Kindertelefoon behouden!

Het CDA maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de kindertelefoon. De Kindertelefoon vreest in financiële problemen te komen nu het met 388 gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor haar diensten. In het verleden betaalde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de organisaties namens alle gemeenten in één keer.

Voor het CDA-Heiloo staat voorop dat er voor kinderen die anoniem hun verhaal kwijt willen altijd een luisterend oor moet zijn. Daarom heeft de partij aan het college gevraagd of het voor 1 juni een overeenkomst zal sluiten met de Kindertelefoon.

Ook in de Tweede Kamer heeft het CDA aandacht gevraagd voor het voortbestaan van de Kindertelefoon. Tweede Kamerlid René Peters wil voorkomen dat de Kindertelefoon in de toekomst niet meer toegankelijk is in alle gemeenten. Peters: ‘de kindertelefoon is belangrijk omdat het een luisterend oor biedt aan kinderen die nergens anders terecht kunnen met hun problemen.’

Jeugdgemeenteraad: doorslaand succes

Vanochtend vond in de Strandwal de afsluiting van het project Jeugdgemeenteraad plaats. Er waren liefst 7 scholen (groep 8) aanwezig. Een stampvolle zaal met ruim 200 kinderen, hun leerkrachten, een aantal raadsleden, een wethouder, de burgemeester, de griffie en de pers: zij konden smullen van 7 prima voorstellen die de kinderen uitgewerkt hadden (met als enige beperking: maximaal 1000 Euro kosten).

Na de introductie kwam het debat goed op gang en werd in een tweetal stemrondes, onder strakke leiding van voorzitter Hans Romeyn, een keuze gemaakt: een klimpark in het bos bij de Radboudschool.

Dit alles is onbetaalbaar: betrokken kinderen die spelenderwijs ervaren wat het is om samen tot voorstellen te komen, die met overtuiging weten te presenteren en ook nog de spelregels van democratische besluitvorming leren.

Toen wij in 2015 de motie die tot dit project heeft geleid indienden, hadden wij dit spektakel niet kunnen bevroeden. Met dank aan een ieder die zich daarvoor heeft ingespannen.

Tot slot: wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

Hessel Hiemstra

Jeugdgemeenteraad april 2017

CDA: Vraagtekens bij raming A9

De fractie van CDA-Heiloo heeft kennis genomen van het memo van het college met daarin de mededeling van de projectleider aansluiting A9 dat uit een door Arcadis uitgevoerde nieuwe raming een mogelijke kostenverhoging van ca 3 miljoen Euro zou kunnen optreden.

Onze fractie is daarover ‘not amused’ en heeft een aantal vraagtekens daarbij.

Echter, allereerst willen wij van het college weten of deze door Arcadis opgestelde (bijgestelde) kostenraming reeds door de Stuurgroep A9 formeel is behandeld en wat daarvan de uitkomst is.

Aan de hand van die informatie zullen wij ons een beeld vormen en waar nodig nadere vragen stellen.
Hessel Hiemstra

Programma CDA-Heiloo

In de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart kunt u ons bij de volgende bijeenkomsten en evenementen spreken: 

- vrijdag 3 maart Jongerenkandidatendebat: CDJA in samenwerking met de afdelingen in Noord-Holland-Noord van de JOVD en Rood. Deze bijeenkomst wordt gehouden bij Koekenbier in Alkmaar. De inloop begint om 20.00 uur en om 20.30 begint het eerste onderdeel. Het duurt tot ongeveer 23.00 uur. Zie:

https://www.facebook.com/events/276897616064357/?ti=cl  

- CDA-fietsronde op 4 maart: van 10.30 – 11.45 in Plan Oost: een ieder is van harte welkom in de Oosthonk. In de middag vervolgen wij onze fietsronde bij de sportclubs

 - Thema avond op 7 maart over migratie en over (betaalbare) zorg: aanvang 20.00 uur in het Kruispunt, Mozartlaan 1A in Akersloot (zie programma)

- Op 10 maart: NL-Doet in De Loet / Plan Oost

- Op 11 maart Verkiezingscampagne  rond ‘t Loo, Het Hoekstuk en het Stationscentrum

U bent van harte welkom!

 

 

Vrijwilligers verdienen steun op 15 maart!

De afgelopen week heeft de KNVB de noodklok geluid. Volgens de KNVB slagen naar schatting twee op de drie clubs er, zeker zonder ruimhartige vergoeding, niet in om vrijwilligers aan zich te binden of bestuursleden aan te stellen. Ondertussen stijgen de kosten van hun accommodaties, lopen sponsorinkomsten terug en bezwijken bestuurders onder beknellende regels.

Dergelijke geluiden zijn ook in andere takken van sport of vanuit andere vrijwilligersorganisaties te beluisteren.

