Heiloo-West goes West!

Op 3 juli hebben wij tijdens de Algemene Beschouwingen speciale aandacht gevraagd voor het verkeer dat zich dagelijks door de Kerkelaan en de Stationsweg wurmt en daarbij de vraag opgeworpen op welke wijze het ‘gedrag’ van de automobilist kan worden beïnvloed.

Kort samengevat hebben wij het college het volgende verzocht: werk op korte termijn een publiekscampagne met bijbehorende bewegwijzering uit onder het motto: “Heiloo-West goes West”!

Ter toelichting: indien u vanuit Heiloo-West (bijv. het Malevoort) naar de binnenstad van Alkmaar rijdt, dan zullen vele inwoners geneigd zijn de Stationsweg of de Kerkelaan te nemen. Het is echter een feit dat de reistijd naar de ringweg van Alkmaar (ter hoogte van De Meent) via de Hoeverweg exact even lang is! Deze wijsheid volgt uit jarenlange persoonlijke ervaring en uit routenet.nl. (zie Heiloo West goes West).

Wij zien dat de aandacht bij het oplopen van het nieuwe Verkeersplan zich vooral concentreert op rekenmodellen en verkeerskundige kaders. Dat laat ons er niet van weerhouden om ook in te steken op een pragmatische aanpak: daarmee kunnen we met z’n allen vandaag beginnen en kunnen we de bewoners van de Kerkelaan en Stationsweg een stuk vrolijker maken.

Hessel Hiemstra

Cartoon Heiloo-West goes West

 

 

CDA-bijdrage Algemene Beschouwingen

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 3 juli jl. heeft de gemeenteraad zich gebogen over de Kadernota 2018 en de vraag wat de politieke partijen belangrijk vinden en welke accenten zij graag het komende jaar willen zien.

Samenvattend heeft CDA-Heiloo het volgende naar voren gebracht:

  • Het algemene financiële beeld is positief: we hebben een sluitende begroting, maar er komen nog een paar stevige uitdagingen. Wij hebben het college verzocht die in de vorm van keuzes na de zomer concreet aan de raad te presenteren.
  • Wij pleiten voor meer Quality Time in de zorg: De versobering in de zorg is te ver doorgeslagen. Zowel de cliënt als de verzorger (bijvoorbeeld de schoonmaakondersteuner) missen domweg tijd voor een praatje met elkaar. Dit kwam ook aan de orde tijdens de goed bezochte thema-avond over eenzaamheid. Wij vinden dit pure armoede. Het college heeft in zijn reactie toegezegd om nog dit najaar te komen met concrete voorstellen die leiden tot meer Quality Time!
  • Aanpakken ‘Holle Kiezen’ bij de hoek Stationsweg/Kennemerstraatweg en ook bij de voormalige supermarkt in de Zevenhuizerlaan: de door ons opgestelde motie met als strekking dat het college een uiterste poging doet de panden (tegen de WOZ-waarde) zelf te verwerven, is aangenomen.
  • Oproep aan het college: werk op korte termijn een publiekscampagne met bijbehorende bewegwijzering uit onder het motto: Heiloo-West goes West”! Daarmee maken we met z’n allen de bewoners van de Kerkelaan en Stationsweg een stuk vrolijker.
  • De VVV in Heiloo (gevestigd op het Willibrordusterrein) veel meer promoten: het is mooi dat het college toerisme en de zichtbaarheid van de VVV wil vergroten, maar dan moeten we de VVV dus niet ‘verstoppen’, maar juist uitgebreid promoten!

De volledige bijdrage van CDA-Heiloo vindt u hier: Algemene beschouwingen CDA 3 juli 2017 def

De fractie van CDA-Heiloo

Hessel Hiemstra (fractievoorzitter)

Hanny Kaan

Mart Brouwer de Koning

Josca Ligteringen (burgerlid)

Pak bureaucratie aan!

CDA-Heiloo is klaar met de hoeveelheid regels, administratie en bureaucratie.

