vluchtelingenopvang snel in kaart brengen

CDA-Heiloo is van mening dat ook Heiloo, al dan niet in regionaal verband, verantwoordelijkheid moet nemen en actief de beschikbare mogelijkheden in kaart moet brengen. Als fractie hebben wij daarom vragen gesteld aan het college van B&W.

Wij vragen het college om in regionaal verband (BUCH en/of met de regio Alkmaar/Heerhugowaard) snel de mogelijkheden in kaart te brengen. Daarnaast vragen wij het college om ook in Heiloo zelf naar de mogelijkheden te kijken, zoals bijvoorbeeld de leegstaande noodvoorziening voor de te verbouwen Overkerck bij Nieuw Varne. Of bijvoorbeeld de mogelijkheid om een deel van de Zandzoom, waarvan de gemeente eigenaar is, te benutten voor een aantal noodwoningen.

Er wordt in Europees verband vooral ‘gepraat’. Echter, er is nu vooral actie benodigd!

De reactie van het college zal naar verwachting besproken kunnen worden tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 5 oktober aanstaande.

CPO-initiatief krijgt een vervolg

Op 23 maart vond onder ruime belangstelling  in de Bibliotheek een bijeenkomst plaats over een mogelijk gezamenlijk particulier initiatief voor seniorenwoningen.

De volgende vier sprekers leverden een meer dan uitstekende bijdrage (klik op de link, dan wordt deze geopend):

-       De heer M. Van Lent (adviesbureau De Regie): De Regie – presentatie CPO seniorenwoningen Heiloo ppt

-       Mw. Valk (Provincie Noord-Holland): Provincie 23 maart bijeenkomst in Heiloo

-       Mw. Michaelis (AQUAradius Hoofddorp): AQUAradius CPO bijeenkomst Heiloo 23 maart 2015

-       Dhr. Raadschelder (SIR-55):  SIR-55 bijeenkomst Heiloo 21

De ook aanwezige wethouder Dellemijn verzekerde desgevraagd dat de gemeente bereid is mee te schakelen, mits er een concreet initiatief wordt genomen. De tussenstand is dat een drietal deelnemers binnenkort met de gemeente in gesprek gaat om te bezien welke concrete locaties in aanmerking zouden kunnen komen. Wordt vervolgd dus.

NB: vanuit de CDA-fractie wordt aan dit onderwerp getrokken, omdat wij van mening zijn dat meer zelfbouw en zeker voor deze doelgroep belangrijk is!

Hessel Hiemstra

Uitstekende presentaties...

Info-avond initiatief seniorenwoningen

CDA-Heiloo houdt op 23 maart een informatieavond over een mogelijk particulier initiatief voor seniorenwoningen in Heiloo. Aanvang om 20.00 uur, locatie: vergaderzaal Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250, Heiloo.

Deze avond is een vervolg op een eerdere oproep eind vorig jaar. Daarop is een flinke respons gekomen, maar nieuwe aanmeldingen zijn welkom.

Doel van deze avond is informatie te delen en uit de belangstellenden een ‘kopgroep’ te laten vormen die de uitwerking verder op de rails wil zetten.

Een drietal deskundigen zullen hun kennis en ervaringen delen:

• mw. Drs. Ditte Valk (Provincie Noord-Holland)
• Mw. Sonja Michaelis (Initiatiefnemer 50plus appartementen in Hoofddorp, AQUAradius)
• Dhr. Marcel van Lent (Adviesbureau particulier opdrachtgeverschap De Regie)

Om organisatorische redenen worden belangstellenden verzocht zich uiterlijk vrijdagmiddag 20 maart aan te melden bij Hessel Hiemstra: jhhiem@quicknet.nl