De omvang en het belang van vrijwilligerswerk is bekend: volgens het CBS verricht bijna de helft van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder tenminste een keer per jaar vrijwilligerswerk (zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/10/bijna-een-op-de-twee-nederlanders-doet-vrijwilligerswerk )

Ook in Heiloo vormen vrijwilligers de motor van ons rijke verenigingsleven. Hoewel dit over het algemeen wordt onderkend, geeft het signaal van de KNVB te denken, ook in Heiloo.

Het stimuleren van vrijwilligerswerk en aanpakken van beknellende regels is ook – en misschien wel vooral – een zaak van de landelijke overheid.  Daarmee zijn we aanbeland bij de komende landelijke verkiezingen op 15 maart. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft in onderstaand overzicht helder op een rij gezet welke politieke partij daadwerkelijk vrijwilligers wil ondersteunen.…

Vrijwilligers verdienen steun, maar aan welke politieke partij geeft u uw steun?

PS: zie voor de andere 24 ‘Beste ideeën voor een Beter Nederland’:  https://www.cda.nl/standpunten/besteideeen/

Verkiezingsprogramma's en vrijwilligers

 

Jongeren & CDA: prima combinatie!

Derek Groot en Klaas Valkering laten in een helder verhaal in het NHD zien wat er leeft bij onze jongeren. Politiek is interessant, leerzaam en je kunt dingen voor elkaar krijgen. Wat is daarvoor nodig? Gewoon: samen aan de slag en elkaar ruimte geven.

Spreekt dit aan en wil je eens kennismaken of een fractievergadering bijwonen? Schroom niet ons als CDA-fractie te benaderen (jhhiem@quicknet.nl)

Wil je naar aanleiding van het interview eens met Derek Groot spreken: geef hem een seintje via: derekgroot@me.com

Hessel Hiemstra

Derek Groot & Klaas Valkering - jong, gedreven en CDA-ers!

Windmolens op zee vereisen draagvlak

Op 3 oktober jl. is een door CDA-Heiloo en H2000 ingediende motie aangenomen waarbij minister Kamp gevraagd wordt te onderzoeken of de windmolens voor onze kust niet op een andere locatie bij IJmuiden (uit het zicht) zouden kunnen worden geplaatst. Daarbij is ook aan de Tweede Kamer gevraagd hier aandacht aan te besteden.

De gemeenteraad in Bergen heeft een vergelijkbare motie aangenomen.

Het is goed om te vernemen dat het CDA in de Tweede Kamer, bij monde van Agnes Mulder, dit onderwerp inderdaad heeft opgepakt. Zij dringt er bij minister Kamp op aan om alternatieven te onderzoeken en vooral om draagvlak voor de plannen te verwerven.

Hopelijk treft dit signaal eindelijk doel!

Zie: https://www.cda.nl/actueel/nieuws/cda-windmolens-op-zee-vragen-om-draagvlak-onder-bevolking/

Hessel Hiemstra

windmolen in zee

 

 

 

CDA-bijdrage begrotingsbehandeling

Maandag 7 november jl is in de raad de begroting 2017 behandeld. CDA-Heiloo heeft daarbij uitgesproken dat het college goed op koers ligt, maar dat in financiële zin behoedzaamheid geboden blijft. Daarbij moet het college wat ons betreft doorpakken met zaken zoals:

-       aftoppen eigen bijdragen voor zorgkosten;

-       verbeteren veiligheid Stationsplein en fietsparkeren,

-       aanpak verpauperde gebouwen, te beginnen met Zeverhuizerlaan 3/3a;

-       schrappen van overbodige regels;

-       wegonderhoud: ook verbeteren fietspaden(!)

Wij hebben voorts benadrukt dat het onderwerp eenzaamheid daadwerkelijk op de agenda moet komen en vanuit een breed perspectief en met meerdere instanties moet worden beschouwd. Dat laatste is door het college toegezegd.

Zie voor de volledige CDA-bijdrage: Begrotingsbehandeling CDA 2017

Hessel Hiemstra

Geslaagde CDA-fietsronde

De fietsronde van CDA-Heiloo afgelopen zaterdag 5 november was gevarieerd. Eerst enthousiast ontvangen bij Scouting Rurik én omwonenden. Daarna naar de nieuwe wijk Zuiderloo. Tot slot stilgestaan bij de verwikkelingen rond het mogelijke geluidscherm langs het spoor. In gesprek met onze inwoners: dat is waar het het om gaat.
Indien ook u de CDA-fractie wilt spreken, meldt u zich dan aan voor het fractiespreekuur bij Hessel Hiemstra: jhhiem@quicknet.nl
Enthousiaste ontvangst bij Scouting

Enthousiaste ontvangst bij Scouting

In gesprek in Zuiderloo
In gesprek in Zuiderloo