Dat punt zullen we ook maken tijdens de Algemene Beschouwingen in Heiloo, waarin wij aangeven wat wij in 2018 van het College verwachten.

Samen met alle inwoners van Heiloo willen we kijken hoe we de regeldruk kunnen verminderen en politieagenten, onderwijzers, ondernemers, zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en burgers in onze gemeente meer ruimte en vertrouwen kunnen geven.

Wij horen graag welke regels u niet te geloven vindt. Dit kunnen voorbeelden zijn van bureaucratie waar je op het werk mee te maken te hebt, maar ook voorbeelden van iets dat u bij de gemeente probeert te regelen en waarbij onnodige regels in de weg zitten.

Wat kunnen wij doen?

Wij zullen als lokale CDA-fractie alle lokale voorbeelden oppakken en kijken of we dit kunnen veranderen. Het zal helaas niet altijd lukken om een regel te schrappen of aan te passen, maar we gaan met elkaar bekijken hoe ver we kunnen komen.

Daarnaast zullen wij ook niet schromen de Tweede Kamerleden van het CDA in stelling te brengen. Dus laat het ons vooral weten via www.cda.nl/datistochniettegeloven

Hessel Hiemstra

#Datistochniettegeloven

Kindertelefoon behouden!

Het CDA maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de kindertelefoon. De Kindertelefoon vreest in financiële problemen te komen nu het met 388 gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor haar diensten. In het verleden betaalde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de organisaties namens alle gemeenten in één keer.

Voor het CDA-Heiloo staat voorop dat er voor kinderen die anoniem hun verhaal kwijt willen altijd een luisterend oor moet zijn. Daarom heeft de partij aan het college gevraagd of het voor 1 juni een overeenkomst zal sluiten met de Kindertelefoon.

Ook in de Tweede Kamer heeft het CDA aandacht gevraagd voor het voortbestaan van de Kindertelefoon. Tweede Kamerlid René Peters wil voorkomen dat de Kindertelefoon in de toekomst niet meer toegankelijk is in alle gemeenten. Peters: ‘de kindertelefoon is belangrijk omdat het een luisterend oor biedt aan kinderen die nergens anders terecht kunnen met hun problemen.’

Jeugdgemeenteraad: doorslaand succes

Vanochtend vond in de Strandwal de afsluiting van het project Jeugdgemeenteraad plaats. Er waren liefst 7 scholen (groep 8) aanwezig. Een stampvolle zaal met ruim 200 kinderen, hun leerkrachten, een aantal raadsleden, een wethouder, de burgemeester, de griffie en de pers: zij konden smullen van 7 prima voorstellen die de kinderen uitgewerkt hadden (met als enige beperking: maximaal 1000 Euro kosten).

Na de introductie kwam het debat goed op gang en werd in een tweetal stemrondes, onder strakke leiding van voorzitter Hans Romeyn, een keuze gemaakt: een klimpark in het bos bij de Radboudschool.

Dit alles is onbetaalbaar: betrokken kinderen die spelenderwijs ervaren wat het is om samen tot voorstellen te komen, die met overtuiging weten te presenteren en ook nog de spelregels van democratische besluitvorming leren.

Toen wij in 2015 de motie die tot dit project heeft geleid indienden, hadden wij dit spektakel niet kunnen bevroeden. Met dank aan een ieder die zich daarvoor heeft ingespannen.

Tot slot: wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

Hessel Hiemstra

Jeugdgemeenteraad april 2017

CDA: Vraagtekens bij raming A9

De fractie van CDA-Heiloo heeft kennis genomen van het memo van het college met daarin de mededeling van de projectleider aansluiting A9 dat uit een door Arcadis uitgevoerde nieuwe raming een mogelijke kostenverhoging van ca 3 miljoen Euro zou kunnen optreden.

Onze fractie is daarover ‘not amused’ en heeft een aantal vraagtekens daarbij.

Echter, allereerst willen wij van het college weten of deze door Arcadis opgestelde (bijgestelde) kostenraming reeds door de Stuurgroep A9 formeel is behandeld en wat daarvan de uitkomst is.

Aan de hand van die informatie zullen wij ons een beeld vormen en waar nodig nadere vragen stellen.
Hessel Hiemstra

Programma CDA-Heiloo

In de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart kunt u ons bij de volgende bijeenkomsten en evenementen spreken: 

- vrijdag 3 maart Jongerenkandidatendebat: CDJA in samenwerking met de afdelingen in Noord-Holland-Noord van de JOVD en Rood. Deze bijeenkomst wordt gehouden bij Koekenbier in Alkmaar. De inloop begint om 20.00 uur en om 20.30 begint het eerste onderdeel. Het duurt tot ongeveer 23.00 uur. Zie:

https://www.facebook.com/events/276897616064357/?ti=cl  

- CDA-fietsronde op 4 maart: van 10.30 – 11.45 in Plan Oost: een ieder is van harte welkom in de Oosthonk. In de middag vervolgen wij onze fietsronde bij de sportclubs

 - Thema avond op 7 maart over migratie en over (betaalbare) zorg: aanvang 20.00 uur in het Kruispunt, Mozartlaan 1A in Akersloot (zie programma)

- Op 10 maart: NL-Doet in De Loet / Plan Oost

- Op 11 maart Verkiezingscampagne  rond ‘t Loo, Het Hoekstuk en het Stationscentrum

U bent van harte welkom!

 

 

Vrijwilligers verdienen steun op 15 maart!

De afgelopen week heeft de KNVB de noodklok geluid. Volgens de KNVB slagen naar schatting twee op de drie clubs er, zeker zonder ruimhartige vergoeding, niet in om vrijwilligers aan zich te binden of bestuursleden aan te stellen. Ondertussen stijgen de kosten van hun accommodaties, lopen sponsorinkomsten terug en bezwijken bestuurders onder beknellende regels.

Dergelijke geluiden zijn ook in andere takken van sport of vanuit andere vrijwilligersorganisaties te beluisteren.

De omvang en het belang van vrijwilligerswerk is bekend: volgens het CBS verricht bijna de helft van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder tenminste een keer per jaar vrijwilligerswerk (zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/10/bijna-een-op-de-twee-nederlanders-doet-vrijwilligerswerk )

Ook in Heiloo vormen vrijwilligers de motor van ons rijke verenigingsleven. Hoewel dit over het algemeen wordt onderkend, geeft het signaal van de KNVB te denken, ook in Heiloo.

Het stimuleren van vrijwilligerswerk en aanpakken van beknellende regels is ook – en misschien wel vooral – een zaak van de landelijke overheid.  Daarmee zijn we aanbeland bij de komende landelijke verkiezingen op 15 maart. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft in onderstaand overzicht helder op een rij gezet welke politieke partij daadwerkelijk vrijwilligers wil ondersteunen.…

Vrijwilligers verdienen steun, maar aan welke politieke partij geeft u uw steun?

PS: zie voor de andere 24 ‘Beste ideeën voor een Beter Nederland’:  https://www.cda.nl/standpunten/besteideeen/

Verkiezingsprogramma's en vrijwilligers

 

Jongeren & CDA: prima combinatie!

Derek Groot en Klaas Valkering laten in een helder verhaal in het NHD zien wat er leeft bij onze jongeren. Politiek is interessant, leerzaam en je kunt dingen voor elkaar krijgen. Wat is daarvoor nodig? Gewoon: samen aan de slag en elkaar ruimte geven.

Spreekt dit aan en wil je eens kennismaken of een fractievergadering bijwonen? Schroom niet ons als CDA-fractie te benaderen (jhhiem@quicknet.nl)

Wil je naar aanleiding van het interview eens met Derek Groot spreken: geef hem een seintje via: derekgroot@me.com

Hessel Hiemstra

Derek Groot & Klaas Valkering - jong, gedreven en CDA-ers!